Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De onteigening van rechten voortvloeiende uit een aanvraag om octrooi (art. 104a OW) vindt plaats bij Koninklijk Besluit ten behoeve van de Staat. De onteigening in het belang van de natuurbescherming (Titel VIII) geschiedt krachtens een wet ten behoeve van het Rijk, een (ander) openbaar winkel huren amsterdam lichaam, of een rechtspersoon die in het belang van de natuurbescherming werkzaam is.
8.5.3 Gerechtelijke procedure
Binnen twee jaar nadat bij Koninklijk Besluit het onteigeningsbesluit is goedgekeurd, moet de dagvaarding zijn uitgebracht als start van de civiele procedure bij de rechtbank (art. 80 lid 3 OW). De procedure begint met een dagvaarding en eindigt met een vonnis, waarbij de rechter de rechtmatigheid van de onteigening beoordeelt. Als het algemeen belang op de juiste wijze is vastgesteld en winkel huren arnhem deskundigen een bepaalde schadeloosstelling hebben voorgesteld, zal een onteigening vrijwel nooit onrechtmatig worden geacht.
Nadat de onteigening bij KB is goedgekeurd maar voordat de gemeente met de gerechtelijke procedure begint, moet zij proberende grond langs minnelijke weg te verwerven (art. 17 OW). Slaagt de poging, dan eindigt daarmee de onteigeningsprocedure. Slaagt de poging niet, dan volgt de gerechtelijke procedure.
De gerechtelijke procedure verloopt als volgt: 1 Het onteigenende overheidsorgaan neemt het besluit tot het voeren van een rechtsgeding, een procesbesluit. Bij een gemeente neemt de gemeenteraad het procesbesluit.
316 8 Overige wetten voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
2 Het onteigenende winkel huren eindhoven overheidsorgaan dagvaardt door middel van zijn procureur (advocaat) de eigenaar van de te onteigenen zaak: door de dagvaarding nodigt hij hem dus uit voor de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding wordt het aanbod van de gemeente voor de schadeloosstelling vermeld, op straffe van nietigheid van de dagvaarding. Pachters, huurders en andere gerechtigden (hypotheekhouders) krijgen bericht van de dagvaarding en een afzonderlijk aanbod tot schadeloosstelling. De rechter geeft, indien dat in de dagvaarding is gevraagd, een vervroegde uitspraak over de onteigening, waarna de onteigenende partij (meestal de gemeente) aan de slag kan gaan met de gronden (bijvoorbeeld winkel huren den haag bouwrijp maken en verkopen). De vervroegde uitspraak wordt gegeven vooruitlopend op de vaststelling van de hoogte van de schadeloosstelling (art. 54f OW). De rechtbank kan eventueel een voorschot op de schadeloosstelling doen toekennen (art. 54k lid 4 OW).

De Monumentenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Wet op de Ruimtelijke Ordening Een stadsvernieuwingsplan is juridisch hetzelfde als een bestemmingsplan als bedoeld in art. 10 WRO. Dit betekent dat een stadsvernieuwingsplan ook op dezelfde wijze tot stand komt als een bestemmingsplan. Ook staan dezelfde rechtsbeschermingsmogelijkheden winkel huren amsterdam open. Niettemin zijn er redenen aan te voeren om een stadsvernieuwingsplan vast te stellen in plaats van een bestemmingsplan. In zijn inleiding op 28 april 1989 noemde drs. H.J. Gastkemper drie argumenten (zie Bouwrecht 1989, blz. 647 e.v.): 1 de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar verbetering of vervanging dient plaats te vinden; 2 het uitvoeringsschema; 3 de mogelijkheid om het voorkeursrecht te vestigen, als bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
8.1 Wet op de stads- en dorpsvernieuwing 301
Woningwet Aanvragen om winkel huren arnhem bouwvergunning moeten worden getoetst aan het stadsvernieuwingsplan, dat immers een bestemmingsplan is. Een bouwaanvraag wordt eveneens getoetst aan de leefmilieuverordening, zie art. 17 SWDV.
8.2 Monumentenwet
Achtereenvolgens komen aan de orde het doel en de instrumenten van de Monumentenwet, en de relatie met andere wetten.
8.2.1 Doel van de wet De Monumentenwet (Monw) dateert uit 1988. Het doel van deze wet is het stellen van regels voor het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie en het meer dan voorheen betrekken van lagere overheden bij dat beleid. De wet beschouwt als monumenten: 1 alle ten minste vijftig jaar ·geleden vervaardigde zaken welke van algemeen belang winkel huren eindhoven zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde; 2 terreinen die van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld onder 1.
Waar de wet uitgaat van ‘zaken’ worden daar zowel roerende als onroerende zaken mee bedoeld.
8.2.2 Instrumenten Om het doel van de Monumentenwet te kunnen bereiken, zijn daarin de volgende instrumenten opgenomen: a aanwijzing van beschermde monumenten; b een vergunningenstelsel tot wijziging, afbraak of verwijdering; c schadevergoeding in verband met de beslissing op de winkel huren den haag vergunningaanvraag; d dwangmiddelen; e subsidiëring; f aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten; g archeologische monumentenzorg; h opgravingsvergunning.

Een bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In Liesveld liet een aanvrager van een bouwvergunning na om een bestaande woning te slopen hoewel dat deel uitmaakte van de aanvraag bouwvergunning en nodig was omdat het bestemmingsplan slechts één woning toestond. ‘Vaststaat dat de vergunning is verleend met inachtneming van de opgave van Boekhout dat na de voltooiing van de nieuwe woning de op het winkel huren amsterdam perceel aanwezige, door hem bewoonde woning zou worden verwijderd. Naar door appellanten is betoogd en door de Afdeling aannemelijk wordt geacht, zou zonder deze mededeling de vergunning niet zijn verleend. Het bestemmingsplan ‘Lekdijk’ en de in voorbereiding zijnde herziening van dit plan verzetten zich immers tegen de aanwezigheid van twee woningen op het perceel. Nu voorts vaststaat dat na het gereedkomen van de nieuwbouw de bestaande woning is blijven staan, kan dit tot geen andere conclusie leiden dan dat de eerdere opgave onjuist blijkt te zijn geweest. Anders winkel huren arnhem dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat in een geval als het onderhavige appellanten bevoegd waren om op grond van art. 59 lid 1 sub a Woningwet tot intrekking van de vergunning over te gaan. Er is geen goede grond te vinden voor de opvatting dat de wetgever voor ogen zou hebben gestaan om burgemeester en wethouders de bevoegdheid te ontzeggen om een willens en wetens in afwijking van de aanvrage gerealiseerde situatie ongedaan te maken.’ (ABRvS 6 november 2002, AB 2003/215)
Een niet-tijdige start of het staken van de bouwwerkzaamheden is een veelvoorkomende reden om een bouwvergunning in te trekken. Bouwen is een activiteit die ook voor anderen dan de bouwer van groot belang is; het is ongewenst dat langdurig geen gebruik wordt gemaakt van een winkel huren eindhoven bouwrecht en er een groot verschil ontstaat tussen het recht op bouwen en het werkelijke bouwen.
282 6 Woningwet: nieuwbouw
Gemeenteraden bepalen zelf de termijn; volgens de modelbouwverordening voor gemeenten wordt een half jaar in acht genomen om te beginnen met de bouw en als maximumtermijn om de bouw te staken. De volgende bepaling kan in de bouwverordening staan:
‘Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van het gestelde in artikel 59 van de Woningwet de bouwvergunning winkel huren den haag geheel of gedeeltelijk intrekken, indien: a binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning geen begin met de bouwwerkzaamheden is gemaakt; b tussen het begin en het einde van de bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen.’

Bouwvergunning met een termijn

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bouwen aan een monument is licht- of regulier-bouwvergunningplichtig (art. 43 lid 2 onder a Wonw jo. art. 4 lid 1 Bblb), maar niet als het geschiedt in opdracht van de gemeente of het bouwen tot het gewoon onderhoud behoort. Doordat zowel een lichte als een reguliere bouwvergunning winkel huren amsterdam moet worden geweigerd als voor het bouwen een vergunning ingevolge de Monumentenwet 1988 of een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening is vereist en deze niet is verleend, worden monumenten ook via de bouwvergunning beschermd.
6.4.6 Provinciale verordening of AMvB Art. 4.1 Wro geeft Provinciale Staten de mogelijkheid een provinciale verordening vast te stellen waarbij regels worden gesteld omtrent de inhoud van bestemmingsplannen, daaraan voorafgaande projectbesluiten daaronder begrepen of de daarbij behorende toelichting of onderbouwing of de inhoud van beheersverordeningen.
Bij of krachtens zo’ verordening winkel huren arnhem kunnen ook regels worden gesteld die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat in de verordening begrepen gronden of
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 263
bouwwerken minder geschikt worden voor de verwezenlijking van het doel van de verordening zolang het bestemmingsplan (of de beheersverordening) – die met inachtneming van de verordening moeten worden aangepast -nog niet in werking is getreden. Die regels hebben een bevriezende werking: een bouwvergunning in strijd met die regels moet worden geweigerd. Dezelfde weigeringsgrond geldt voor het bevriezende deel van de regels in een AMvB die op grond van art. 4.3 lid 3 Wro wordt vastgesteld. De verordening of de AMvB wordt wel instructieverordening of -AMvB genoemd.
6.4.7 Exploltatieplan Het exploitatieplan is aan de orde gekomen in subparagraaf 4.6.4. Strijdigheid met het winkel huren eindhoven exploitatieplan leidt tot weigeren van de bouwvergunning.
Gewoonlijk worden bouwvergunningen gegeven zonder instandhoudingtermijn. Dat wil zeggen dat de bouwer het gebouwde voor onbepaalde tijd in stand mag laten. In vier gevallen wordt echter wel een instandhoudingtermijn gesteld (art. 45 Wonw): 1 Bij een woonkeet. Een woonkeet is een loods, keet of soortgelijk gebouw om te voorzien in een tijdelijke behoefte aan woongelegenheid (art. 1 lid 1 onder d Wonw). Bij een tijdelijke behoefte behoort een termijn waarna het gebouwde niet langer in stand mag worden gelaten. 2 Bij een winkel huren den haag bouwwerk (niet een woning) dat is bestemd om in een tijdelijke behoefte te voorzien. Voorbeelden hiervan zijn een noodlokaal voor een school en een bouwkeet die slechts nodig is gedurende de bouw. Uitgezonderd zijn seizoensgebonden bouwwerken.

De bouwvergunning

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Bij de bouwvergunning kunnen burgemeester en wethouders niet afwijken van de aanvraag. Ze kunnen niet ambtshalve (uit zichzelf) van een ander bouwplan uitgaan dan is aangevraagd (ABRvS 23 januari 2002, AB 2002/ 190). Indien een ondergeschikte wijziging van een bouwplan ertoe kan leiden dat een beletsel voor het verlenen van bouwvergunning kan worden winkel huren amsterdam weggenomen, moeten burgemeester en wethouders de aanvrager daarvan in kennis stellen en hem in de gelegenheid stellen zijn bouwplan te laten aanpassen (onder andere ABRvS 18 mei 2000, AB 2000/381). Als een bouwplan op niet ondergeschikte wijze wordt gewijzigd, is er sprake van een nieuw bouwplan. De aard van de wijziging is van belang als ten tijde van de aanvraag het bouwplan wel met het bestemmingsplan in overeenstemming is, maar ten tijde van de vergunning door een ingrijpende wijziging niet meer. Een ingrijpende wijziging kan dus tot het verspelen van rechten leiden (ABRvS van 15 juni 2005, BR 2005/1007).
Hierna gaan we in op de zeven winkel huren arnhem weigeringsgronden voor de reguliere bouwvergunning, te weten het Bouwbesluit 2003 (zie subparagraaf 6.4.1), de bouwverordening (subparagraaf 6.4.2), het bestemmingsplan (subparagraaf 6.4.3), de welstandseisen (subparagraaf 6.4.4), de monumentenvergunning (subparagraaf 6.4.5), het bevriezende onderdeel van een provinciale verordening of AMvB met regels omtrent de inhoud van een bestemmingsplan (subparagraaf 6.4.6) en het exploitatieplan (subparagraaf 6.4. 7).
6.4 Weigeringsgronden bouwvergunning 243
6.4.1 Bouwbesluit Doordat geen bouwvergunning mag worden verleend indien niet aannemelijk is dat een regulier-bouwvergunningplichtig bouwplan aan het Bouwbesluit 2003 voldoet, wordt voor deze winkel huren eindhoven categorie bouwplannen het doel dichterbij gebracht dat bouwen voldoet aan het Bouwbesluit 2003.
Ten aanzien van de categorie bouwplannen die licht-bouwvergunningplichtig zijn, bestaat dit doel ook maar wordt alleen het voldoen aan de constructieve eisen preventief aan het Bouwbesluit 2003 getoetst via de lichte bouwvergunning. De bouwer moet ook aan de overige eisen van het Bouwbesluit 2003 voldoen maar daarop wordt wegens de aard of omvang van een licht winkel huren den haag bouwvergunningplichtig bouwwerk niet preventief getoetst. In het kader van handhaving wordt bij of na de bouw getoetst of ook aan de niet-constructieve eisen wordt voldaan.

In zijn algemeenheid

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In zijn algemeenheid geldt dat aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, dakkapellen, kozijn- en gevelwijzigingen en erfafscheidingen tussen 1en2m hoogte alleen bouwvergunningsvrij mogen worden gebouwd in een zijtuin, aan een zijgevel, of op het zij dakvlak als dat maar niet is gekeerd naar de weg of het openbaar groen. Bij hoekwoningen geldt de zijkant daardoor eigenlijk als voorkant.
Figuur 6.2 helpt bij de bepaling winkel huren amsterdam van het voor-, zij- en achtererf. De stroken grond schuin vóór de woningen zijn zowel voor- als zijerf. Daar gelden de voorwaarden voor zowel voor- als zijerf. De zwaarste eis aan bebouwing moet dan als doorslaggevend worden beschouwd.
Figuur 6.2 Perceel en erf
achtererf D perceel (geen erl zijnde)
Bron: Ministerie van VROM, brochure ‘De gewijzigde Woningwet’, september 2002
6.2.2 Bouwen na een lichte bouwvergunning In hoofdstuk III (art. 4, 5 en 6) van het Bblb staat welke bouwwerken winkel huren arnhem lichtbouwvergunningplichtig zijn. Licht-bouwvergunningplichtig zijn volgens art. 4 Bblb: aan- en uitbouwen; bijgebouwen en overkappingen; kozijn- en gevelwijzigingen; dakkapellen; erf- of perceelsafscheidingen
in, op, aan of bij een monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 (art. 4 lid 1 Bblb). Deze bouwwerken zijn ook licht-bouwvergunningplichtig als winkel huren eindhoven ze niet aan de kenmerken voldoen die in art. 2 Bblb staan genoemd en wel aan de kenmerken voldoen in art. 4 lid 2 Bblb. Voor de ‘tussencategorie’ is dus een lichte bouwvergunning nodig.
• Voorbeeld De aanbouw genoemd in art. 2 Bblb is vergunningsvrij als die niet hoger is dan 4 m. De aanbouw is licht-bouwvergunningplichtig als de aanbouw niet aan de kenmerken voldoet (bijvoorbeeld winkel huren den haag breder dan 2,5 m) en hoger dan 4 maar lager dan 5 m is. Is de aanbouw niet lager dan 5 m, dan is een reguliere bouwvergunning nodig.

De verschillende bouwwerken

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Woningwet gebruikt als instrumenten om het doel voor bestaande bouwwerken en situaties te bereiken: het Bouwbesluit 2003; de bouwverordening; de welstandseisen; de woonvergunning; de zorgplicht; de aanschrijving; de handhaving.
In de hoofdstukken 6 en 7 komen de regels kantoor huren zaandam voor nieuwbouw respectievelijk voorziening in woonbehoefte aan de orde.
Art. 2 Wonw biedt de basis voor het vaststellen van een AMvB: het Bouwbesluit 2003. Het Bouwbesluit 2003 geeft (in art. 2 lid 1, 3 en 5 Wonw) voorschriften omtrent het bouwen van – woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, – bouwwerken, geen gebouw zijnde en – standplaatsen (in art. 2 lid 2, 4 en 6 Wonw) voorschriften omtrent de staat van bestaande – woningen, woonketen kantoor huren ede en woonwagens en andere gebouwen en – bouwwerken, geen gebouw zijnde – standplaatsen.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten maakt voor haar leden modelverordeningen, waaronder de modelbouwverordening. Deze modelbouwverordening bevat een definitie van het begrip bouwwerk:
Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats kantoor huren almelo van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.
Gezien de definitie is bijvoorbeeld een drijvende woonboot geen bouwwerk.
200 5 Woningwet: bestaande bouw
Art. 1 lid 1 onder c Wonw omschrijft het begrip ‘gebouw': Il Een gebouw is elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Een deel van de kantoor huren delft bouwwerken bestaat dus uit gebouwen. Een deel van die gebouwen bestaat uit woningen. Voorbeelden van bouwwerken die geen gebouwen zijn: overkappingen, masten, ovens, schoorstenen.
Figuur 5.1 geeft het onderscheid in de verschillende bouwwerken grafisch weer.

Passieve risicoaanvaarding

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Als een verzoeker schade had kunnen voorzien, heeft hij zelf het risico aanvaard en zal in het algemeen geen vergoeding worden toegekend. Risicoaanvaarding kan actief of passief zijn.
Uitgangspunt is dat iemand die zich in een situatie begeeft welke mogelijk onderhevig is aan invloeden ten gevolge van kantoor huren zaandam handelen van de overheid, zorgvuldig dient te onderzoeken welke maatregelen gelden, al zijn aangekondigd of te verwachten zijn. Zonder onderzoek en zonder rekening te houden met de ontwikkelingen, kan er sprake zijn van actieve risicoaanvaarding.
• Voorbeeld In een ontwerp-bestemmingsplan staat een beperking van een bouwmogelijkheid voor een locatie ten opzichte van een geldend bestemmingsplan. Het ontwerp-bestemmingsplan is op de voorgeschreven wijze gepubliceerd. Een koper na de publicatie lijdt schade doordat het kantoor huren ede bestemmingsplan onherroepelijk wordt en hij niet mag bouwen. De koper had op de bouwbeperking kunnen rekenen en het risico actief aanvaard.
Van passieve risicoaanvaarding is sprake wanneer de benadeelde tekort is geschoten in de zorg voor de eigen belangen. Hieronder vallen allerlei vormen van ‘riskant stilzitten’, zoals het langer dan twee jaren kantoor huren almelo door een belanghebbende of een rechtsvoorganger niet gebruikmaken van een bouwrecht in een bestemmingsplan.
Schade die redelijkerwijze voorkomen of beperkt had kunnen worden door een maatregel van de verzoeker komt niet voor vergoeding in aanmerking.
• Voorbeeld Door een bestemmingsplan krijgt een bedrijf minder bouwmogelijkheden en ontvangt daarvoor een kantoor huren delft planschadevergoeding van de gemeente. Het bedrijf past de interne bedrijfsvoering niet op de nieuwe situatie aan hoewel dat eenvoudig is. Deze schade wordt niet vergoed omdat er mogelijkheden waren de schade te voorkomen of beperken.

Provinciale of nationale belangen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Er is niet geregeld wat precies provinciale of nationale belangen zijn. De wetgever gaat ervan uit dat dit zich in de praktijk regelt. Het zal duidelijk zijn dat het in ieder geval gaat om bovengemeentelijke kantoor huren zaandam belangen zoals regionale bedrijfsterreinen, grote woningbouwlocaties, infrastructuur, natuur- en landschappen, of regionale milieuvoorzieningen zoals stortplaatsen, vuilverbrandingsovens en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Of een onderwerp van zorg door de provincie of het Rijk wordt opgepakt en of de Wro-bevoegdheden zullen worden ingezet, is volgens de regering in eerste en laatste instantie een besluit dat door het desbetreffende democratisch gekozen overheidsorgaan wordt kantoor huren ede vastgesteld, of waarop dat orgaan een democratische controle uitoefent.
Toch kan worden verwacht dat indien Provinciale Staten zonder bijzondere motivering een provinciaal inpassingsplan vaststellen dat betrekking heeft op belangen die van oudsher door de gemeente worden behartigd, in laatste instantie de rechter in beroep bepaalt of voldaan wordt aan de wettelijke beperking om alleen bij provinciale belangen een provinciaal inpassingsplan vast te stellen. Verwacht mag worden dat in de provinciale of rijksstructuurvisies een beeld kantoor huren almelo wordt gegeven van hetgeen provincie en Rijk in een inpassingsplan willen regelen.
Door een inpassingsplan wordt de mogelijkheid geschapen om provinciale of rijksbelangen te behartigen en worden ontwikkelingen die ermee in strijd zijn, tegengehouden. Het verwezenlijken van een provinciaal of nationaal belang als project is daarmee nog niet gegarandeerd: andere bestuursorganen dan die van provincie of Rijk zouden kunnen weigeren de benodigde besluiten te nemen. Daartoe is de coördinatieregeling in paragraaf 3.6.2 en 3.6.3 Wro opgenomen waardoor provincie of Rijk desnoods in plaats van een kantoor huren delft ander bestuursorgaan de benodigde besluiten kunnen nemen (zie hiervoor paragraaf 4.3).
Uit art. 10.3 Wro blijkt dat de minister van VROM mede op voordracht van de minister van Verkeer en Waterstaat (die verantwoordelijk is voor de zee) ten aanzien van gronden die geen deel uitmaken van het grondgebied van een gemeente of een provincie een rijksbestemmingsplan kan vaststellen.

Bestemmings- en inpassingsplan

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Overigens zit in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) voldoende ruimte om in de meeste gevallen bouwwerken zonder bouwvergunning aan de te stellen kantoor huren zaandam eisen aan te passen. Dit is de reden waarom het toestaan van uitbreiding aan burgemeester en wethouders, die daarin beleidsvrijheid hebben, wordt overgelaten. De ontheffingsregeling komt dus pas aan de orde wanneer het Bblb geen soelaas biedt voor de aanpassing aan hedendaagse eisen. Een ontheffingsverzoek moet dus worden beoordeeld naar de toestand die bestaat voordat aan het Bblb toepassing is gegeven, en bij de hoogte van het ontheffingspercentage wordt dus rekening gehouden met de mogelijkheden die het Bblb al biedt. In veel gevallen zal dus kantoor huren ede de ontheffing niet nodig zijn. In het belang van duidelijke regelgeving is in art. 3.2.1 lid 3 Bro vastgelegd dat illegale bouwwerken expliciet uitgesloten zijn van het overgangsrecht bouwwerken.
Standaardbepaling overgangsrecht inzake gebruik: In art. 3.2.2 Bro is de verplichte standaardbepaling overgangsrecht inzake gebruik opgenomen: ‘Overgangsrecht gebruik 1 Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 2 Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 1 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 3 Indien het gebruik, bedoeld in lid 1 na de inwerkingtreding kantoor huren almelo van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 4 Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.’
Lid 1 van de standaardbepaling bevat de peildatum voor het vaststellen van het bestaande gebruik: het gebruik dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Alleen dat gebruik mag, ook al is het in strijd met dat bestemmingsplan, worden voortgezet.
In het Bro staat een voorbehoud ten aanzien van de Europese Vogel- en de Habitatrichtlijn (de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand respectievelijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de kantoor huren delft natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna). Deze richtlijnen hebben hun vertaling gekregen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. Een wijziging van gebruik, die normaliter volgens het overgangsrecht is toegestaan, kan toch niet plaatsvinden als natuurwaarden volgens de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet geschaad worden.