Een vereenvoudigende heuristiek

Vervolgens hebben we deze theorie getoetst en verder ontwikkeld in tientallen experimenten, zoals in het volgende voorbeeld.

Bij het nadenken over de onderstaande vraag verzoeken we u ervan uit te gaan dat Steve willekeurig is gekozen uit een flexplek huren amsterdam representatieve steekproef.

Iemand is door een buurman als volgt omschreven: ‘Steve is heel ver­legen en teruggetrokken, onveranderlijk behulpzaam maar met weinig belangstelling voor mensen of voor wat er in de wereld gebeurt. Hij is zachtmoedig en ordelijk, met behoefte aan structuur en regelmaat en met een hartstocht voor details.’ Is Steve eerder een bibliothecaris of een boer ?

Dat Steve’s persoonlijkheid gelijkenis vertoont met het stereotype van een bibliothecaris is iedereen direct duidelijk, maar even flexplek huren arnhem relevante statistische overwegingen worden bijna altijd over het hoofd gezien. Is het bij u op­gekomen dat er in de Verenigde Staten meer dan twintig keer zoveel mannelijke boeren dan mannelijke bibliothecarissen zijn? Omdat er zo­veel meer boeren zijn, is het bijna zeker dat er meer zachtmoedige en ordelijke figuren op een tractor zitten dan achter de informatiebalie van een bibliotheek. We hebben echter vastgesteld dat deelnemers aan onze experimenten de relevante statistische feiten negeerden en zich uitsluitend baseerden op gelijkenis. We kwamen tot de veronderstelling dat zij gelij­kenis als een vereenvoudigende heuristiek (zoiets als een vuistregel) ge­bruikten om een moeilijk geval te beoordelen. Hun gebruik van de heuris­tiek veroorzaakte voorspelbare biases (stelselmatige fouten) in hun voorspellingen.

Bij een andere gelegenheid vroegen Amos en ik ons af hoeveel hoogle­raren aan onze universiteit gescheiden waren. We flexplek huren eindhoven merkten dat we in ge­dachten onze kennissenkring langsliepen op zoek naar gescheiden hoog­leraren en dat we het percentage gescheiden hoogleraren beoordeelden op grond van het gemak waarmee we voorbeelden konden bedenken. We noemden ons beroep op een geheugenonderzoek de beschikbaarheidsheu- ristiek. In een van onze onderzoeken verzochten flexplek huren den haag we deelnemers een een­voudige vraag te beantwoorden over woorden in een alledaagse tekst:

Denk na over de letter K.

Komt K vaker voor als de eerste letter van een woord of als de derde letter van een woord?2

 

WMS ( warehousemanagementsysteem)

Het Veghelse bedrijf SIBO, leverancier van kunststofleidingen, beregenings- en vijvertoebehoren, nam afgelopen maart een nieuw bedrijfspand in gebruik. Voor de inrichting van het magazijngedeelte flexplek huren amsterdam werd met hulp van logistiek adviesbureau Logistore een uitgebreide voorstudie gemaakt, wat uiteindelijk resulteerde in onder andere een nieuw WMS ( warehousemanagementsysteem) met Radio Frequency-toepassing en vier plateauliften voor de verwerking van het kleingoed.
Snelle groei leidde tot ruimtegebrek Negen jaar geleden verhuisde SIBO vanuit Heeswijk Dinther naar de eerste locatie op de Amert in Veghel. Daar maakte het bedrijf een snelle groei door in met name de flexplek huren arnhem distributie van vijvertoebehoren voor installateurs en detaillisten in zowel het binnen- als buitenland. ‘Die groei zorgde ervoor dat we logistiek gezien in 2007 echt in de knel begonnen te raken. We beschikten over drie hallen en nog een bulkmagazijn 800 meter verderop. Met name de opslag van de diverse filtersystemen voor vijvers nam veel mimte in beslag. Op gegeven moment begon het ruimtegebrek zo nijpend te worden dat we het bulkmagazijn gingen gebruiken voor het picken van orders. Het magazijn raakte dusdanig vol dat we er letterlijk onze kont niet meer in konden keren en we flexplek huren eindhoven bijvoorbeeld genoodzaakt waren om tijdelijk zendingen buiten onder een afdak op te slaan; zegt Bert Leijssenaar, Hoofd Logistiek bij SIBO.
24- tot 48-uurs levering Het groeiende ruimtegebrek begon de leverancier van kunststofleidingen, beregening- en vijvertoebehoren dusdanig parten te speien dat de 24- tot 48-uurs leveringen in het gedrang dreigden te komen. Bert Leijssenaar: ‘Het werd voor ons steeds lastiger om de orders die ‘s ochtends binnenkwamen ook dezelfde dag nog te versturen naar klanten in de Benelux, Duitsland en de rest van Europa: Daarbij kwam dat de huur van beide magazijnen doorliep tot eind 2010. Dit leidde ertoe dat het management van SIBO in 2007 besloot om de voorbereidingen op te starten voor de ontwikkeling van een nieuw flexplek huren den haag pand met een magazijnvloer van 5 000 vierkante meter, wederom in Veghel. In 2008 werd het logistieke concept in nauwe samenspraak met Logistore voor het magazijngedeelte van het nieuwe pand vastgelegd. ‘We opereerden op twee sporen:

Een productgroep

Assortiment Er zijn slechts weinig ondernemingen die maar een product in hun productieprogramma voeren. Meestal gaat het om een scala van producten, die op een of andere wijze een relatie met elkaar hebben. In deze subparagraaf zullen we een aantal assortimentsbegrippen flexplek huren amsterdam behandelen. Daarbij komen ook de portfoliobenadering ende groeistrategie aan de orde.
Onder een product verstaan we elk artikel dat in het productieprogramma van de Fabrikant of het verkoopprogramma flexplek huren arnhem van een handelsbedrijf als zelfstandige eenheid wordt onderscheiden.
Onder een productgroep verstaan we een verzameling producten die nauw met elkaar samenhangen op grond van productie-en/of a fzetcri teria.
Onder een assortirnent verstaan we een verzameling productgroepen of artikelgroepen.
Met betrekking tot de begrippen productgroep en assortiment moet vervolgens nog onderscheid worden gemaak:t tussen de breedte en de diepte van het desbetreffende begrip; zie hiervoor figuur 2.7. De breedte van een productgroep heeft betrekking op het aantal verschillende artikelen dat de productgroep omvat, bijvoorbeeld radio en televisie. De diepte van een productgroep heeft betrekking op het gemiddelde aantal varianten dat een artikel uit de productgroep flexplek huren eindhoven omvat. We kunnen hierbij denken aan verschillende uitvoeringen, typen en merken van eenzelfde product.
De breedte van het assortiment heeft betrekking op het aantal verschillende productgroepen dat het assortiment telt. De diepte van het assortiment wordt op vergelijkbare wijze gedefinieerd flexplek huren den haag als de diepte van een productgroep; met dien verstande dat het gaat over het gemiddelde aantal varieteiten dat een product uit het assortiment omvat.

Voor elk van deze blokken is een afdeling verantwoordelijk. Voor het grondblok is dat de afdeling Ground services, en voor het vliegblok de afdeling Flight operations. Ground services dient ervoor te zorgen flexplek huren amsterdam dat het vliegtuig op tijd getankt, gecaterd en schoongemaakt is en dat de passagiers, de vracht en de bagage op tijd geladen zijn. Flight operations is naast het op tijd aanleveren van personeel om het vliegtuig te besturen, verantwoordelijk voor het op tijd uitvoeren van de vlucht. Fleet services is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van het vliegtuig. De rol van het cabinepersoneel is voor het proces beperkt tot het op tijd leveren van voldoende cabinebemanning om de vlucht uit te kunnen voeren. De tijd die de processen in de verschillende blokken duren flexplek huren arnhem is af te meten door middel van de apparatuur in het vliegtuig. Het moment waarop alle deuren dicht zijn, is het moment dat het vliegblok begint; en het moment dat de eerste deur na de landing weer opengaat, is het moment waarop het vliegblok eindigt en het grondblok weer begint. Doordat hiermee de processen helderder worden en doordat ook duidelijker wordt wie nu voor wat verantwoordelijk is, hoopt KLM meer efficiency te bereiken. Ook wordt duidelijker wat de invloed is van de verschillende componenten (afdelingen) op elkaars processen, en ze kunnen hier afspraken over maken. De diensten aan de fabriekszijde bieden hun producten aan in de vorm van een productcatalogus. Hieruit kan de afdeling Services (de winke!) de gewenste producten kiezen voor het samenstellen van de service, het netwerk ende dienstregeling. De controle flexplek huren eindhoven of de gevraagde producten ook daadwerkelijk geleverd worden, wordt uitgevoerd door de afdeling ‘design en regie’. Dit is de afdeling die ook de dagelijkse besturing van het netwerk beheert, zoals het annuleren van vluchten of het inzetten van extra capaciteit als er verstoringen optreden.
Zijn de processen in figuur 1.15 intern op orde, dan volgt de volgende stap. Omdat steeds meer maatschappijen in een alliantie gaan samenwerken, moeten ook de diensten van de verschillende spelers in de alliantie op elkaar aansluiten. Ook hier is het doel de passagier zo kort mogelijk in het netwerk van de flexplek huren den haag alliantie te laten verblijven. Partners binnen een alliantie zullen er dan ook voor moeten zorgen dat hun elektronische systemen op elkaar zijn aangesloten en in staat zijn met elkaar te communiceren om alle processen efficient en flexibel te besturen. Alleen op deze manier kan een organisatie concurrentievoordeel bieden en werpt de samenwerking haar vruchten af.

De steeds complexere internationale supply chain

lnnovatie is nodig om mee te komen in de steeds complexere internationale supply chain De supply chain is de afgelopen jaren in hoog tempo internationaler en ingewikkelder geworden. Productie, assemblage en (eind)klanten liggen geografisch vaak ver uit elkaar en zijn over vele verschillende kantoorruimte huren amsterdam schakels en ondernemingen verspreid. Deze complexe supply chain is het resultaat van innovaties in (ICT-)systemen en de logistieke ‘manier van denken’. Succesvolle ondernemingen hebben de supply chain met behulp van de nieuwe ICT-systemen getransformeerd van noodzakelijke kwaad tot cruciale ‘enabler’ van een efficient, flexibel productieproces, en daarmee van hun bedrijfseconomisch succes. Deze complexe supply chain is niet alleen het gevolg van innovatie maar kantoorruimte huren arnhem vraagt ook om verdere innovatie. Dit is een uitdaging voor Nederlandse ondernemingen in het algemeen; alleen ondernemingen die hun processen en systemen snel genoeg kunnen aanpassen en vernieuwen, kunnen internationaal concurreren. Innoveren is ook de opdracht voor de Nederlandse logistieke dienstverleners; zij zullen de complexe supply chain vorm moeten geven voor hun internationale kantoorruimte huren eindhoven opdrachtgevers – en dat bovendien met een maatschappelijk acceptabele belasting van milieu en infrastructuur. Niet in de laatste plaats is innoveren de uitdaging voor Nederland als vestigingsland voor internatio
nale ondernemingen. Immers, grote bedrijven hebben steeds meer keuzemogelijkheden voor de geografische inrichting van hun supply chain; ze zijn steeds meer ‘footloose’ geworden. Nederlands kantoorruimte huren den haag fysieke positie is niet meer voldoende. Een goede (logistieke) kennisinfrastructuur en een hoog niveau van (proces)innovatie worden alsmaar belangrijker.
Door gebrek aan innovatiekracht is onze concurrentiepositie duidelijk verslechterd Nederland heeft van oudsher een bijzonder sterke positie in de internationale supply chains, door (reeds genoemde) geografische ligging en achterlandverbindingen, maar ook door het tussen het bedrijfsleven gecoördineerde – en internationaal geroemde – beleid ter versterking van Nederlandse positie als vestigingsland. In de afgelopen jaren hebben de ans omringende landen dit beleid echter met succes gekopieerd. En op het nieuwe selectiecriterium van kennisinfrastructuur en innovatievermogen weet Nederland zieh nog niet positief te onderscheiden. Vergeleken met andere dienstverlenende sectoren heeft de Nederlandse supply-chain’sector’ een lage innovatiegraad. Dit beperkte innovatieve gehalte vloeit voort uit de specifieke omstandigheden en uitdagingen van de verschillende partijen die samen deze ‘sector’ vormen. Nederlandse producenten/ merkeigenaren lopen internationaal niet voorop in supply-chaininnovaties, terwijl dergelijke bedrijven in het buitenland juist belangrijke aanjagers van innovatie blijken te zijn.

Een tekort aan kennis

Zij stellen een skills gap vast die niet alleen een tekort aan kennis omvat maar ook: ‘de kloof die zieh dreigt te verbreden tussen enerzijds een klein deel van de banen die zieh in het hart van de kantoorruimte huren amsterdam technologische ontwikkeling bevinden en daarin mee-evolueren, en anderzijds een groot aantal banen die bestaan uit het gebruik van de nieuwe technologieen waaraan men zieh moet aanpassen en die men moet leren beheersen’.
Het hiervoor beschreven toekomstbeeld van de 80/20-maatschappij – 20% van de wereldbevolking zal in staat zijn een actief leven te leiden, terwijl de overige 80% is veroordeeld tot een zinloos bestaan – lijkt overdreven alarmistisch (nog geheel afgezien van het realiteitsgehalte: de vraag of zo weinigen in staat zouden zijn zo velen te voeden, laat staan of zij daartoe ook bereid zouden zijn). Realistischer lijkt een 30/30/4 0-samenleving, een scenario waarover in de jaren negentig in Engeland veel discussie ontstond. Volgens dit model kantoorruimte huren arnhem is het werkgelegenheidsprobleem eerder kwantitatief dan kwalitatief van aard. In dit arbeidsbestel bezet circa 30% van de werkenden de zekere en goedbetaalde banen. Zij behoren tot het kernbestand dat elke onderneming nodig heeft. Herinneren we ons nog maar dat bij de reorganisatie die ABN AMRO in 2002 doorvoerde. Slechts 25% van het personeelsbestand bij deze bank werd echt onmisbaar geacht voor de continui:teit van het bedrijfsproces. Nog eens 30% heeft werk dat soms niet eens siecht wordt betaald, maar onzeker is. De resterende 40%, aldus deze theorie, verricht marginaal werk of is al uitgestoten uit het kantoorruimte huren eindhoven arbeidsproces. Bij ABN AMRO kon drie kwart van het personeelsbestand eigenlijk worden beschouwd als ‘misbaar’ ( ook al vermeed de bank dit woord te gebruiken). Flexibele arbeid – in de vorm van deeltijdwerk, uitzendwerk en tijdelijke arbeidscontracten – heeft in de jaren negentig een grote omvang aangenomen. Het marginale werk biedt weinig of geen zekerheid en kan het voorportaal vormen voor uitstoot uit het arbeidsproces, tijdelijk of voorgoed. De neerwaartse verdringing speelt daarbij een belangrijke rol. Als de academicus de hbo’er verdringt, de hbo’er een functie bezet kantoorruimte huren den haag die ‘eigenlijk’ bestemd is voor een mbo’e r, en zo verder naar beneden, dan kan het niet anders dan dat dit proces aan de onderkant van de arbeidsmarkt tot structurele problemen leidt. De laagst opgeleiden kunnen niemand verdringen en worden zelf weggeduwd.

De voortdurende vraag

‘Dat komt omdat je in de vliegtuigbouw de consistentie en betrouwbaarheid van processen vooraf moet aantonen. Van elke eigenschap van het materiaal en elke stap in het productieproces kantoorruimte huren amsterdam moet vooraf worden aangetoond dat deze binnen bepaalde waarden valt en consistent is. Dus, als je ergens een variabele verandert, begint dat hele proces weer opnieuw.’ De Koning: ‘Een voorbeeld. We snijden aluminium platen door middel van frezen. Dat is van belang vanwege de randjes die bij het snijden ontstaan, want daarin kunnen scheurtjes voorkomen. Glare zouden we liever snijden met een laser. We kunnen ook laten zien dat het werkt. Maar we konden niet meer op tijd aantonen dat de randjes van de plaat gesneden met de laser superieur zijn aan die met de frees.Als je ziet kantoorruimte huren arnhem dat je geen tijd meer hebt om zo’n oplossing te bewijzen, kan je er niet meer voor kiezen. Maar voor wetenschappers is dat lastig te begrijpen, want die zien een interessant probleem waar ze graag hun tanden in willen zetten.’ Het basisonderzoek loopt nog door, zij het in geringere omvang dan vroeger. De nadruk is nu kernen te liggen op drie nieuwe processen. Het eerste is de materiaalkwalificatie.Alle eigenschappen van het materiaal moeten worden vastgelegd intermen van toegestane waarden. Dat vergt telkens weer nieuwe testen die telkens weer nieuwe vragen oproepen. Daarbij kantoorruimte huren eindhoven alleen al gaat het om een bedrag van 15 miljoen euro. Het tweede traject is het ontwerp van het fabricageproces en de bouw van een nieuwe fabriek die de panelen gaat leveren, grote segmenten van de romp. lnvestering:40 miljoen euro.Ten slotte is er het ontwerp: uitgaande van het concept van het vliegtuig naar de kantoorruimte huren den haag specificaties waaraan de panelen moeten voldoen. Op dat moment wordt het spannend: het gaat om het verkrijgen van het bewijs van luchtvaardigheid. De Koning: ‘We moeten heel veel effort stoppen in het structureren van al die activiteiten.Wat moet er allemaal gebeuren?Wat zijn de afhankelijkheden tussen de deelprojecten? Hoeveel tijd kost het om dit of dat voor elkaar te krijgen? Welke middelen hebben we daarvoor? En de voortdurende vraag: hebben we iets over het hoofd gezien?’

Een gestandaardiseerd patroon

De inhoud van het werk verschuift naar het transformeren van informatie met behulp van gespecialiseerde kennis. Informatie is abstract, ‘vloeibaar’, van aard. Daardoor is ook het informatieproductieproces kantoorruimte huren amsterdam vloeibaar en valt het bijna in real-time te herconfigureren. De omgeving waarin organisaties opereren wordt daardoor oneindig veel ingewikkelder. Het aantal variabelen dat binnen een gegeven tijdsverloop kan veranderen, neemt immers exponentieel toe. Dat maakt dat de besturing van abstracte informatieproductie veel complexer is dan van een fysiek productieproces. In de systeemtheorie bestaat de law of requisite variety (de wet van de vereiste varieteit). In abstracte termen geformuleerd, stelt deze wet dat een systeem dat in wisselwerking staat met een omgeving, intern kantoorruimte huren arnhem over dezelfde varieteit dient te beschikken als in de omgeving wordt aangetroffen. Vertaald naar een arbeidsorganisatie beteken:t dat, dat een toenemende externe variatie in de omgeving – snelle marktfluctuaties in steeds kortere tijd – slechts kan worden bestreden door toename van de interne flexibiliteit. Ofwel, in termen van de organisatiekunde: de interne regelcapaciteit (het aantal kantoorruimte huren eindhoven variatiemogelijkheden binnen de organisatie) dient in overeenstemming te zijn met de turbulentie op de markt. Daarom was het systeem van massaproductie zo statisch. Stabiliteit van de omgeving was een vereiste om de interne variatie te kunnen beperken. Zo kon Henry Ford zestien jaar lang hardnekkig vasthouden aan zijn model-T. De productie was routine. En voor zover zieh in dit systeem kantoorruimte huren den haag veranderingen voordeden, waren deze zelf routine, volgens een gestandaardiseerd patroon. De ene productvernieuwing of de volgende kostenbesparing leek sprekend op de voorgaande.

Voor de wetenschap

‘Het is soms heel schrijnend.We slagen er bijzonder moeilijk in om goede mensen te behouden voor de wetenschap, zeker op de arbeidsmarkt van de laatste jaren. We betalen niet genoeg en we kunnen geen vaste banen bieden. En daar komt de vergrijzing bij, met name bij de overheid.’ In de jaren zeventig werd veel geschreven over de braindrain, het vertrek van de beste wetenschappers naar met name de Yerenigde Staten. Komen die tijden weer terug1 Bartelse:’lk denk kantoorruimte huren amsterdam dat de hersenbalans al negatief is. Dat moet ik nuanceren.Wij zijn een aantrekkelijk land voor wetenschapsmensen uit Oost-Europa en ZuidoostAzie.We werven veel promovendi in Oost-Europa. Maar ik heb de indruk dat ze, als ze echt goed zijn, hun heil eerder in de Yerenigde Staten zoeken’ .
De universiteiten zouden een kantoorruimte huren arnhem cruciale rol moeten speien bij het genezen van de know/edge disease. Maar los van de omvang van de universitaire productie regent het klachten over de moeizame relatie tussen de wetenschap en het bedrijfsleven, dat wetenschappelijke vindingen zou moeten omzetten in nieuwe producten. Zoals Kees van Lede, topman van Akzo Nobel in een kranteninterview:’Mijn voorgangers verteilen me dat vroeger hoogleraren geregeld opbelden omdat ze een goede student hadden. Die moesten kantoorruimte huren eindhoven we nemen. lk zit hier nu elf jaar, maar mij heeft nog nooit een prof gebeld.’2 Een veelgehoorde klacht is dat universiteiten wel uitvindingen produceren, maar niet de weg naar het bedrijfsleven weten te vinden dat die uitvindingen kan omzetten in nieuwe producten.Wetenschappers zouden patent moeten nemen op hun vindingen, maar dat gebeurt nauwelijks. ‘Dat horen we vaak’, zegt Bartelse,’universiteiten zetten hun kennis niet om in octrooien. Maar als je kijkt bij hoeveel octrooien wordt gerefereerd aan onderzoek dat is gedaan aan Nederlandse universiteiten ligt dat cijfer het hoogste van heel Europa. Zelf een octrooi aanvragen is ingewikkeld en du ur. Daar kiezen kantoorruimte huren den haag universiteiten kennelijk niet voor, maar ze zijn er wel bij betrokken.’ De maatschappelijke relevantie van wetenschappelijk onderzoek is echter lang niet altijd even duidelijk.Van Steijn:’De maatschappij wil dat veel onderzoek wordt gedaan naar longkanker. Maar wetenschappers willen leukemieonderzoek doen, want longkankeronderzoek is onbegonnen werk-dat lukt niet.Wordt het geld dan verkeerd besteed ?’

De productiesystemen van de 21e eeuw

Het reactievermogen van een onderneming kan worden vastgesteld aan de band van twee criteria: de benodigde tijd voor en de aard van de reactie, respectievelijk aangeduid als real-time delivery en mass costumization. De computerfabrikant Dell past beide principes toe. Michael Dell, een van de oprichters:
‘We meten onze voorraden nu kantoorruimte huren amsterdam nog in <lagen. In de nabije toekomst zullen we ze in uren meten. Door het gebruik van internet kunnen we de data vanaf de werkvloer van onze toeleveranciers rechtstreeks koppelen aan de productiestroom in onze eigen fabrieken. Het tijdstip is niet meer ver weg dat we onderdelen aangeleverd krijgen in ware tijd. Dat betekent dat elke keer dat een component is gebruikt, deze kantoorruimte huren arnhem automatischen onmiddellijk wordt vervangen. In de computerindustrie, waar de prijs
van componenten gemiddeld met i% per week daalt, is de economische waarde van voorraadbeheer in ware tijd enorm.”2
In de productiesystemen van de 21e eeuw kunnen voorraden worden opgevat als een substituut voor de kwaliteit van de informatie. Naar de mate waarin de informatie – over toeleveranciers, het productieproces, marktontwikkelingen, klauten – betrouwbaar is eo volledig, kunnen de voorraden kleiner zijn. Het verhaal gaat dat Volvo in het midden van de jaren negentig een veel te kantoorruimte huren eindhoven grote voorraad groene auto’s had. De verkoopafdeling startte een speciale kortingsactie, om van die voorraad af te komen. Maar de verkopers vergaten de productie in te lichten over hun actie. De fabriek concludeerde uit de stijgende verkoop dat de kleur groen kennelijk in de mode was; een signaal om de productie drastisch op te voeren, zodat in korte tijd de oude voorraad groene auto’s weer op hetzelfde peil was. Informatie tegenover voorraad is slechts een voorbeeld van de algemene trend: fysieke bedrijfsmiddelen worden ingeruild voor intellectuele. Ten slotte maken kantoorruimte huren den haag gesloten bedrijfssystemen plaats voor open samenwerkingsverbanden. Dell werkt met een klein aantal toeleveranciers die verspreid zijn over de hele wereld. Het gaat om de nauwe relatie, niet meer om de geografische afstand.