De eindeloze sterrenhemel

Gerelateerde afbeelding

Als ik met hem paar, krijgt mijn nageslacht waarschijnlijk ook een goede gezondheid en uitstekende genen.’ Die conclusie wordt natuurlijk niet uitgeserveerd in woorden of cijfers, maar in het brandende verlangen dat seksuele aantrekkingskracht met zich meebrengt. Pauwenvrouwtjes, en sowieso de meeste vrouwen, doen dat soort berekeningen niet met pen en papier. Ze voelen ze gewoon.
Zelfs winnaars van de Nobelprijs voor de Economie doen maar een fractie van hun berekeningen met pen, papier en rekenmachine; 99 procent van onze berekeningen – waaronder onze belangrijkste levenskeuzes op het gebied van partner, carrière en woonplaats -wordt gemaakt door de uiterst verfijnde algoritmen die we sensaties, emoties en verlangens noemen.18 Omdat die conference room amsterdam algoritmen het leven van alle zoogdieren en vogels (en waarschijnlijk sommige reptielen en zelfs vissen) bepalen, vinden er vergelijkbare neurologische processen plaats in vergelijkbare hersengebieden als mensen, bavianen en varkens angst voelen. Het is dus heel waarschijnlijk dat bange mensen, bange bavianen en bange varkens vergelijkbare dingen voelen.19 Er zijn natuurlijk ook verschillen. Varkens lijken niet in staat tot de extremen van mededogen en wreedheid die Homo sapiens kenmerken of tot het gevoel van verwondering dat een mens kan overspoelen als hij naar de eindeloze sterrenhemel kijkt. Waarschijnlijk zijn er ook voorbeelden van varkensemoties die mensen niet kennen, al kan ik die uiteraard niet benoemen. Maar er is één kernemotie die schijnbaar alle zoogdieren delen: de band tussen moeder en kind. Daaraan ontlenen zoogdieren zelfs hun naam. Zoogdiermoeders houden zoveel van co-working space eindhoven hun nakomelingen dat ze hen laten drinken uit hun eigen lichaam. Zoogdierjongen voelen van hun kant een overweldigend verlangen om een band met hun moeder te krijgen en in haar buurt te blijven.

 

Technische problemen

Gerelateerde afbeelding

Maar op 3 februari 2015 stemde het Britse parlement voor de zogenaamde wet op het drie-ouder-embryo, waarmee deze behandeling en het bijbehorende onderzoek werden toegestaan in Groot-Brittannië.50 Op dit moment is het technisch onhaalbaar – en illegaal – om het DNA in celkernen te vervangen, maar zodra de technische problemen zijn opgelost, zal de logica die leidde tot het vervangen van gebrekkig mitochondriaal DNA vermoedelijk de weg vrijmaken voor iets vergelijkbaars met het DNA in de celkern. Na selectie en vervanging is de derde stap verbetering. Als het mogelijk wordt om dodelijke genen glad te strijken, waarom zou je dan moeilijk doen en vreemd DNA toevoegen als je ook gewoon de code kunt herschrijven en co-working space amsterdam een gevaarlijke genmutatie kunt veranderen in een goedaardige versie? Vervolgens kunnen we dit mechanisme misschien niet alleen gebruiken om dodelijke genen te repareren, maar ook genen die verantwoordelijk zijn voor minder dodelijke ziekten, voor autisme, domheid en obesitas. Want wie wil nu dat zijn kind aan zoiets lijdt? Stel dat een genetische test uitwijst dat je toekomstige dochter hoogstwaarschijnlijk een slim, mooi, lief kind zal worden, maar wel zal lijden aan chronische depressiviteit? Zou je dat arme kind niet jaren van ellende willen besparen met een snelle, pijnloze interventie in de reageerbuis? En als je toch bezig bent, kun je je kind net zo goed een extra voordeeltje gunnen. Het leven is behoorlijk zwaar en uitdagend, zelfs voor gezonde mensen. Het zou dus best handig zijn als de kleine meid een extra sterk immuunsysteem had, een bovengemiddeld geheugen of een bijzonder opgeruimd karakter. En zelfs als co-working space eindhoven je dat niet wilt voor je kind, wat dan als de buren het wel voor het hunne doen? Wil je dat je kind straks achterloopt? En als de regering haar burgers verbiedt om hun baby’s zo te verbeteren, wat dan als de Noord-Koreanen het wel doen en aan de lopende band grote genieën, kunstenaars en atleten produceren die de onze ver achter zich laten? En zo, stapje voor stapje, zijn we al een heel eind op weg naar een genetische kindercatalogus.

De wetenschap en de kapitalistische economie

Gerelateerde afbeelding

De wetenschap en de kapitalistische economie zullen die strijd maar al te graag steunen. De meeste wetenschappers en bankiers maakt het niet uit waar ze aan werken, als het ze maar de kans geeft om nieuwe ontdekkingen te doen en meer winst te maken. Is er überhaupt een interessantere wetenschappelijke uitdaging te verzinnen dan de dood te slim af zijn, of een markt die veelbelovender is dan die van de eeuwige jeugd? Als je over de veertig bent, doe dan heel even je ogen dicht en probeer je het lichaam te herinneren dat je op je vijfentwintigste had. Niet alleen hoe het kantoor huren arnhem eruitzag, maar vooral ook hoe het vóélde. Als je dat lichaam terug kon hebben, hoeveel zou je dat dan waard zijn? Sommige mensen zullen zo’n kans ongetwijfeld rustig aan zich voorbij laten gaan, maar er zijn genoeg klanten die er alles voor over zouden hebben, wat een schier eindeloze markt in stand kan houden.
En als dit alles nog niet genoeg is, zal de angst voor de dood, die bij de meeste mensen heel diep zit, de oorlog tegen de dood een onweerstaanbare impuls geven. Zolang mensen ervan uitgingen dat de dood onvermijdelijk was, leerden ze zichzelf van jongs af aan het verlangen naar het eeuwige leven te onderdrukken, of ze gebruikten het voor surrogaatdoelen. Mensen willen eeuwig leven, dus componeren ze een ‘onsterfelijke’ symfonie, ze streven naar ‘eeuwige roem’ in een of andere oorlog of offeren zichzelf op zodat hun ziel ‘eeuwige gelukzaligheid in het paradijs’ zal genieten. Onze artistieke creativiteit, ons politieke engagement en onze religieuze vroomheid komen voor een groot deel voort uit angst voor de dood. Woody Allen, die een schitterende carrière heeft opgebouwd op de angst voor de dood, kreeg ooit de vraag of hij hoopte dat hij voor eeuwig zou voortleven op het filmdoek. Allen antwoordde: ‘Ik zou liever voortleven in mijn appartement.’ Waaraan hij nog toevoegde: ‘Ik wil niet onsterfelijk worden door mijn werk. Ik wil onsterfelijk worden door niet dood te gaan.’ Eeuwige roem, nationalistische herdenkingsceremonieën en dromen van het paradijs zijn erg armzalige substituten voor wat mensen als Allen echt kantoor huren den haag willen, namelijk niet doodgaan. Als mensen (met of zonder goede reden) eenmaal denken dat ze een serieuze kans hebben om aan de dood te ontsnappen, zal de wil om te leven weigeren de gammele kar vol kunst, ideologie en religie nog te trekken en vooruitdenderen als een lawine.

Private verzekeringspolissen

Gerelateerde afbeelding

De meeste lezers zullen wel weten hoe het voelt als je een lunch overslaat, als je vast voor een of ander religieus feest of als je een paar dagen op groenteshakes leeft in het kader van een nieuw wonderdieet. Maar hoe voelt het als je al dagen niet hebt gegeten en geen idee hebt waar je nog een hap eten kunt vinden? Die ondraaglijke kwelling hebben de meeste mensen van nu nog nooit meegemaakt. Helaas kenden onze voorouders dat gevoel maar al te goed. Als ze hun god smeekten om ze te behoeden voor hongersnood, is dat wat hun voor ogen stond. In de laatste eeuwen hebben technologische, economische en politieke ontwikkelingen een steeds kantoor huren amsterdam robuuster veiligheidsnet gecreëerd, dat de mensheid bij de biologische armoedegrens vandaan houdt. Er komen hier en daar nog steeds grote hongersnoden voor, maar dat zijn uitzonderingen en ze worden bijna altijd veroorzaakt door menselijke politiek en niet door natuurrampen. Natuurlijke hongersnoden komen niet meer voor in de wereld, alleen politieke hongersnoden. Als er in Syrië, Soedan of Somalië mensen omkomen van de honger, komt dat doordat een of andere machthebber het zo wil. In de meeste delen van de wereld zal iemand niet snel van de honger sterven, zelfs niet als hij zijn werk en al zijn bezittingen kwijtraakt. Private verzekeringspolissen, regeringsinstanties en internationale ngo’s zullen hem misschien niet voor armoede behoeden, maar ze zullen wel genoeg dagelijkse calorieën verstrekken om te overleven. Op collectief niveau zetten de mondiale handelsnetwerken droogte en overstromingen om in commerciële kansen en maken ze het mogelijk om voedseltekorten snel en goedkoop aan te vullen. Zelfs als hele landen worden verwoest door oorlogen, aardbevingen of tsunami’s slaagt de internationale gemeenschap er meestal wel in om hongersnood te voorkomen. Honderden miljoenen mensen hebben nog bijna elke dag honger, maar dat ze ook echt verhongeren komt in de meeste landen maar heel weinig voor. Armoede veroorzaakt echter ook nog veel andere gezondheidsproblemen en ondervoeding verkort de levensverwachting zelfs in de rijkste landen ter wereld. In Frankrijk lopen bijvoorbeeld zes miljoen mensen (zo’n tien procent van de bevolking) het risico op  ondervoeding. Als ze ‘s ochtends wakker worden, weten ze niet of ze iets te eten zullen hebben voor de lunch, ze gaan vaak hongerig naar bed en de voeding die ze wel binnenkrijgen, is onevenwichtig en ongezond -veel zetmeel, suiker en zout, en niet genoeg eiwitten en vitaminen.3 Maar een kantoor huren eindhoven ondervoedingsrisico is nog geen hongersnood en het Frankrijk van begin eenentwintigste eeuw is niet het Frankrijk van 1694. Zelfs in de armste buitenwijken van Beauvais of Parijs gaan geen mensen dood omdat ze in geen weken iets hebben gegeten.

Aanmerkelijke verschillen in toezichthoudende ‘regimes’

Gerelateerde afbeelding

Wat dit betreft bestaan er aanmerkelijke verschillen in toezichthoudende ‘regimes’ als het gaat om de structuur, samenstelling en de taakstelling van daarmee belaste organen. De Angelsaksische landen kennen een gemengd toporgaan, de ‘board of directors’, waarin zowel ‘executives’ als ‘non-executives’ zitting hebben. Dit wordt wel aangeduid als het ‘single’ of ‘one tier’-systeem of het ‘monistisch systeem’. Het is niet ongebruikelijk dal de CEO tevens voorzitter van de ‘board’ is. In dit regime bestaat dus geen strikte scheiding tussen executie en controle. Van de executieve toezichthouders kan geen volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden verwacht bij de beoordeling van de wijze waarop zij hun eigen directietaak vervullen. Teneinde de bezwaren hiervan zoveel mogelijk te beperken is men bij veel ondernemingen tot een zekere scheiding binnen de ‘board’ overgegaan door hel instellen van specifieke co-working space amsterdam commissies (zoals op het terrein van financieel-economisch toezicht, beloning en benoeming), die uitsluitend uit ‘non-executives’ zijn samengesteld. De Britse Cadbury-commissie heeft destijds aanbevolen om het voorzillerschap van de ‘board’ van Engelse beursvennootschappen in handen van een ‘outsider’ le leggen.
In België werkt men eveneens vanuit het ‘one-tier’ -systeem. De Raad van Bestuur bestaat dan veelal uit directieleden, vertegenwoordigers van grootaandeelhouders, en soms ook onafhankelijke derden, waarbij in België voorts tal van kruisverbanden en verstrengelingen in bestuurslidmaatschappen voorkomen. Duitsland en Nederland (het zogenaamde ‘Rijnlandse model’) kennen in beginsel een formele scheiding tussen besturing en toezicht. Dat wordt wel aangeduid als het ‘dual’ of ‘t wo-tier’ -systeem of ‘dualistisch systeem’. De samenstelling en benoemingswijze van het toezichthoudende orgaan is echter verschillend. Bij grote vennootschappen in Duitsland wordt de helft van de leden van de ‘Aufsichtsrat’ benoemd vanwege de factor arbeid en de andere helft vanwege de factor kapitaal. De leden beschikken over plaatsvervangers uit de onderscheiden achterbannen voor het geval zijzelf verstek co-working space eindhoven moeten laten gaan bij een vergadering.
Coöptatie ‘op de helling’ Voor grote vennootschappen in ons land is onder voorwaarden het structuurregime van toepassing, waarbij (nu nog) een uniek systeem van coöptatie van kracht is. Dat stelsel houdt in dat de Raad van Commissarissen bij ontstane vacatures zelf tot benoeming van nieuwe leden of tot herbenoeming bevoegd is.

De overheid

Gerelateerde afbeelding

De overheid verschaft het sociaal-economische en wettelijke kader waarbinnen organisaties hun functie vervullen. Ook zorgt de overheid voor voorzieningen met betrekking tot de infrastructuur, denk aan wegen, scheepvaartroutes en het spoorwegnet. De overheid zorgt verder voor wetgeving op velerlei gebied, denk aan milieuwetgeving, vestigingswetgeving, openingstijden en winkelsluiting, en de Wet op de Ondernemingsraden. Ook oefent de rijksoverheid haar invloed uit op macro-economisch gebied via de rijksbegrotingen, subsidies, loon- en prijsmaatregelen en dergelijke. Voor de bijdrage die de rijksoverheid, de provinciale of de gemeentelijke overheid levert, ontvangt ze als vergoeding co-working space amsterdam belastingen op bijvoorbeeld winst, inkomen, omzet of vermogen of allerlei heffingen en retributies. Ook in internationaal verband worden beslissingen in organisaties beïnvloed, bijvoorbeeld vanuit Brussel door allerlei EU-beslissingen.
Onze maatschappelijke orde wordt gekenmerkt door concurrentie. Belangrijke factoren daarbij zijn onder meer het aantal concurrenten en hun positie en marktaandeel. In concurrentie met andere organisaties wordt dus op markten geopereerd, wordt reclame gemaakt, komt het productaanbod tot stand, wordt prijs- en kwaliteitsniveau bepaald, en wordt gebruikgemaakt van distributiekanalen. Soms maken organisaties daarbij onderling bepaalde afspraken, zoals loon- en prijsafspraken, of worden activiteiten gezamenlijk gedaan, denk aan collectieve reclame, onderzoek en ontwikkeling. Ten behoeve van het algemeen belang geeft de overheid op haar beurt voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot prijsafspraken en anti-monopoliepositie of juist ter bevordering van samenwerking, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in het midden- en kleinbedrijf.
Meer en meer treden co-working space eindhoven belangenorganisaties naar voren om namens bepaalde groeperingen in onze samenleving standpunten kenbaar te maken of om in onderhandelingsprocessen hun belangen te verdedigen. In dit verband zijn de organisaties van werknemers en werkgevers te noemen, denk bijvoorbeeld aan FNV, CNV, VNO-NCW en KNOV, en in brancheverband FME en BOVAG.

De oerwaarheid

Gerelateerde afbeelding

Het is hoog tijd dat de mensheid de oerwaarheid opnieuw leert ontdekken. Zoveel tijd is er niet meer te verliezen, we stevenen in deze wereld af op een totale catastrofe. Ik maak me grote zorgen over de huidige toestand waarin onze planeet aarde zich bevindt. Grondstoffen worden uitgeput, we groeien naar tien miljard inwoners en de economische ontwikkeling van grote machten als China en India verergeren de milieuproblematiek nog eens in ruime mate. Hebben we straks voor onze kinderen en kleinkinderen nog voldoende voedsel, energie en schoon tijdelijk kantoor huren arnhem drinkwater? Het gat tussen een hele kleine groep rijken en een grote groep mensen die onder de armoedegrens leeft, wordt groter en groter. Je ziet sommige gelovigen radicaliseren. Dat moet toch anders kunnen! Het mooiste bezit van de mensheid, onze planeet aarde, zijn we systematisch aan het verwoesten voor de volgende generaties. Kortom, het is hoog tijd voor een ommekeer in onze ontwikkeling.” “Wat kun je daar als eenvoudig mens aan doen?” vraag ik. “Heel veel,” klinkt het fel uit de mond van Renard. “Albert Einstein stelde ooit dat je een probleem niet kunt oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. Dat gegeven maakte mijn onderzoek naar God en de werking van de universele wetten alleen maar belangrijker. We zijn op zoek naar een fundamentele transformatie van ons denken, al was het slechts om onze planeet aarde en de mensheid te redden van haar ondergang. Ik wil weten wie God is en welke universele wetten er gelden. Door de ontvangen e-mail met tijdelijk kantoor huren den haag daarin de vergelijking tussen Abraham Lincoln en John F. Kennedy werd het intense verlangen om meer inzicht te krijgen in wat ons werkelijk drijft en hoe de wereld werkt groter en groter.

De wet WSNP

Gerelateerde afbeelding

Op zondag is het rustig, maar maandagmorgen staat opnieuw de postbode op de stoep van onze villa met wederom een aangetekende brief. Nu is het een brief van de kantonrechter met het verzoek om vrijdag op de zitting te verschijnen, waarin mijn persoonlijke faillissement  wordt uitgesproken. Nog nooit heb ik me voor de rechter moeten verantwoorden, zelfs niet als getuige. Eén keer moet de eerste keer zijn in de rechtbank, grap ik tegen tijdelijk kantoor huren amsterdam Kathleen.
De jolige stemming slaat om als ik vrijdagmorgen ook daadwerkelijk voor de rechter in de rechtbank van Utrecht sta. Het is een standaardzitting, waarin binnen een kwartier door een ongeïnteresseerde rechter het vonnis wordt uitgesproken. Ik ben persoonlijk failliet en ik sleep Kathleen daarin mee omdat ze ooit heeft getekend voor de gezamenlijke bezittingen, maar ook voor de gezamenlijke schulden! Zeker nu de crisis in volle gang is, hoef ik als beurshandelaar niet te veel op clementie van de rechter te rekenen. Misschien heeft hij zelf wel veel geld verloren op de beurs en ziet hij, net als de rest van Nederland, de banken en de snelle beursjongens tijdelijk kantoor huren eindhoven als hoofdschuldigen aan deze economische ellende. Hoe het ook zij: ik behoor nu tot de top één procent armste Nederlanders met de meeste schulden. Mij rest niets anders meer dan aanspraak te maken op de wet voor schuldsanering, in ambtelijke taal de wet WSNP genoemd.

De organisatiestructuur

Gerelateerde afbeelding

Het handhaven van bestaande, veelal functionele hiërarchische organi- functionele hiërarchische organisasatiestructuren druist in tegen de gedachte van MANS. De bestaande or- tiestructuren ganisatiestructuren kenmerken zich onder meer door een vergaande opsplitsing van regelende en uitvoerende taken.
Waar hebben bedrijven bij kwaliteitszorg de meeste moeite mee?
Klein bedrijf • Totaal middelgrote bedrijven • Industrie • Detailhandel
Bron: Monagemf!nt Team, 21 februari 1994
e Informatiesystemen • Informatiesystemen verschaffen vaak niet de informatie om tot kwaliteitsverbetering te komen flexplek huren amsterdam maar slechts financiële informatie als omzetgegevens, uitgaven, winstcijfers en dergelijke.
Doelstellingen en plannen • Kwaliteitsdoelstellingen en -plannen worden vaak in onvoldoende mate besproken met lagere niveaus in de organisatie. Uit de media Kwaliteitsbeleid bij HOLEC Doelstelling en toepassingsgebied Het kwaliteitsbeleid is gericht op de ondersteuning en versterking van het ondernemingsbeleid (strategie) teneinde de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.
Definitie Total Quality Management (TQM) is een wijze van bedrijfsvoering waarbij continu en op systematische wijze wordt gewerkt aan verbetering van de totale prestatie van het bedrijf. Het kwaliteitsbeleid richt zich op negen aandachtsgebieden. Deze zijn: Organisatie: • leiderschap • Personeelsmanagement Beleid en strategie Resultaten: • Waardering door klanten
Organisatie: Resultaten: Middelenmanagement Ondernemingsresultaten • Processen
Waardering door de klant is één van de meetbare doelstellingen, waarbij ‘geschiktheid voor gebruik’ (Fitness for Use) als uitgangspunt wordt gehanteerd. Het kwaliteitsbeleid is erop gericht afwijkingen te voorkomen en kwaliteitskosten te reduceren tot een minimum. Medewerkers worden door middel van training, procedures en middelen in staat gesteld om hun toegevoegde waarde in de zin van kwaliteit te optimaliseren.
Uitwerking De uitwerking van het kwaliteitsbeleid vindt plaats door middel van: • het produceren en leveren van producten en diensten die geen maatschappelijk onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen (milieu/gezondheid/veiligheid); het scheppen van een zo eenvoudig en helder mogelijke organisatie, waarin de taken, verantwoordelijkheden en flexplek huren eindhoven bevoegdheden van elke medewerker zijn vastgelegd en optimaal op elkaar zijn afgestemd; het continu verbeteren van het voortbrengingsproces door optimale terugkoppeling van procesgegevens; het daadwerkelijk nakomen van met de klant gemaakte afspraken, zodat deze de zekerheid heeft dat hij producten en diensten ontvangt met een overeengekomen prijs, levertijd en kwaliteit; het betrekken van alle medewerkers bij de controle op en het verantwoordelijk stellen voor hun eigen werk; • het waarborgen van het kwaliteitsborgingssysteem volgens ISO 14001 door een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificerende instantie.

Management versus leiderschap Management

Gerelateerde afbeelding

Leading Change Het succesvol doorvoeren van veranderingen in organisaties blijkt voor zeventig tot negentig procent het resultaat van leiderschap en voor tien tot dertig procent het resultaat van management. Kotter maakt in zijn boek leading Change een onderscheid tussen leiders en managers.
Management versus leiderschap Management • Planning en budgettering Organiseren en inzetten van mensen Controle en probleemoplossen
Management zorgt ervoor dat de verwachte korte-termijnresultaten worden bereikt.
leiderschap Ontwikkelen van een flexplek huren amsterdam toekomstvisie Communiceren van de visie Motiveren en inspireren
leiderschap zorgt voor veranderingen! Pogingen voor het doorvoeren van veranderingen kunnen tijdelijk succesvol zijn, maar falen als deze onevenwichtig blijken te zijn.
Pogingen tot invoering van veranderingen leiden tot niets.
Alle zeer succesvolle veranderingen in organisaties combineren goed leiderschap met goed management.
Korte-termijnsuccessen zijn haalbaar met name door kostenbesparingen of door fusies en overnames. Maar echte veranderingen komen moeizaam van de grond. En er wordt bijna nooit in geslaagd om veranderingen in te voeren die lange-termijneffect hebben.
Management
Veranderingsprocessen worden vaak begeleid door een organisatieadviseur. De organisatie in kwestie (de cliënt) vraagt daarbij om specialistische hulp (de adviseur) ten aanzien van bepaalde aspecten binnen de organisatie. Organisatieadvieswerk houdt in het leveren van een onaf- organisatieadvieswerk hankelijk en deskundig advies met betrekking tot het vaststellen en oplossen van organisatieproblemen, en het eventueel assisteren bij de invoering van voorgestelde oplossingen.24 Het doel van het advieswerk is het verbeteren van de efficiency en/ of de effectiviteit van de organisatie.
Organisatieadviseur: snel groeiend beroep De vraag naar organisatieadviseurs blijft de komende jaren sterk stijgen. Het  flexplek huren eindhoven Researchcentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt (Roa) heeft becijferd dat de werkgelegenheid in de management consultancy tot 2002 nog met tien procent zal toenemen. Daarmee staat de organisatieadviseur op nummer drie van de lijst snelst groeiende beroepen in Nederland.