Staatsrecht algemeen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Een gelijkluidende bepaling kent ook de huidige Grondwet in art. 42 lid 2. Het gevolg hiervan is dat de ministers verantwoordelijk zijn voor daden van de Koning; de Koning zelf kan daarvoor niet ter verantwoording worden geroepen.
Deze verantwoordelijkheid van de ministers heeft er vanzelfsprekend toe geleid dat de ministers de bevoegdheden flexplek huren amsterdam van de Koning feitelijk overnamen: wat tevoren de bevoegdheid van de Koning was, werd de bevoegdheid van de Koning en ministers samen, wat in de praktijk de bevoegdheid van de ministers gezamenlijk (het kabinet) betekent.
Waar thans in de Grondwet sprake is van de Koning moet dan ook niet de Koning in persoon gelezen worden, maar de zogenoemde constitutionele Koning: Koning en ministers, ook wel Kroon of regering genoemd. Dit geldt uiteraard niet voor die bepalingen in de Grondwet die handelen over flexplek huren arnhem de erfopvolging van de Koning. In deze bepalingen wordt wel de Koning in persoon bedoeld. De Koning verwerft zijn troon door erfopvolging. De regels voor de troonopvolging liggen vast in de Grondwet en kunnen derhalve ook door een Grondwetswijziging worden veranderd. Als er geen opvolger is, kan een nieuwe Koning benoemd worden door de Staten-Generaal. In een uitzonderlijke situatie, namelijk bij flexplek huren eindhoven ontstentenis (dat wil zeggen: het niet voorhanden zijn) van een Koning en van een regent, wordt het koninklijk gezag waargenomen door de Raad van State. Dit is alles geregeld in art. 24 t/m 41 Gw. Ministers geven leiding aan een ministerie en zijn als zodanig verantwoordelijk voor de wetgeving op hun terrein. Zij vergaderen in het belangrijkste overlegorgaan, de ministerraad. De minister-president is voorzitter flexplek huren den haag van de ministerraad en tevens een belangrijke vertegenwoordiger van het kabinet, ook in het buitenland. Iemand kan als eretitel ‘minister van staat’ krijgen, wat verder geen bevoegdheden meebrengt.

Onderscheidingen in het recht

Overigens is het niet zo dat op overtreding van rechtsregels altijd een sanctie staat. Wanneer een automobilist door het rode licht rijdt, begaat hij een strafbaar feit. De sanctie (hechtenis/geldboete) is te vinden flexplek huren amsterdam in de Wegenverkeerswet. In het Burgerlijk Wetboek zijn echter tal van rechtsregels te vinden die aanvullend van karakter zijn, dat wil zeggen dat partijen zonder sancties van deze regels kunnen afwijken.
Rechtsregels kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld en gesystematiseerd. De meest gebruikelijke indelingen/onderscheidingen zijn: onderscheiding in geschreven en ongeschreven recht; onderscheiding in publiek- en privaatrecht; onderscheiding in dwingend en aanvullend flexplek huren arnhem recht; onderscheiding in materieel en formeel recht; onderscheiding in nationaal en internationaal recht; onderscheiding in subjectief en objectief recht. Ook komt hierna aan de orde het begrip ‘positief recht’.
De beschreven onderverdelingen van het recht houden geen scheiding in. Er is geen sprake van of/of-situaties, maar vaak van en/en-situaties. Bij de bevoegdheden die een eigenaar van een stuk grond heeft, lopen de diverse onderscheidingen door elkaar: de bevoegdheid is een subjectief recht dat is ontleend aan het materieel privaatrecht dat weer behoort tot het nationaal recht. Geschreven en ongeschreven recht Er zijn geschreven en ongeschreven flexplek huren eindhoven rechtsregels. Geschreven recht staat in wetten of wetboeken; een wetboek is hetzelfde als een wet, met dát verschil dat een wetboek een groot aantal samenhangende onderwerpen omvat. Deze wetboeken bestaan nog niet zo lang. In vroeger tijden was het heel gewoon om rechtsregels niet op te schrijven; ze berustten op traditie en gewoonte. Vóór de Franse Revolutie was er in ons land bovendien geen uniform geldend recht. Plaatselijk waren er grote verschillen, zowel in geschreven als in ongeschreven recht. Vanaf 1838 heeft men grote delen van het recht samengevat en beschreven in wetboeken, wat de duidelijkheid en eenheid ten goede kwam. Een beschrijving van een flexplek huren den haag samenhangend deel van het recht noemt men codificatie. Het Burgerlijk Wetboek is een voorbeeld van codificatie.
Ongeschreven recht is het recht dat niet door de wetgever of de rechter in het leven is geroepen maar wel algemeen als geldend recht wordt erkend, bijvoorbeeld gewoonterecht en bepaalde verkeersopvattingen.

Drie heuristieken

Samenvatting In dit artikel zijn drie heuristieken beschreven die gebruikt worden in oordeelvorming in onzekere omstandigheden: (r) representativiteit, een bias die doorgaans wordt gebruikt door mensen die een inschatting moeten maken van de kans dat een object of uitkomst A tot een klasse of proces B behoort; (2) beschikbaarheid van instanties of scenario’s, gebruikt flexplek huren amsterdam door mensen die de frequentie van een klasse of de aannemelijkheid van een bepaalde ontwikkeling moeten beoordelen; en (3) referentieniveaus, meestal toegepast door mensen die op basis van een relevante waarde een numerieke voorspelling moeten maken. Deze heuristieken zijn uitermate nuttig en doorgaans effectief, maar leiden tot systematische en voorspelbare fouten. Een beter begrip van deze heuristieken en de biases waartoe ze leiden, kan ons besluitvormingsproces flexplek huren arnhem in onzekere omstandigheden verbeteren.
Daniel Kahneman en Amos Tversky SAMENVATTING: We bespreken de cognitieve en psychofysische determinanten van keuzen in riskante en risicoloze omgevingen. De psychofysica van waarde introduceert afkeer van risico in het gebied van winsten, en opzoeken van risico in het gebied van verliezen. De psychofysica van kans introduceert het te zwaar laten wegen van zekerheden en onwaarschijnlijke gebeurtenissen in verhouding tot gebeurtenissen met flexplek huren eindhoven een matige waarschijnlijkheid. Beslissingsproblemen kunnen op allerlei manieren beschreven of ingekaderd worden die aanleiding geven tot verschillende voorkeuren, in strijd met het invariantiecriterium van rationele keuze. Het gebruik van mentale rekeningen, waarop mensen uitkomsten van transacties bijhouden, verklaart enkele anomalieën van het consumentengedrag. In het bijzonder kan de aanvaardbaarheid van een optie ervan afhangen of een negatieve uitkomst wordt flexplek huren den haag beoordeeld als een kostenpost of als een niet-gecompenseerd verlies. De relatie tussen beslissingswaarden en ervaringswaarden wordt besproken.

De kans op onzekere uitkomsten

Veel besluiten zijn gebaseerd op overtuigingen in relatie tot de kans op onzekere uitkomsten, zoals de uitkomst van verkiezingen, de schuldvraag in een rechtszaak of de toekomstige koers van de dollar. Deze overtuigingen komen meestal tot uitdrukking in uitspraken als ‘Ik denk flexplek huren amsterdam dat”.’, ‘De kans bestaat. ..’ , ‘Het is niet zeker dar. . .’ enzovoort. Zo nu en dan worden overtuigingen in relatie tot onzekere uitkomsten in numerieke vorm uitgedrukt, als kansverhouding of subjectieve kansen. Waardoor worden dergelijke overtuigingen nu gevormd? Hoe schatten mensen de kans op een onzekere uitkomst of de waarde van een onzekere kwantiteit in? In dit artikel pogen we te verduidelijken hoe mensen een beperkt aantal heuristische principes toepassen om de ingewikkelde taak van het flexplek huren arnhem schatten van kansen en het voorspellen van waarden tot eenvoudigere beoordelingsprocessen te reduceren. Over het algemeen zijn deze heuristieken nuttig, maar zo nu en dan leiden ze tot grote en systematische fouten. De subjectieve beoordeling van kansen lijkt op de subiectieve beoordeling van fysieke grootheden als afstand of lengte. Deze beoordelingen zijn alle gebaseerd op gegevens met beperkte validiteit, die volgens heuristische regels worden verwerkt. Zo wordt de ogenschijnlijke afstand tot een object deels bepaald aan de hand van helderheid, omdat verder weg gelegen objecten minder scherp worden waargenomen dan objecten dichtbij. Halsstarrig deze regel toepassen leidt echter tot systematische fouten bij het schatten van afstand. Afstanden worden overgeschat wanneer het zicht slecht is, omdat de contouren van het object vaag zijn, en onderschat wanneer het zicht goed is, omdat de objecten flexplek huren eindhoven scherp kunnen worden waargenomen. Overmatig vertrouwen op helderheid als indicatie van afstand leidt dus tot biases. Dergelijke biases vinden ook plaats bij het intuïtief schatten van kansen. In dit artikel worden drie heuristieken beschreven die worden gebruikt om kansen te schatten en waarden te voorspellen. We beschrijven de biases waartoe deze heuristieken leiden, waarna we de praktische en theoretische implicaties van deze observaties bespreken.
Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Science, vol. 185, 1974· Het onderzoek werd ondersteund door de Advanced Research Projects Agency van het ministerie van Defensie en vond plaats flexplek huren den haag onder auspiciën van het Office of Na val Research, dat de opdracht (Nooo14-73-C-0438) verschafte aan het Oregon Research lnstitute, Eugene. Extra ondersteuning werd geleverd door de Research and Development Authority van de Hebrew University, Jeruzalem, Israël.

Ervaren welzijn

In de onderzoeken met DRM was er al met al geen verschil in ervaren welzijn tussen vrouwen die met een partner leefden en vrouwen die dit niet deden. Dit gegeven werd verklaard door flexplek huren amsterdam de bijzonderheden in de tijdsbesteding van de twee groepen. Vrouwen met een partner brengen minder tijd alleen door, maar ook minder tijd met vriendinnen. Ze brengen meer tijd door met vrijen, wat heerlijk is, maar ook meer tijd in het huishouden, met koken en zorg voor kinderen, wat allemaal betrekkelijk onpopulaire activiteiten zijn. En natuurlijk is de grote hoeveelheid tijd die gehuwde vrouwen met hun man doorbrengen voor sommigen plezieriger dan voor anderen. Ervaren welzijn wordt gemiddeld niet door het huwelijk beïnvloed; niet omdat het huwelijk voor geluk flexplek huren arnhem niets uitmaakt, maar omdat het sommige aspecten van het leven verbetert en andere verslechtert.
Eén reden voor de lage correlatie tussen de omstandigheden van mensen en hun tevredenheid over hun leven is dat ervaren geluk en tevredenheid over het leven beide in hoofdzaak bepaald worden door de genetische achtergrond van hun temperament. Een dispositie voor welzijn is net zo erfelijk als lengte of intelligentie, zoals is aangetoond door onderzoek met tweelingen die bij de geboorte van elkaar gescheiden werden. Mensen die even fortuinlijk lijken, verschillen flexplek huren eindhoven aanzienlijk in het geluk dat zij ervaren. In sommige gevallen, zoals in het geval van het huwelijk, zijn de correlaties met welzijn laag vanwege effecten die elkaar in evenwicht houden. Dezelfde situatie kan goed zijn voor sommige mensen en slecht voor andere, en nieuwe omstandigheden brengen zowel baten als kosten met zich mee. In andere gevallen, zoals een hoog inkomen, zijn de effecten op tevredenheid met het leven over het algemeen positief, maar wordt het beeld gecompliceerd door het feit dat sommige mensen veel meer om geld geven dan andere. Een grootschalig onderzoek naar het effect van hoger onderwijs, dat voor een ander doel werd uitgevoerd, heeft opvallende gegevens opgeleverd over de levenslange effecten van de doelen die jonge mensen zich stellen.s Deze gegevens werden ontleend aan vragenlijsten die tussen 1995 en 1997 werden afgenomen bij ongeveer 12.000 mensen die in 1976 hoger onderwijs flexplek huren den haag gingen volgen aan elitescholen. Toen ze 17 of 18 jaar waren, hadden de deelnemers een vragenlijst ingevuld waarbij ze het doel ‘heel welgesteld zijn’ hadden gescoord op een vierpuntsschaal van ‘onbelangrijk’ tot ‘van wezenlijk belang’.6 De vragenlijst die ze twintig jaar later beantwoordden bevatte gegevens over hun inkomen in 199 5 en een omvattende indicatie van hun tevredenheid over hun leven.

Een grote meerderheid

Welk van de twee doelen vond u het belangrijkst? Ik heb naar deze vraag geen behoorlijk onderzoek ingesteld, maar ik heb de indruk dat een grote meerderheid zich zal uitspreken voor het terugdringen van de herinnering aan de pijn. Het helpt mij om me dit dilemma voor te stellen als een belangenconflict tussen twee zelven (die niet overeenstemmen met de twee bekende systemen). Het ervarende zelf beantwoordt de vraag: ‘Doet het nu pijn?’ Het terugblikkende kantoor huren amsterdam zelf beantwoordt de vraag: ‘Hoe was het alles bij elkaar?’ Herinneringen zijn het enige dat we uit onze levenservaring overhouden, en het enige perspectief dat we kunnen innemen als we over ons leven denken, is dus het perspectief van het zelf dat zich ervaringen kan herinneren. Een opmerking uit het publiek na afloop van een lezing wijst op de moeilijkheid om herinneringen van ervaringen te onderscheiden. Mijn toehoorder vertelde hoe hij met volle overgave naar een lange symfonie zat te luisteren, op een grammofoonplaat waar tegen het einde een kras op stond die een storend geluid kantoor huren arnhem voortbracht, en hij rapporteerde dat dit lelijke einde ‘de hele ervaring bedierf’. Maar in feite was de ervaring zelf niet bedorven, alleen de herinnering eraan. Het ervarende zelf had een ervaring ondergaan die bijna voor roo procent goed was en die door het lelijke einde niet ongedaan kon worden gemaakt omdat de ervaring al voor het grootste deel had plaatsgevonden. Mijn toehoorder had de hele beleving een kantoor huren eindhoven onvoldoende gegeven omdat zij heel slecht was afgelopen, maar daarvoor moest hij wel 40 minuten van muzikale gelukzaligheid overboord gooien. Stelt de feitelijke ervaring dan helemaal niets voor? Het verwarren van ervaring met de herinnering aan ervaring is een dwingende cognitieve illusie, en het vervangen van het een door het ander doet ons geloven dat een opgedane ervaring bedorven kan worden. Het ervarende zelf heeft hierin geen stem. Het terugblikkende zelf heeft soms ongelijk, maar is wel het zelf dat de stand bijhoudt en toeziet op wat we van onze ervaring leren, en het zelf dat beslissingen neemt. Wat we van het verleden leren is de kwaliteit van onze toekomstige kantoor huren den haag herinneringen te verhogen, maar niet noodzakelijk de kwaliteit van onze toekomstige ervaringen. Dit is de tirannie van het terugblikkende zelf.

Een urgent probleem

Is dit een urgent probleem? Welke categorie werd er bij u opgeroepen toen u de urgentie wilde beoordelen? Als u het probleem automatisch onderbracht in de categorie volksgezondheid, hebt u waarschijnlijk vastgesteld dat het risico van huidkanker bij landarbeiders in deze categorie niet hoog geklasseerd staat, bijna zeker lager dan de klassering van dolfijnen kantoor huren amsterdam onder bedreigde diersoorten. Toen u uw indruk van het relatieve belang van de huidkankerkwestie omzette in een geldbedrag, is het heel goed mogelijk dat u met een kleinere bijdrage voor de dag kwam dan u had aangeboden om een geliefde diersoort te beschermen. In experimenten hebben de dolfijnen bij een afzonderlijke beoordeling iets grotere bijdragen gekregen dan de landarbeiders. Kijk vervolgens kantoor huren arnhem naar deze twee goede doelen in een gecombineerde beoordeling. Welke van de twee, dolfijnen of landarbeiders, verdienen een grotere geldbijdrage? Een gecombineerde beoordeling werpt licht op een punt dat bij de afzonderlijke beoordelingen geen aandacht heeft gekregen maar als doorslaggevend wordt beschouwd zodra het wordt opgemerkt: landarbeiders zijn mensen, en dolfijnen zijn dat niet. U wist dat natuurlijk, maar bij het oordeel dat u zich voor elk van beide afzonderlijk vormde, kwam dit punt niet aan de orde. Het feit dat dolfijnen niet menselijk zijn, kwam niet naar voren omdat alle gegadigden voor uw bijdrage die bij u in gedachten kwamen, datzelfde kenmerk hadden. Het feit dat landarbeiders mensen zijn, kwam niet bij u op omdat volksgezondheid uitsluitend op mensen betrekking heeft. Het zwakke kader van de afzonderlijke kantoor huren eindhoven beoordeling maakte het mogelijk dat de dolfijnen een hogere intensiteitsscore kregen en vervolgens een hogere bijdrage op grond van het matchen van intensiteit. Een gecombineerde beoordeling verandert de voorstelling van het geval: het punt van ‘menselijk tegenover dierlijk’ springt pas naar voren wanneer deze twee categorieën in samenhang bekeken worden. Bij een gecombineerde beoordeling tonen mensen een duidelijke voorkeur voor de landarbeiders en een bereidheid om aanzienlijk meer aan hun welzijn bij te dragen dan aan de bescherming van een geliefde niet-menselijke diersoort. Net als in het geval van de weddenschappen en het schietincident tijdens de overval zullen de afzonderlijke en gecombineerde kantoor huren den haag beoordelingen niet tot dezelfde uitkomst leiden. Christopher Hsee, van de Universiteit van Chicago, heeft – als een van vele voorbeelden van hetzelfde type – het volgende voorbeeld van een omslag van voorkeur gepresenteerd. De te beoordelen objecten zijn tweedehands muziekwoordenboeken.

De proefleiders

De proefleiders stelden de emotionele reacties van hun proefpersonen op winst en verlies vast met fysiologische middelen, zoals het gebruik van een leugendetector voor het registreren van veranderingen in de elektrische huidgeleiding. Zoals verwacht verzwakte een breed kader de emotionele kantoor huren amsterdam reacties op verlies en versterkte het de bereidheid om risico’s te nemen. De combinatie van afkeer van verlies en toepassing van een smal kader is een kostbaar euvel. Particuliere beleggers kunnen dit euvel vermijden, de emotionele voordelen van een breed kader verwerven en zich ook nog tijd en zielenleed besparen door minder frequent na te gaan hoe hun investeringen ervoor staan. Het nauwlettend volgen kantoor huren arnhem van dagelijkse beursschommelingen is heilloos omdat de pijn van de veelvuldige kleine verliezen het genoegen van de even vaak voorkomende winsten overstemt. Eén keer per kwartaal is voldoende en voor de particuliere belegger waarschijnlijk meer dan genoeg. Welbewust afzien van het kennisnemen van kortetermijnuitkomsten verbetert niet alleen de emotionele kwaliteit van het bestaan, maar verbetert ook de kwaliteit van beslissingen en uitkomsten. De kenmerkende kortetermijnreactie op slecht nieuws is een toegenomen afkeer van verlies. Beleggers die feedback krijgen over een groter geheel van gegevens, ontvangen dit nieuws kantoor huren eindhoven veel minder vaak, zijn daardoor minder afkerig van risico’s en vergaren uiteindelijk meer rijkdom. Je bent ook minder geneigd je portefeuille voortdurend bij te stellen als je niet weet hoe elk aandeel het elke dag (of elke week of zelfs elke maand) doet. Een afspraak met jezelf om op een bepaalde termijn niets aan je portefeuille te veranderen (vergelijkbaar met beleggen in klikfondsen) verbetert de financiële resultaten.2
Risicobeleid Beslissers met een geneigdheid tot smalle kaders stellen elke keer dat ze tegenover riskante keuzen komen te staan opnieuw hun voorkeur vast. Ze zouden beter af zijn met een risicobeleid dat ze stelselmatig toepassen als een dergelijk probleem zich voordoet. Bekende voorbeelden van risicobeleid zijn ‘neem altijd het hoogste eigen risico bij het kopen van een verzekering’ en ‘koop nooit uitgebreide garanties’. Een risicobeleid is een breed kader. In de verzekeringsvoorbeelden verwacht je dat je een enkele keer het hoge eigen risico zult moeten kantoor huren den haag betalen of een onverzekerd object niet vergoed zult krijgen. Waar het om gaat, is dat je in staat bent de pijn van een incidenteel verlies te verminderen of weg te nemen door de gedachte dat je risicobeleid, ondanks tegenvallers, op de lange duur financieel voordeel zal opleveren.

Over het viervoudige patroon

De beslissingen die door het viervoudige patroon worden beschreven, zijn niet zonder meer onredelijk. In elk van de gevallen kun je je verplaatsen in de gevoelens van de eiser en de gedaagde die hen ertoe brengen een strijdbare of verzoenende houding aan te nemen. Uiteindelijk zijn kantoor huren amsterdam afwijkingen van de verwachte waarde echter meestal kostbaar. Denk aan een grote organisatie, de stad New York, en veronderstel dat deze elk jaar geconfronteerd wordt met 200 ‘lichtzinnige’ eisen, elk met een kans van 5 procent op r miljoen kosten voor de stad. Ga er verder van uit dat de stad in elk van deze gevallen een schikking zou kunnen treffen voor een uitbetaling van 100.000 dollar. De stad overweegt kantoor huren arnhem een keuze voor een van rwee mogelijke beleidsbeslissingen die zij op al dergelijke gevallen wil toepassen: schikken of naar de rechter gaan. (Om het voorbeeld eenvoudig te houden laat ik juridische kosten buiten beschouwing.) • Als de stad voor alle 200 gevallen naar de rechter gaat, zal zij er ro verliezen; een totaal verlies van ro miljoen dollar. • Als de stad elk geval voor roo.ooo dollar schikt, zal haar totale verlies 20 miljoen dollar bedragen.
Als je veel van dergelijke beslissingen op de lange termijn bekijkt, kun je zien dat het betalen van een prijs om een klein risico op een groot verlies te vermijden kostbaar is. Een dergelijke analyse is van toepassing op elk van de cellen in het viervoudige patroon: stelselmatige afwijkingen kantoor huren eindhoven van verwachte waarde zijn op de lange termijn kostbaar en deze regel is zowel van toepassing op afkeer van risico als op het opzoeken van risico. Stelselmatig te veel gewicht toekennen aan onwaarschijnlijke uitkomsten – een kenmerk van intuïtieve besluitvorming – leidt uiteindelijk tot slechtere uitkomsten.
‘Hij overweegt deze lichtzinnige eis te schikken om de uitzonderlijk kleine kans op een verlies te vermijden. Daarmee geeft hij te veel gewicht aan iets wat heel onwaarschijnlijk is. Omdat hij nog wel tegenover meer van deze problemen zal komen te staan, zou het beter voor hem zijn als hij zijn poot stijf hield.’
‘We laten onze vakanties nooit afhangen van een boeking op het laatste moment. We zijn bereid aardig wat te kantoor huren den haag betalen voor zekerheid.’
‘Ze willen hun verliezen niet accepteren zolang er nog een kans is om ze goed te maken. Dit is zoeken naar risico’s in de sfeer van verlies.’
‘Ze weten dat het risico van een gasexplosie minuscuul is, maar ze willen dit risico verminderen. Het is een mogelijkheidseffect en ze zijn uit op gemoedsrust.’

‘Visuele ruis’

De twee plaatjes zijn aangeboden aan mensen die in een hersenscanner lagen. Elk plaatje werd korter dan tweehonderdste van een seconde aangeboden en direct daarna gemaskeerd door ‘visuele ruis’, een willekeurig vertoon van donkere en heldere vierkanten. Geen van de waarnemers had er op enig moment bewuste kennis van dat hij plaatjes van ogen had gezien, maar een kantoor huren amsterdam bepaald deel van de hersenen wist dat kennelijk wel: de amygdala, die een belangrijke rol speelt als het ‘bedreigingscentrum’ van de hersenen, hoewel dit deel van de hersenen ook in andere emotionele toestanden geactiveerd wordt. Hersenbeelden toonden een sterke reactie van de amygdala op een bedreigend plaatje dat de kijker zelf niet herkende. De informatie over de bedreiging verplaatste zich waarschijnlijk langs een supersnel zenuwkanaal dat direct aansluit bij een deel van de hersenen dat emoties verwerkt, waarbij de visuele cortex, die de bewuste ervaring van ‘zien’ ondersteunt, wordt kantoor huren arnhem overgeslagen.2 Hetzelfde circuit zorgt er ook voor dat boze gezichten (een potentiële bedreiging) sneller en efficiënter verwerkt worden dan blije gezichten.3 Sommige onderzoekers hebben gerapporteerd dat een boos gezicht eruit springt in een zee van blije gezichten, maar dat één enkel blij gezicht niet opvalt in een boze menigte.4 De hersenen van mensen en andere dieren bevatten een mechanisme dat voorrang geeft aan slecht nieuws. Door een paar honderdsten van een kantoor huren eindhoven seconde af te schaven van de tijd die nodig is om een roofdier te signaleren, verbetert dit mechanisme de kansen van een dier om lang genoeg te leven om zich voort te planten. De automatische operaties van Systeem r weerspiegelen deze evolutionaire geschiedenis. Er is geen mechanisme met een vergelijkbare snelheid ontdekt voor het signaleren van goed nieuws. Natuurlijk reageren mensen en hun verwanten in het dierenrijk snel op de gunstige mogelijkheden voor paring of voeding en spelen kantoor huren den haag reclamemakers daar handig op in. Niettemin krijgen bedreigingen de voorrang boven kansen, en met recht.