De overheid

Gerelateerde afbeelding

De overheid verschaft het sociaal-economische en wettelijke kader waarbinnen organisaties hun functie vervullen. Ook zorgt de overheid voor voorzieningen met betrekking tot de infrastructuur, denk aan wegen, scheepvaartroutes en het spoorwegnet. De overheid zorgt verder voor wetgeving op velerlei gebied, denk aan milieuwetgeving, vestigingswetgeving, openingstijden en winkelsluiting, en de Wet op de Ondernemingsraden. Ook oefent de rijksoverheid haar invloed uit op macro-economisch gebied via de rijksbegrotingen, subsidies, loon- en prijsmaatregelen en dergelijke. Voor de bijdrage die de rijksoverheid, de provinciale of de gemeentelijke overheid levert, ontvangt ze als vergoeding co-working space amsterdam belastingen op bijvoorbeeld winst, inkomen, omzet of vermogen of allerlei heffingen en retributies. Ook in internationaal verband worden beslissingen in organisaties beïnvloed, bijvoorbeeld vanuit Brussel door allerlei EU-beslissingen.
Onze maatschappelijke orde wordt gekenmerkt door concurrentie. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer het aantal concurrenten en hun positie en marktaandeel. In concurrentie met andere organisaties wordt dus op markten geopereerd, wordt reclame gemaakt, komt het productaanbod tot stand, wordt prijs- en kwaliteitsniveau bepaald, en wordt gebruikgemaakt van distributiekanalen. Soms maken organisaties daarbij onderling bepaalde afspraken, zoals loon- en prijsafspraken, of worden activiteiten gezamenlijk gedaan, denk aan collectieve reclame, onderzoek en ontwikkeling. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid op haar beurt voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken en anti-monopoliepositie of juist ter bevordering van samenwerking, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het midden- en kleinbedrijf.
Meer en meer treden co-working space eindhoven belangenorganisaties naar voren om namens bepaalde groeperingen in onze samenleving standpunten kenbaar te maken of om in onderhandelingsprocessen hun belangen te verdedigen. In dit verband zijn de organisaties van werknemers en werkgevers te noemen, denk bijvoorbeeld aan FNV, CNV, VNO-NCW en KNOV, en in brancheverband FME en BOVAG.

De oerwaarheid

Gerelateerde afbeelding

Het is hoog tijd dat de mensheid de oerwaarheid opnieuw leert ontdekken. Zoveel tijd is er niet meer te verliezen, we stevenen in deze wereld af op een totale catastrofe. Ik maak me grote zorgen over de huidige toestand waarin onze planeet aarde zich bevindt. Grondstoffen worden uitgeput, we groeien naar tien miljard inwoners en de economische ontwikkeling van grote machten als China en India verergeren de milieuproblematiek nog eens in ruime mate. Hebben we straks voor onze kinderen en kleinkinderen nog voldoende voedsel, energie en schoon tijdelijk kantoor huren arnhem drinkwater? Het gat tussen een hele kleine groep rijken en een grote groep mensen die onder de armoedegrens leeft, wordt groter en groter. Je ziet sommige gelovigen radicaliseren. Dat moet toch anders kunnen! Het mooiste bezit van de mensheid, onze planeet aarde, zijn we systematisch aan het verwoesten voor de volgende generaties. Kortom, het is hoog tijd voor een ommekeer in onze ontwikkeling.” “Wat kun je daar als eenvoudig mens aan doen?” vraag ik. “Heel veel,” klinkt het fel uit de mond van Renard. “Albert Einstein stelde ooit dat je een probleem niet kunt oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. Dat gegeven maakte mijn onderzoek naar God en de werking van de universele wetten alleen maar belangrijker. We zijn op zoek naar een fundamentele transformatie van ons denken, al was het slechts om onze planeet aarde en de mensheid te redden van haar ondergang. Ik wil weten wie God is en welke universele wetten er gelden. Door de ontvangen e-mail met tijdelijk kantoor huren den haag daarin de vergelijking tussen Abraham Lincoln en John F. Kennedy werd het intense verlangen om meer inzicht te krijgen in wat ons werkelijk drijft en hoe de wereld werkt groter en groter.

De wet WSNP

Gerelateerde afbeelding

Op zondag is het rustig, maar maandagmorgen staat opnieuw de postbode op de stoep van onze villa met wederom een aangetekende brief. Nu is het een brief van de kantonrechter met het verzoek om vrijdag op de zitting te verschijnen, waarin mijn persoonlijke faillissement  wordt uitgesproken. Nog nooit heb ik me voor de rechter moeten verantwoorden, zelfs niet als getuige. Eén keer moet de eerste keer zijn in de rechtbank, grap ik tegen tijdelijk kantoor huren amsterdam Kathleen.
De jolige stemming slaat om als ik vrijdagmorgen ook daadwerkelijk voor de rechter in de rechtbank van Utrecht sta. Het is een standaardzitting, waarin binnen een kwartier door een ongeïnteresseerde rechter het vonnis wordt uitgesproken. Ik ben persoonlijk failliet en ik sleep Kathleen daarin mee omdat ze ooit heeft getekend voor de gezamenlijke bezittingen, maar ook voor de gezamenlijke schulden! Zeker nu de crisis in volle gang is, hoef ik als beurshandelaar niet te veel op clementie van de rechter te rekenen. Misschien heeft hij zelf wel veel geld verloren op de beurs en ziet hij, net als de rest van Nederland, de banken en de snelle beursjongens tijdelijk kantoor huren eindhoven als hoofdschuldigen aan deze economische ellende. Hoe het ook zij: ik behoor nu tot de top één procent armste Nederlanders met de meeste schulden. Mij rest niets anders meer dan aanspraak te maken op de wet voor schuldsanering, in ambtelijke taal de wet WSNP genoemd.

De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Het handhaven van bestaande, veelal functionele hiërarchische organi- functionele hiërarchische organisasatiestructuren druist in tegen de gedachte van MANS. De bestaande or- tiestructuren ganisatiestructuren kenmerken zich onder meer door een vergaande opsplitsing van regelende en uitvoerende taken.
Waar hebben bedrijven bij kwaliteitszorg de meeste moeite mee?
Klein bedrijf • Totaal middelgrote bedrijven • Industrie • Detailhandel
Bron: Monagemf!nt Team, 21 februari 1994
e Informatiesystemen • Informatiesystemen verschaffen vaak niet de informatie om tot kwaliteitsverbetering te komen flexplek huren amsterdam maar slechts financiële informatie als omzetgegevens, uitgaven, winstcijfers en dergelijke.
Doelstellingen en plannen • Kwaliteitsdoelstellingen en -plannen worden vaak in onvoldoende mate besproken met lagere niveaus in de organisatie. Uit de media Kwaliteitsbeleid bij HOLEC Doelstelling en toepassingsgebied Het kwaliteitsbeleid is gericht op de ondersteuning en versterking van het ondernemingsbeleid (strategie) teneinde de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.
Definitie Total Quality Management (TQM) is een wijze van bedrijfsvoering waarbij continu en op systematische wijze wordt gewerkt aan verbetering van de totale prestatie van het bedrijf. Het kwaliteitsbeleid richt zich op negen aandachtsgebieden. Deze zijn: Organisatie: • leiderschap • Personeelsmanagement Beleid en strategie Resultaten: • Waardering door klanten
Organisatie: Resultaten: Middelenmanagement Ondernemingsresultaten • Processen
Waardering door de klant is één van de meetbare doelstellingen, waarbij ‘geschiktheid voor gebruik’ (Fitness for Use) als uitgangspunt wordt gehanteerd. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht afwijkingen te voorkomen en kwaliteitskosten te reduceren tot een minimum. Medewerkers worden door middel van training, procedures en middelen in staat gesteld om hun toegevoegde waarde in de zin van kwaliteit te optimaliseren.
Uitwerking De uitwerking van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door middel van: • het produceren en leveren van producten en diensten die geen maatschappelijk onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen (milieu/gezondheid/veiligheid); het scheppen van een zo eenvoudig en helder mogelijke organisatie, waarin de taken, verantwoordelijkheden en flexplek huren eindhoven bevoegdheden van elke medewerker zijn vastgelegd en optimaal op elkaar zijn afgestemd; het continu verbeteren van het voortbrengingsproces door optimale terugkoppeling van procesgegevens; het daadwerkelijk nakomen van met de klant gemaakte afspraken, zodat deze de zekerheid heeft dat hij producten en diensten ontvangt met een overeengekomen prijs, levertijd en kwaliteit; het betrekken van alle medewerkers bij de controle op en het verantwoordelijk stellen voor hun eigen werk; • het waarborgen van het kwaliteitsborgingssysteem volgens ISO 14001 door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerende instantie.

Management versus leiderschap Management

Gerelateerde afbeelding

Leading Change Het succesvol doorvoeren van veranderingen in organisaties blijkt voor zeventig tot negentig procent het resultaat van leiderschap en voor tien tot dertig procent het resultaat van management. Kotter maakt in zijn boek leading Change een onderscheid tussen leiders en managers.
Management versus leiderschap Management • Planning en budgettering Organiseren en inzetten van mensen Controle en probleemoplossen
Management zorgt ervoor dat de verwachte korte-termijnresultaten worden bereikt.
leiderschap Ontwikkelen van een flexplek huren amsterdam toekomstvisie Communiceren van de visie Motiveren en inspireren
leiderschap zorgt voor veranderingen! Pogingen voor het doorvoeren van veranderingen kunnen tijdelijk succesvol zijn, maar falen als deze onevenwichtig blijken te zijn.
Pogingen tot invoering van veranderingen leiden tot niets.
Alle zeer succesvolle veranderingen in organisaties combineren goed leiderschap met goed management.
Korte-termijnsuccessen zijn haalbaar met name door kostenbesparingen of door fusies en overnames. Maar echte veranderingen komen moeizaam van de grond. En er wordt bijna nooit in geslaagd om veranderingen in te voeren die lange-termijneffect hebben.
Management
Veranderingsprocessen worden vaak begeleid door een organisatieadviseur. De organisatie in kwestie (de cliënt) vraagt daarbij om specialistische hulp (de adviseur) ten aanzien van bepaalde aspecten binnen de organisatie. Organisatieadvieswerk houdt in het leveren van een onaf- organisatieadvieswerk hankelijk en deskundig advies met betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen, en het eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde oplossingen.24 Het doel van het advieswerk is het verbeteren van de efficiency en/ of de effectiviteit van de organisatie.
Organisatieadviseur: snel groeiend beroep De vraag naar organisatieadviseurs blijft de komende jaren sterk stijgen. Het  flexplek huren eindhoven Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (Roa) heeft becijferd dat de werkgelegenheid in de management consultancy tot 2002 nog met tien procent zal toenemen. Daarmee staat de organisatieadviseur op nummer drie van de lijst snelst groeiende beroepen in Nederland.

Vergader veelvuldig

Gerelateerde afbeelding

Vergader veelvuldig en met een zekere regelmaat. Regelmatige interactie tussen teamleden zorgt ervoor dat er wederzijds vertrouwen en een teamband wordt opgebouwd. Dat is nodig om verschillen van mening kenbaar te maken. 3 Daag teamleden uit om rollen te vervullen die verder gaan dan hun huidige verantwoordelijkheden. De advocaten van de duivel, visionairen en actie-georiënteerde executives dienen deel uit te maken van een team om ervoor te zorgen dat alle kanten van een zaak worden belicht. 4 Zorg ervoor dat een probleem vanuit meerdere perspectieven wordt benaderd. Gebruik rollenspelen: plaats jezelf in de schoenen van flexplek huren amsterdam de concurrent of speel een businessgame. Met deze technieken creëer je nieuwe perspectieven en betrekje de verschillende teamleden in de besluitvorming. 5 Zorg dat conflicten actief worden gemanaged. Het is niet goed als teams te snel of te makkelijk ergens mee instemmen. Realiseer je verder dat een gebrek aan conflict niet noodzakelijkerwijs betekent dat iedereen het ermee eens is.
Mensen hoeven niet alles te kunnen. Maar door een goede rolverdeling binnen een groep kom je vaak tot de beste resultaten. Hier schuilt het geheim van team-management.
Teammanagement is groepen zodanig samenstellen en taken binnen een team dusdanig afbakenen en verdelen, dat de resultaten van het groepswerk optimaal zijn. Mensen vervullen niet alleen een functionele en vakinhoudelijke rol maar ook een teamrol. Uit de vakinhoudelijke rol spreekt iemands professionele bekwaamheid en deze hangt samen met de functie. De organisatorische rol vervult iemand op basis van zijn positie, de plek in de hiërarchie in de organisatie. Deze flexplek huren eindhoven karakterrollen zijn complementair, mensen vullen elkaar aan. Drie principes ondersteunen het teamrolmanagement: 1 elke rol is een kwaliteit; 2 ieder mens kan van nature op een goede manier aan twee tot drie rollen inhoud geven; 3 er moet binnen een groep een goede spreiding van rollen zijn en iemands teamrol moet zoveel mogelijk met zijn natuurlijke karakter overeenkomen.

Standaardisatie van werkzaamheden

Gerelateerde afbeelding

Hierbij worden werkzaamheden gespecificeerd en genormeerd (meestal door de technische staf). Dit is mogelijk door het ontwikkelen van procedures en handboeken, alsmede het opstellen van instructies. Van grote betekenis bij dit coördinatiemechanisme is de mechanisering en automatisering (denk aan standaardteksten voor offertes, memo’s, enzovoort). 4 Standaardisatie van resultaten In dit geval vindt er een specificatie plaats van resultaten. Dit kan betrekking vergaderruimte huren amsterdam hebben op financiële doelstellingen per bedrijfsonderdeel, inhoud van contracten, de klantentevredenheidsnormen, kwaliteitscriteria van te ontwikkelen producten enzovoort. 5 Standaardisatie van kennis en vaardigheden De te verrichten werkzaamheden worden gecoördineerd op grond van de hiermee verband houdende opleiding van de uitvoerders. Een chirurg en een anesthesist bijvoorbeeld spelen nagenoeg automatisch in op elkaars gestandaardiseerde procedures. 6 Standaardisatie van normen In dit geval handelen de organisatieleden overeenkomstig aangezien ze een zelfde stelsel van overtuigingen delen (bijvoorbeeld bij een religieuze orde). Normen kunnen ook voortvloeien uit een bepaalde visie die door de organisatieleden wordt gedeeld.
Uit onderzoek is gebleken dat er sprake is van een bepaalde rangorde in coördinatiemechanismen. Naarmate het werk gecompliceerder wordt verschuiven de coördinatiemechanismen van: onderlinge afstemming naar directe leiding. Vervolgens verschuiven ze naar standaardisatie van werkprocessen, resultaten, kennis of normen, om weer te eindigen bij onderlinge vergaderruimte huren eindhoven afstemming. Dit coördinatiemechanisme leent zich namelijk ook uitstekend in complexe processen. In elke organisatie komen naast elkaar verschillende coördinatiemechanismen voor. Toch is vaak een voorkeur voor één coördinatiemechanisme te onderkennen. Ten slotte kan worden opgemerkt dat coördinatiemechanismen de meest essentiële elementen van een organisatiestructuur zijn.

Taakverdeling en functievorming

Gerelateerde afbeelding

Vragen bij het vormen van functies Heeft iedereen een redelijke dagtaak? Is er geen sprake van onderbezetting of overbelasting van bepaalde functionarissen? Zijn de taken evenredig verdeeld? Zijn er geen taken vergeten, zodat er sprake is van lacunes? Zijn sommige taken misschien in meer dan een functie ondergebracht, waardoor doublures zijn ontstaan? Is de ontworpen organisatie niet te kwetsbaar doordat zodanig specialistische functies zijn gecreëerd dat het uitvallen van een bepaalde functionaris de continuïteit in direct gevaar brengt? Hoe staat het met de coördinatie? Zijn de functies zodanig opgebouwd dat zowel flexplek huren amsterdam binnen elk van de functies als tussen de functies de coördinatieproblemen tot een minimum beperkt zijn? Hebben bepaalde leidinggevende functionarissen niet een te groot aantal naaste medewerkers (omspanningsvermogen)? Is de ontworpen organisatie flexibel genoeg om zonder al te veel problemen te kunnen worden aangepast aan veranderingen? Zijn de diverse functies zo opgebouwd dat elke functionaris de nodige arbeidsvoldoening kan vinden in de uitoefening van zijn functie? Biedt de organisatie voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor alle functionarissen? Loopt men in bepaalde functies niet vast zonder uitzicht op andere mogelijkheden? Is de organisatie op doelmatige wijze te bemannen? Biedt de arbeidsmarkt voldoende mensen die passen bij de ontworpen functies?
hierbij als een geheel gezien. Aan een afdeling worden bepaalde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toebedeeld. Een voorbeeld van dit laatste is dat een afdeling wordt gesplitst in semi-autonome werkgroepen, die tezamen een totale afdelingstaak uitvoeren.
9.2.2 Arbeidsverdeling in horizontale richting
Bij arbeidsverdeling is het niet alleen de bedoeling om tot verschillende taken te komen die qua niveau gelijkwaardig zijn. Er moet ook gezocht worden naar een bepaalde samenhang tussen de verschillende taken. Bij arbeidsverdeling binnen een organisatie moeten de verschillende taken op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is coördinatie tussen de verschillende taken flexplek huren eindhoven noodzakelijk. Wanneer aan deze coördinatie niet voldoende aandacht wordt besteed, kan nooit een hoge mate van doelmatigheid en doelgerichtheid worden gerealiseerd. Wanneer tussen taken een bepaalde samenhang wordt gebracht onstaan functies. Een functie geeft de gemeenschappelijke doelstelling aan van de taken die verricht moeten worden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Functies worden niet alleen in relatie gebracht met individuele personen, maar ook met andere werkverbanden binnen een organisatie, zoals afdelingen. In eerste instantie worden samenhangende taken in functies van individuele personen ondergebracht (functionalisatie). Hierna worden deze individuele functies opnieuw samengevoegd in afdelingen (afdelingsvorming).

Doel- hiërarchievandoelstellingen

Gerelateerde afbeelding

Omdat het proces van vaststellen van doelstellingen en resultaten op elk niveau van de organisatie plaatsvindt, ontstaat een nauwe afstemming tussen de verschillende hiërarchische niveaus van de organisatie. Een organisatie wordt bij mbo dan ook gezien als een hiërarchie van doel- hiërarchievandoelstellingen stellingen, waarbij elk lager doel gericht moet zijn op het naast hoger gelegen doel.
Criteria voor bruikbare flexplek huren amsterdam doelstellingen:8 bruikbare doelstellingen • Doelstellingen moeten (kwantitatief) meetbaar zijn. • Doelstellingen moeten specifiek zijn. • Doelstellingen moeten gericht zijn op output. • Doelstellingen moeten realistisch en bereikbaar zijn. • Doelstellingen moeten in de tijd begrensd zijn.
Binnen management by objectives gaat het erom te komen tot het vaststellen van doelstellingen met de daarbij bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden om die doelstellingen te kunnen behalen. In een achttal stappen kan dit proces worden aangegeven.
Stap 1 het afbakenen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden; Stap 2 het vaststellen van prioriteiten; Stap 3 het kiezen flexplek huren eindhoven van de meetschalen; Stap 4 het vaststellen van doelstellingen; Stap s actieplannen; Stap 6 definitieve vaststelling; Stap 7 voortgangsbewaking; Stap 8 bespreking van de resultaten.

De besturing van organisaties

Gerelateerde afbeelding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de besturing van organisaties. Hieronder wordt verstaan het leiden van een organisatie naar de gestelde doelen. Deze doelen kunnen slechts worden bereikt indien er een aantal bedrijfsprocessen, dus menselijke activiteiten, in een organisatie op een effectieve en efficiënte wijze wordt uitgevoerd. Onder een bedrijfsproces wordt een geordende bundeling van menselijke activiteiten verstaan in relatie tot de productie van goederen en/ of diensten. 1 Het kan hierbij gaan om zowel profit- als non-profitorganisaties. Enkele voorbeelden van bedrijfsprocessen zijn: inkoopprocessen, flexplek huren amsterdam productieprocessen, administratieve processen, marketingprocessen, verkoopprocessen enzovoort. Elk bedrijfsproces kan weer worden onderverdeeld in subprocessen die eveneens bestuurd moeten worden. De bedrijfsprocessen zullen door het bedrijfsbestuur in de hand moeten worden gehouden ofwel beheerst, willen de organisatiedoelstellingen worden bereikt. Deze activiteit wordt procesbeheersing genoemd. Procesbeheersing kan worden gedefinieerd als het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen door middel van planning, coördinatie en bijsturing. Procesbeheersing is zoals gezegd een taak van de bestuurders van een organisatie. Hiermee worden de leidinggevenden of managers bedoeld. In dit hoofdstuk zal achtereenvolgens aandacht flexplek huren eindhoven worden geschonken aan verschillende typen bedrijfsprocessen, de beheersing daarvan, toegevoegde waarde en logistiek management (8.2), verschillende bestuurniveaus en hun specifieke taken (8.3), beelden van organisatiebestuur (8.4) en aan methoden om bedrijfsprocessen te beheersen (8.5).