ABN Amro komt met eenvoudiger organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

De vereenvoudigde structuur van ABN Amro maakt het heel goed mogelijk dat de bank in de toekomst gesplitst gaat \1·orden. Bijvoorbeeld wanneer de toegevoegde waarde 1·oor de aandeelhouder van een van de drie onderdelen achterblijft.
‘De drie units (particuliere klanten, zakelijke klanten en vermogensbeheer) moeten voortdurend tegen het licht worden gehouden en dan kan het zijn dat we de conclusie moeten trekken dat een unit cruitgaat’, stelt besnmrsvoorzitter Rijkman Groenink in een toelichting op de kantoorruimte huren amsterdam reorganisatie. De nieuwe structuur moet het onder meer gemakkelijker maken 0111 te fuseren. Zo krijgt elke eenheid veel meer vrijheid in het kopen en afatotcn van activiteiten. ‘Dan kan er een partner zijn die prima past bij twee van onze drie units. Wanneer dat nodig is voor de aandeelhouderswaarde kunnen we de conclusie trekken afatand te doen van één unit’, aldus Groenink die sinds kort bestuursvoorzitter is. ‘We moeten de organisatie permanent alert houden.’ Binnenkort denkt ABN Anno meer duidelijkheid te geven over de overnamestrategie. De focus kantoorruimte huren arnhem blijft in elk geval gericht op de markten in de Verenigde Staten, Europa en Brazilië. ‘Verder is nu al duidcl iJ k dat we de wbolcsale-poot (zakelijke klanten) in de VS willen versterken. Dat kan via de overname of fusie met een grotere investmentbank of via een reeks van kleinere banken.’ De nieuwe structuur van ABN Amro maakt een einde aan de traditionele geografische indeling van de verschillende sectoren. Ook kantoorruimte huren eindhoven worden het zakenbankieren (beursintroductics, fusiebegeleidingen) en het commerciële bankieren (bedrijfskredieten) in een unit geintcgreerd. De eenvoudiger structuur, waarbij ook de vcrantv1·oordelij khcid van de landenorganisatie vcrdwi Jllt, moet volgens Groenink een ei ndc maken aan de heersende excuuscultuur bij de bank. Door de complexe organisatie van dit moment wordt de verantwoordelijkheid voor een beslissing bijna altijd door meerdere mensen gedeeld. ‘De nieuwe heldere structuur maakt kantoorruimte huren den haag mensen meer aansprakelijk. Wanneer het goed gaat en de doelstellingen worden behaald, wordt dat beloond, wanneer het slecht gaat behoort een vertrek bij de bank in laatste instantie tot de mogelijkheden. Meer dan nu het geval is bi) de huidige diffuse organisatie.’

Brainstorming

Gerelateerde afbeelding

Brainstorming is een methode waarmee een effectief gebruik van ‘the brains to storm the problem’ kan worden bereikt. Doel is om in een zo kort mogelijk tijdsbestek zoveel mogelijk ideeën te ontwikkelen om het gestelde probleem op te lossen. Daarbij gaat het dus niet om het uitwerken kantoorruimte huren amsterdam van ideeën of het maken van een keuze daaruit. Tijdens een brainstormingsessie mag geen kritiek worden gegeven op suggesties van anderen. Dit werkt belemmerend op het aandragen van nieuwe, gedurfde of onconventionele ideeën. De spontaniteit mag niet worden belemmerd. Deelnemers moeten elkaar juist stimuleren. Om effectief te zijn dient een groep uit tien tot vijftien personen te bestaan. De samenstelling van de groep vereist de nodige zorg: spreiding van kennis, ervaring en achtergrond is van groot belang. Dan kan er uit verschillende gezichtspunten een bijdrage kantoorruimte huren arnhem worden geleverd. De ervaring heeft geleerd dat brainstorming vooral geschikt is voor duidelijk omschreven problemen, bijvoorbeeld op het terrein van productontwikkeling of het verbeteren van productiemethoden. Deze methode is minder geschikt voor moeilijk te omschrijven of zeer complexe problemen of voor problemen die een grondig specialistische kennis veronderstellen.
Lateraal denken lateraal denken Bij lateraal denken staat het veranderen van bestaande ideeën en werkwijzen voorop. De achterliggende gedachte is dat verticaal of logisch denken gebaande wegen en vanzelfsprekende verticaal denken patronen volgt en daarom géén nieuwe inzichten of ideeën zal opleveren. Bij verticaal denken gaat men immers op basis van het gezonde verstand en logisch redeneren stap voor stap verder. Elke stap moet gerechtvaardigd worden. Vergissingen zijn niet toegestaan. Aan het einde van het denkproces wordt de beste kantoorruimte huren eindhoven oplossing gekozen of trekt men conclusies. Lateraal denken is niet bedoeld als vervanging van het verticale denken. Het heeft een aanvullende functie. Lateraal denken is het zoeken naar zij-ingangen voor problemen die men frontaal niet kan oplossen. Men wordt als het ware gedwongen om ‘flitsend’ te denken. De grondlegger van het laterale denken, De Bono, stelt dat tien tot vijftien minuten lateraal denken per dag al een belangrijke bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van de creativiteit. Van belang is dat men eerst de bestaande ideeën in kaart brengt die men omtrent een probleem heeft. Pas daarna kan men op zoek gaan naar nieuwe gezichtspunten. Binnen het laterale denken zijn hiervoor diverse methoden ontwikkeld. In dit verband spreekt men wel van provocerende operaties: methoden om langs niet-logische weg steunpunten te zoeken voor bekuk het eens anders creatieve sprongen naar nieuwe kantoorruimte huren den haag ideeën. Daarbij gaat men uit van de grondgedachte ‘bekijk het eens anders’. Bijvoorbeeld: draai deze redenering eens om, gooi die procedure eens door elkaar, kies een willekeurig woord en bekijk of dit nieuwe aanknopingspunten biedt.

Fase 4: beslissen

Gerelateerde afbeelding

In deze fase wordt dus nagegaan welke van de voorgestelde alternatieven het probleem het beste oplost. Een mogelijke oplossing wordt getoetst op grond van beschikbare informatie, maar ook op grond van ervaring, uitvoerbaarheid en dergelijke. Er moet daarbij bijvoorbeeld voorkomen worden dat de invloed van één teamlid zó groot is dat deze verhindert dat deze kantoorruimte huren amsterdam toetsing plaatsvindt. Soms wordt door tijdsdruk, slecht leiderschap of door bestaande machtsverschillen in een werkgroep of commissie een voorstel niet echt kritisch getoetst. Dit kan mede veroorzaakt worden door onvoldoende toelichting op de gedane voorstellen, of door het eindeloos ‘doordrammen’ van werkgroepleden over de voordelen van het eigen voorstel. Soms worden ook voorstellen ten onrechte weggestemd op grond van antipathie tegen de indiener van een voorstel. selecciefase In deze derde fase, de selectiefase, zijn inmiddels ook weer twee activiteiten te onderscreening scheiden, namelijk screening en evaluatie plus selectie. Screening kantoorruimte huren arnhem omvat het vergelijken van alternatieve oplossingen, waarbij de minst bevredigende kunnen worden verworpen. Dit kan meestal geschieden aan de hand van vrij oppervlakkige criteria. Uit de overige worden in de tweede stap van deze fase, na een meer nauwgezette evaluatie, de meest gunstige mogelijkheden als voorkeursalternatieven geselecteerd. Het is in deze fase van belang een goed en open gespreksklimaat te creëren en ter zake kundigen in te schakelen om de voorstellen te bezien, om kantoorruimte huren eindhoven deze vervolgens naar kwaliteit te kunnen rangschikken.
Om in de vierde fase van het besluitvormingsproces tot een keuze te kunnen komen, is het noodzakelijk de gevolgen van de verschillende oplossingsmogelijkheden te relateren keuzecrireria aan één of meer keuzecriteria. Het proces van besluitvorming wordt in gang gezet omdat informatie is kantoorruimte huren den haag verzameld of ontvangen die erop duidt dat er een probleem bestaat of dreigt te ontstaan. Het ligt dan voor de hand dat als keuzecriterium wordt gehanteerd de mate waarin elke van de gevonden oplossingsmogelijkheden bijdraagt tot het bereiken van een gewenste toestand.

Samenwerkingsverbanden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Samenwerkingsverbanden
Het is in beginsel mogelijk strategische alternatieven samen met andere organisaties te realiseren. Bij de keuze voor een samenwerkingsverband gelden in principe drie overwegingen, namelijk: de kosten het kantoorruimte huren amsterdam risico de vereiste snelheid van invoering van de strategie.
Deze overwegingen zullen in het individuele geval in verschillende mate meewegen. Indien de kosten van een strategisch alternatief in absolute zin voor een afzonderlijk bedrijf (te) hoog zijn, is er toch nog de mogelijkheid dit samen met een andere organisatie uit te voeren. De op te brengen financiële middelen zijn dan groter dan de organisatie op eigen kracht kan leveren. In andere gevallen zijn wellicht de absolute kosten door de
Hoofdstuk 4 STRATEGIEBEPALING EN STRATEGISCH MANAGEMENT
individuele organisatie nog wel op kantoorruimte huren arnhem te brengen, maar is het risico van het niet succesvol zijn van de strategie te groot. Het niet bereiken van het doel brengt dan mogelijk zelfs het voortbestaan in gevaar. Ten slotte kan het ook zo zijn dat de onderneming de strategie wel op eigen kracht kan uitvoeren, maar in een te laag tempo. Indien concurrenten de strategie in een sneller tempo kunnen realiseren, betekent dit veelal dat de eigen onderneming achterop raakt. Denk hierbij aan hogere kostenniveaus (ervaringskromme) of aan moeilijker toegang tot dist ri butie kanalen.
Vormen van samenwerking Van kantoorruimte huren eindhoven de vele denkbare vormen van samenwerking zullen we er in eerste instantie vier noemen en bespreken. De vier vormen zijn: fusie overname joint venture strategische alliantie.
Fusie fusie De eerste vorm van samenwerking die we bespreken is de fusie, waarbij twee
op basis van gelijkwaardigheid samengaan. Voordelen van deze vorm zijn gelegen in de snelheid waarmee het strategische plan kan worden uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan het delen van kantoorruimte huren den haag productiemiddelen, distributiekanalen, merknaam en knowhow. Tevens is een voordeel van deze vorm de veelal geringe financiële consequenties; fusies worden vaak voor een belangrijk deel in de vorm van aandelenruil gegoten. Nadelen zijn de gedeelde zeggenschap en de soms moeizame integratie van twee gelijkwaardige ondernemingen op het gebied van structuur en cultuur.

KOERSBEPALING EN DE LERENDE ORGANISATIE

Gerelateerde afbeelding

Bronnen van de winst Deze stap kan worden gezien als een uitdieping van de vorige. Vanuit verschillende gezichtspunten, bijvoorbeeld product(groep), geografisch gebied, afzetkanaal of afnemersgroep, wordt de winstgevendheid geanalyseerd. Het spreekt voor zich dat daarbij een groot beroep wordt gedaan op de juistheid van de informatie die het informatiesysteem oplevert. Een kantoorruimte huren amsterdam analyse-instrument dat hierbij goede diensten kan bewijzen is de portfolioanalyse (ontwikkeld door de Boston Consulting Group, een Amerikaans adviesbureau).
Portfolioanalyse De portfolioanalyse heeft als centrale grootheid niet de winst, maar de cashflow (nettowinst plus afschrijving). Een andere centrale gedachte is dat elk product een levenscyclus heeft. Een product doorloopt ontwikkelingsfasen: introductie, groei, verzadiging en verval. Bij elke fase past een bepaald beeld van de cashflow. In de introductiefase is deze nog negatief, maar na verloop van tijd, naarmate het product een duidelijker plaats op de markt kantoorruimte huren arnhem verovert, stijgt de cashflow. In de laatste fase daalt deze weer tot nul of daaronder. Dan is het gewenst om het product af te stoten.
Commerciële en financiële levenscyclus Elk product doorloopt verschillende fasen tussen het moment dat het wordt ontwikkeld en het moment dat het uit de markt wordt genomen. In elk van deze fasen kent het product een verschillend groeipercentage van de omzet, hetzij in aantallen, hetzij in geld. De levenscyclus van sommige producten, bijvoorbeeld ijzer en staal, is zeer lang en van andere producten zeer kort, denk aan modeartikelen en cd-singles. Het op de markt brengen van een product vraagt allereerst een investering in productontwikkeling en marketing. Dit is in een aantal gevallen kosten waarvan nog niet duidelijk is of deze wel tot marktrijpe producten zullen leiden. Tegenover deze uitgaven staan op dat kantoorruimte huren eindhoven moment nog geen ontvangsten. Zodra het product op de markt komt, zijn er wel ontvangsten, maar deze zijn veelal nog niet voldoende om de marketingkosten en andere kosten te dekken. In een latere fase zal hopelijk de situatie ontstaan dat de inkomsten de uitgaven overtreffen, zodat er een positieve cashflow ontstaat. Een product is alleen dan succesvol indien het over het totale verloop van de levenscyclus een positieve cashflow heeft. In de laatste fase van de levenscyclus is het denkbaar dat de ontvangsten weer door de uitgaven overtroffen worden. In extreme gevallen kantoorruimte huren den haag zal een bedrijf gesloten dienen te worden, waarbij afvloeiingsregelingen getroffen moeten worden en ook anderszins verliezen optreden. In figuur 4.6 is de financiële levenscyclus in samenhang met de commerciële levenscyclus grafisch weergegeven.

Voorwaarden voor succes

Gerelateerde afbeelding

Voorwaarden voor succes
Het verschil tussen succes en falen van een organisatie wordt veelal veroorzaakt door het niet goed (kunnen) inspelen op de wensen van afnemers, of door dit te doen tegen hogere kosten of mindere kwaliteit dan andere, concurrerende organisaties. Het verschil tussen succes en falen van een organisatie wordt dus veroorzaakt door het al dan niet goed op elkaar kunnen afstemmen kantoorruimte huren amsterdam van wat er in de markt speelt en wat een organisatie kan en wil realiseren. Deze afstemming op elkaar van de eisen van de markt (externe component) en het eigen kunnen én willen (interne componenten) kunnen we strategiebepaling noemen. In figuur 4.1 is dit afstemmingsproces schematisch weergegeven.
Figuur 4.1 Strategiebepaling vergt zicht op wat mogelijk is en wat men kan en wil
Strategie is dan het complex van kantoorruimte huren arnhem acties en maatregelen dat men voor ogen heeft om gestelde doelen te bereiken, enerzijds uitgaande van de (veronderstelde) externe mogelijkheden, anderzijds rekening houdend met wat intern haalbaar is; wat men kan én ook wil.
Dat dit alles niet als vanzelfsprekend en in een spontaan natuurlijk proces tot uitdrukking komt of zomaar op zijn beloop gelaten kan worden mag duidelijk zijn_ Integendeel, om tot dit soort uitspraken, beslissingen, acties en maatregelen te komen, moet in organisaties bewust een beslissingsproces worden georganiseerd. Dit vindt plaats in het proces van strategieformulering. Voorop staat het aangeven van een visie en doelstellingen voor de organisatie_ Het is van belang dat kantoorruimte huren eindhoven daarover een duidelijke mening bij het management bestaat. Door de (veelal snelle) externe ontwikkelingen, die in de regel ook intern via opvattingen en bedoelingen van de eigen organisatieleden merkbaar worden, kunnen doelstellingen zich ontwikkelen of veranderen. Ondanks geleidelijke veranderingen in de doelstellingen is het van belang dat er eensgezindheid is in visie en over de doelstellingen. Duidelijkheid kantoorruimte huren den haag dient ook te bestaan of te worden gegeven over de manier waarop, de termijnen waarbinnen en de middelen waarmee de doelstellingen zullen worden gerealiseerd. De haalbaarheid van wat men wil en kan slaat zowel op beperkingen en mogelijkheden qua personeel als op financiën en tijd.

Sociaal jaarverslag

Gerelateerde afbeelding

Het voorgaande houdt niét in dat de jaarrekening ook moet worden gepubliceerd. Veel BV’s hebben maar enkele aandeelhouders, veelal familieleden van de ondernemingsleiding. Met andere woorden: goedkeuring door de aandeelhouders betekent nog niet dat iedereen alle gegevens ter inzage kan krijgen. Alle NV’s en grote BV’s zijn verplicht een jaarrekening te kantoorruimte huren amsterdam publiceren. Alleen de ‘kleine BV’s’ kunnen volstaan met publicatie van uitsluitend een balans en een toelichting daarop. Met publiceren bedoelt de wet dat de jaarrekening moet worden gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, zodat deze daar voor belangstellenden ter inzage ligt. Het niet voldoen aan de verplichting tot tijdige publicatie van de jaarrekening heeft voor bestuurders grote gevolgen. Allereerst zijn er strafrechtelijke consequenties. Overtreding van kantoorruimte huren arnhem de publicatievoorschriften levert een economisch delict op.
Een sociaal jaarverslag is een voor het eigen personeel in begrijpelijke taal herschreven samenvatting van het algemene jaarverslag, waarin bijzondere aandacht wordt gegeven aan die beleidsonderdelen die voor het personeel van belang zijn. Tevens wordt aandacht besteed aan de sociale aspecten van het gevoerde beleid. Het sociale jaarverslag vormt daarmee een afzonderlijk verslag dat gedetailleerde en concrete informatie over interne en externe factoren aan het eigen kantoorruimte huren eindhoven personeel geeft met betrekking tot allerlei voor hen belangrijke onderwerpen, zoals werkoverleg, opleiding, beoordeling, verloop, verzuim, ondernemingsraad. Hiermee wordt dus extra informatie gegeven in de richting van de werknemers-participanten van een organisatie en wordt openheid van zaken gegeven over de kantoorruimte huren den haag vormgeving van een te voeren sociaal beleid. Er bestaat geen wettelijke regeling terzake van de sociale verslaglegging. Wel dient aan de ondernemingsraad informatie te worden verstrekt over het financiële en sociale beleid en de realisatie daarvan.

Internationalisatie van bedrijfsactiviteiten

Gerelateerde afbeelding

Internationalisatie van bedrijfsactiviteiten komt in veel varianten voor. Vaak begint het bedrijfsactiviteiten met het uitvoeren van een order die ‘toevallig’ in het buitenland terechtkomt en vervolgens kantoorruimte huren amsterdam via exportactiviteiten van de afdeling Verkoop van een bedrijf wordt uitgebouwd en later via licentie en franchisevormen nog verder ontwikkeld. Soms groeit de internationalisatie uit via buitenlandse dochterondernemingen of via een strategische alliantie. Deze groei in zwaarte van internationale activiteiten betekent enerzijds dat de mate van ingewikkeldheid van de aan de orde zijnde vraagstukken toeneemt en anderzijds dat de betrokkenheid van het management zal (moeten) toenemen. Zo valt er met andere woorden een oplopende lijn te constateren in aard en zwaarte van internationale activiteiten en aandacht daarvoor kantoorruimte huren arnhem via export van producten/ diensten, via export van technologie, octrooien en licenties, via franchising van een exploitatieformule, via investering in eigen buitenlandse faciliteiten of fabrieken, via acquisities, joint ventures en allianties naar wereldwijd opereren vanuit een global company zogenoemde ‘global company’. In dit laatste geval wordt een hoge mate van coördinatie van activiteiten in verschillende landen vereist. Er wordt bijvoorbeeld ontworpen in land l, geproduceerd in land 2, 3 en 4, en uiteindelijk verkocht in een veelheid van andere landen. Er moet dan gecoördineerd worden wat in verschillende landen plaatsvindt en de kantoorruimte huren eindhoven goedereninformatiestromen tussen de landen moeten worden gestuurd.
Figuur 3.6 Ontwikkelingsfasen van internationaliseringsactiviteiten van een organisatie
In geval van multinationaal opereren heeft een bedrijf complete vestigingen in verschillende landen die in een bepaald land produceren en daar hun eigen producten, merken en markt hebben. Figuur 3.6 geeft de ontwikkelingsfasen van de internationaliseringsactiviteiten van een organisatie weer.
‘think global, act loco/’ Bij het ‘think global, act local’ speelt steeds dat het gaat om het maken van een kantoorruimte huren den haag aantrekkelijk product voor een lokale markt, dat ook moet aansluiten bij de wensen van die markt. Daarnaast wil men wereldwijd een hoge graad van efficiency bereiken en onderlinge coördinatie bewerkstelligen. Hier liggen op zich de nodige spanningsvelden voor het management. Internationaal werken betekent onmiddellijk ook dat verschillen in cultuur een rol gaan spelen.

Europese Commissie

Gerelateerde afbeelding

Later met pensioen Er zit niets anders op. We zullen in Europa langer moeten doorwerken om de gevolgen van de vergrijzing op te vangen. Later met pensioen dus. Uit een studie van de Europese Commissie blijkt dat de welvaart waarin Europeanen leven bedreigd wordt door het feit dat er steeds meer ouderen komen. Daar waar de uitgaven voor sociale zekerheid en pensioenen zullen stijgen, staan er onvoldoende inkomsten van werkenden tegenover. Maatregelen als kantoorruimte huren amsterdam overheidsbezuinigingen en het bevorderen van de economische groei hebben te weinig effect, dus is het zaak werknemers langer aan de slag te houden. Formeel ligt de pensioenleeftijd in de Europese Unie op 65 jaar, maar in de praktijk stoppen werknemers gemiddeld rond hun 58ste al met betaalde arbeid. Ze krijgen dan óf pensioen óf ze raken arbeidsongeschikt. Berekend is dat wanneer iedereen tot zijn 65ste zou doorwerken, dit in 2030 een stijging van de welvaart met 8,7% per hoofd van de bevolking kantoorruimte huren arnhem zou opleveren. In 2050 wordt dat zelfs 13, 1 %.
De uitgaven voor sociale zekerheid zouden de komende vijftig jaar slechts gering oplopen (van 16,1 naar 20,5%). Dok de overheidsuitgaven voor pensioenen zouden bij langer doorwerken maar licht stijgen (van 10,5 naar 13,4% in 2050). Verder zouden de consumptieve bestedingen van werkenden en gepensioneerden flink toenemen. Een belangrijk advies, voortvloeiend uit het onderzoek, is om in alle landen van de Europese Unie over te gaan tot een mix van het omslagstelsel en het kapitaaldekkingsstelsel. In Nederland bestaat er al een dergelijke mix. Bij het omslagstelsel betalen de huidige werknemers de pensioenen kantoorruimte huren eindhoven van de gepensioneerden. Bij het kapitaaldekkingsstelsel spaart de gepensioneerde voor zijn eigen pensioen. In landen die alleen het omslagstelsel toepassen, zoals Frankrijk en Italië, dreigen met de vergrijzing de pensioenen onbetaalbaar te worden.
economische factoren Economische factoren spelen voor organisaties die op de consument/verbruiker zijn gericht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het vrij besteedbare inkomen. De ontwikkeling van het nationale inkomen, de stand van de conjunctuur, de renteontwikkeling, loonkostenontwikkeling, de valutaschommelingen en kantoorruimte huren den haag dergelijke vormen concurrentiepositie belangrijke aandachtsgebieden voor organisaties. Tezamen bepalen deze factoren de coninvesteringsklimaat currentiepositie en het investeringsklimaat, dat wil zeggen: de aantrekkelijkheid om te investeren. Dit is van belang voor Nederlandse bedrijven om verder in eigen land uit te breiden of voor buitenlandse bedrijven om in Nederland bedrijfsactiviteiten te starten of uit te bouwen.

Doelstellingen, beleidsbepaling en planning

Gerelateerde afbeelding

Doelstellingen, beleidsbepaling en planning
Aan een efficiënte en effectieve werking van een organisatie gaat dus het nodige denkwerk vooraf wat betreft de aanpak van de bedrijfsactiviteiten in commercieel, technisch, financieel en personeel opzicht. Er dient beleid te worden bepaald en op de verschillende niveaus in de organisatie kantoorruimte huren amsterdam dient planning te worden verricht. Beleid(sbepaling) betreft het aangeven van de wegen en middelen waarmee de leiding de gestelde bedrijfsdoelstellingen wil gaan realiseren. Als de doelstellingen zijn vastgesteld, beleidsplan moet in een beleidsplan vervolgens worden aangegeven op welke wijze, in welk tijdsbestek en met welke middelen deze doelstellingen bereikt moeten gaan worden. Het verschil tussen succes en falen van een bedrijf wordt vaak veroorzaakt door het al dan niet goed op elkaar afstemmen van wat de markt vraagt en wat het bedrijf kan en wil realiseren. Deze afstemming kantoorruimte huren arnhem op elkaar van de eisen van de markt (extern onderzoek) en het eigen kunnen en willen (intern onderzoek), vormt de essentie van de te formuleren bedrijfsstrategie bedrijfsstrategie, zoals in hoofdstuk 4 wordt uiteengezet. We zien daar, dat een (bedrijfs)strategie uitspraken omvat omtrent de doeleinden die een bedrijf wil nastreven, de wegen waarlangs en de wijze waarop dit zal plaatsvinden en de middelen die daarvoor nodig zijn. In het proces van strategische besluitvorming en beleidsbepaling worden in bedrijven doelstellingen bepaald en wordt een beleidsplan opgesteld. Doelstellingen (soms als randvoorwaarden) hebben daarbij onder meer betrekking op: marktpositie: soort en variëteit van producten of diensten, soort en variëteit van afnemers en afzetgebieden; productiviteit en toegevoegde waarde; winstgevendheid of verhouding kantoorruimte huren eindhoven tussen kosten en opbrengsten; maatschappelijke verantwoordelijkheid: werkgelegenheid, milieu en dergelijke; groei en continuïteit; inkomen, werksfeer, prestige, status en zeggenschap van leidinggevende en uitvoerende organisatieleden.
doelstellingen In een beleidsplan geeft de leiding de doelstellingen aan en zet richtlijnen uiteen voor de uit te voeren activiteiten. In een beleidsplan wordt ook aangegeven op welke wijze en met middelen welke middelen de bedrijfsdoelstellingen bereikt moeten gaan worden. Tevens dient organisatieopzet bepaald te worden welke organisatieopzet voor het bereiken van de gekozen bedrijfsdoelstellingen het meest geschikt is. Planning gaat zo aan het handelen vooraf wat betreft de bedrijfsactiviteiten in commercieel, technisch, financieel en personeel opzicht. Planning is het systematisch voorbereiden en op elkaar afstemmen van beslissingen die gericht zijn op het in de toekomst realiseren van doeleinden. Plannen beschrijven de te bereiken doelstellingen van een bedrijf en bedrijfsafdelingen, leggen de kantoorruimte huren den haag maatregelen vast voor het bereiken van de gestelde doeleinden, geven de personele en financiële middelen aan die voor het bereiken van deze doelstellingen nodig zijn en geven ten slotte aan op welke termijn de gestelde doeleinden moeten zijn bereikt. Een plan is te zien als het resultaat van planning (als activiteit). Bij het maken van plannen moet dan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat moet worden geproduceerd, waar dit zal plaatsvinden, hoe dit zal gebeuren, wanneer dit zal gaan gebeuren, hoeveel er gemaakt moet worden en ten slotte ook wie dit met welke middelen zal gaan doen (zie verder hoofdstuk 10).