De definitie van organisatiekunde

Gerelateerde afbeelding

In de inleiding van het boek is aangegeven dat het vakgebied dat wordt behandeld in dit boek organisatie en management is. Echter de meest oorspronkelijke, en nog veel gebruikte naam voor het vakgebied is: organisatiekunde!
We kunnen organisatiekunde definiëren als: ‘een interdisciplinaire wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van het gedrag van organisaties alsmede de factoren die dit gedrag bepalen en de wijze waarop organisaties het meest doeltreffend bestuurd kunnen worden’. Onder ‘het gedrag’ van organisaties wordt de wijze van optreden en reageren van organisaties verstaan.
De definitie van organisatiekunde omvat twee aspecten van het vakgebied, namelijk: een descriptief aspect: een beschrijving van het gedrag van organisaties, met de motieven en gevolgen; 2 een prescriptief aspect: een advies over te volgen handelwijze en organisatie-inrichtingen.
Dit tweezijdige karakter vinden we ook bij andere praktijkgerichte wetenschappen, zoals de medische wetenschap, de psychologie en de pedagogiek. Nog meer dan deze andere vakgebieden is de organisatiekunde toepassingsgericht en pragmatisch ingesteld. Dit laatste wil zeggen dat het belang van een vergaderruimte amsterdam methodologisch juiste onderbouwing en bewijsvoering minder belangrijk wordt geacht dan de betekenis voor de praktijk. Bij organisatiekunde wordt het begrip interdisciplinariteit genoemd, een veel misbruikte term. Hiermee wordt bedoeld dat de organisatiekunde veel elementen bevat die afkomstig zijn uit andere wetenschappen. Bij het bestuderen van organisaties spelen vele wetenschappelijke vakgebieden (disciplines) een rol. We denken hierbij aan de bedrijfseconomie, met als deelgebieden onder andere de financieringsleer, administratieve organisatie en boekhouden; marketing; technische wetenschappen; informatica; de gedragswetenschappen, zoals de organisatiepsychologie en -sociologie; de juridische wetenschap.

Samenwerking tussen ondernemingen

Gerelateerde afbeelding

Deze kennis is een resultaat van complexe sociale relaties, bijvoorbeeld specifieke teams, die door partners van samenwerkende organisaties gevormd zijn. Individuele organisaties hebben gewoon de middelen niet om deze ontwikkeling zelf ter hand te nemen.
Samenwerking kan verschillende vormen aannemen. Zo kan er alleen van een gezamenlijke productontwikkeling sprake zijn, maar ook het opzetten van gezamenlijke ondernemingen kan het resultaat van de samenwerking zijn. In juridische termen kunnen we spreken van een samenwerkingsovereenkomst op een aantal ondernemingsgebieden (zoals verkoop en R & DJ, een deelname of participatie in een andere onderneming of van de oprichting van een joint venture. Een samenwer- samenwerkingsovereenkomst kingsovereenkomst is een verbintenis tussen twee of meer partijen waaruit rechten en verplichtingen voortvloeien. Bij een deelname bezit deelname een vennootschap een pakket aandelen van een andere vennootschap met het doel op deze andere vennootschap een bepaalde invloed uit te oefenen.4
Van een joint venture is sprake indien twee of meer ondernemingen op joint venture basis van min of meer gelijkwaardigheid en onder inbreng van management een gezamenlijke dochteronderneming oprichten om flexplek eindhoven gezamenlijk bepaalde activiteiten te ontplooien. Een (niet juridische) verschijningsvorm van samenwerking tussen organisaties vinden we in een zogeheten netwerk. Hieronder kan worden verstaan een cluster van afhankelij- netwerk ke organisaties die zich op enigerlei wijze gebundeld hebben om als collectiviteit een bepaald doel te bereiken.s In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan op organisatorische netwerken. Samenwerking tussen ondernemingen kan vanuit verschillende invalshoeken bekeken worden.

Een performancemeting

Gerelateerde afbeelding

Een sterkte/zwakte-onderzoek kan op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd namelijk vanuit: functionele gebieden 2 resultaten Integrale of partiële benadering? Intern onderzoek vanuit functionele gebieden Bij een benadering vanuit functionele gebieden wordt er vanuit de organisatie een aantal functionele eenheden onderscheiden waarbinnen gelijksoortige activiteiten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: Research & Development, inkoop, verkoop enzovoort. Bij een intern onderzoek vanuit deze functionele gebieden vindt er een performance-meting plaats. Hierbij wordt per functioneel gebied een aantal aspecten vastgesteld, waarop het functioneel gebied wordt beoordeeld. De score wordt uitgedrukt in: sterk, neutraal of zwak. De score kan worden gerelateerd aan die van de (belangrijkste) concurrenten. Door de gevonden punten met een lijn te verbinden wordt een chart verkregen van de performance-metingen (zie figuur 2.8).
De benodigde informatie voor het uitvoeren van een performancemeting kan worden verkregen uit intern onderzoek, marktonderzoek of klantenonderzoek. In veel organisaties hebben de account-managers tot taak om periodiek met de klant vragenlijsten door te nemen waarbij de klant de leverancier beoordeelt.
Niet alle factoren zijn voor de vergaderruimte amsterdam organisatie even belangrijk om succes op de markt te hebben. Daarom zal na de performance-meting de belangrijkheid van de verschillende aspecten worden vastgesteld. De uitkomsten van de performance-meting kunnen dan worden ‘gewogen’.
Indien een intern onderzoek betrekking heeft het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden, dan wordt er gesproken van een partiële (enkelvoudige) benadering. Het gevaar hiervan kan zijn dat bij een onjuiste of onvolledige probleemstelling de analysegebieden een onjuiste voorstelling geven van de gang van zaken en daarmee leiden tot verkeerde beslissingen. Het voordeel is natuurlijk de beperkte tijd die gemoeid is met het doorlichten van een beperkt aantal functionele gebieden.

Nationaal Milieubeleidsplan

Gerelateerde afbeelding

Media In het huidige informatietijdperk spelen de media (zoals kranten, media weekbladen, televisie en radio) een heel belangrijke rol. Het aandachtsveld van de media is gericht op alles wat zich in de samenleving afspeelt en van enige betekenis is voor individuen. Ontwikkelingen in de economie, politiek en het bedrijfsleven worden op de voet gevolgd. Internationale communicatiesatellieten zorgen ervoor dat we bijna direct geïnformeerd kunnen worden over zaken die zich aan de andere kant van wereld voltrekken, getuige bijvoorbeeld de dagelijkse journaalbeelden. De media kunnen een grote invloed hebben op de publieke opinie. Dit heeft veel organisaties ertoe gebracht voorlichtings- of public-relations-afdelingen op te zetten die de media kunnen informeren over hun activiteiten.
De mate waarin bovengenoemde partijen invloed kunnen uitoefenen op organisaties is afhankelijk van veel factoren. Van groot belang is flexplek eindhoven hierbij de machtspositie die een dergelijke partij op een bepaald moment heeft. Deze machtspositie kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: het al dan niet financieel ondersteunen van een organisatie (vermogenverschaffers), het stopzetten van leverancies (leveranciers), een kopersstaking (klanten), een organisatie van de markt concurreren (concurrentie.), een organisatie in een zeer negatief daglicht stellen (media) of een staking (werknemers).
Hieruit blijkt dat een organisatie niet om de omgevingspartijen heen kan en zal moeten zorgdragen voor een optimale relatie.

Tuchtrechtspraak

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De administratieve kamers van de rechtbanken nemen ook kennis van geschillen in ambtenarenzaken en geschillen op het terrein van de sociale verzekering. Als hogerberoepsorgaan treedt de Centrale Raad van Beroep op als hoogste instantie bij deze geschillen.
In rijksbelastingzaken fungeert in eerste instantie de Inspecteur van belastingen als beslissend orgaan. Bij geschillen over gemeentelijke belastingen beslist in eerste instantie het college van burgemeester en wethouders. Als beroepsrechters zijn aangewezen de belastingkamers van de gerechtshoven. Als cassatierechter fungeert de belastingkamer van de Hoge Raad.
Tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend door bijzondere colleges in gevallen dat door beroepsbeoefenaren, bijvoorbeeld artsen en advocaten, de normen van het beroep worden overtreden. Deze rechtspraak kan wettelijk zijn vastgelegd of op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst van toepassing zijn.
Organisatie rechterlijke macht Aan alle rechterlijke organen zijn griffiers verbonden. Elke strafkamer van de rechtbanken en de gerechtshoven kent een Openbaar Ministerie (OM). Griffiers zijn hoofden van de ambtelijke organisatie bij de gerechtelijke organen. Het OM wordt bij de Hoge Raad en de flexplek eindhoven gerechtshoven gevormd door de procureurs-generaal, bij de rechtbanken door de officieren van justitie. Deze functionarissen zijn, met uitzondering van de procureur-generaal van de Hoge Raad, niet onafhankelijk. Zij zijn ambtenaren, ondergeschikt aan de minister van Justitie. De leden van het OM zijn met de vervolging van strafbare feiten belast: zij eisen voor de strafrechter bestraffing van de overtreder. Het OM is bevoegd om van strafvervolging af te zien, te seponeren. Het opsporen van de strafbare feiten geschiedt door algemene en bijzondere opsporingsambtenaren.
2.3 Functies van de overheid
Traditioneel worden als belangrijkste functies van de overheid onderscheiden: wetgeving, bestuur en rechtspraak. Oorspronkelijk waren deze drie functies toebedeeld aan verschillende overheidsorganen. Wetgeving was opgedragen aan de Staten-Generaal; bestuur, dat werd beschouwd als uitvoering van wetten, was opgedragen aan de Koning; rechtspraak was opgedragen aan de rechterlijke macht. Deze driedeling van de overheidsmacht in wetgeving, uitvoering en rechtspraak is momenteel in de functies van de verschillende overheidsorganen nog wel te bespeuren, maar we zullen zien dat er zeker geen sprake van is dat de functies wetgeving en bestuur ieder aan genoemde organen afzonderlijk zijn toegekend. Slechts de rechtspraak is uitsluitend aan de rechterlijke macht voorbehouden.

Publiekrecht en privaatrecht

Gerelateerde afbeelding

Publiekrecht en privaatrecht Publiekrecht regelt de verhouding tussen overheidsorganen onderling, en die tussen de overheid en de burger. Tot het publiekrecht rekent men bijvoorbeeld het staatsrecht, het bestuursrecht en het strafrecht.
•Voorbeeld In de Kieswet is het kiesrecht geregeld. In art. 68 Grondwet (Gw) is geregeld dat de ministers en staatssecretarissen de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk inlichtingen verstrekken. Deze regel van staatsrecht is medebepalend voor de verhouding tussen de Regering en de Staten-Generaal. In het Wetboek van Strafvordering is geregeld hoe lang de overheid een verdachte mag vasthouden voordat de rechter een vonnis uitspreekt.
Privaatrecht regelt de verhouding tussen de burgers. Een ‘burger’ kan ook een particuliere organisatie zijn, bijvoorbeeld een bv of een stichting. Ook de overheid neemt soms dezelfde positie in als een burger. Wanneer iemand een stuk grond koopt van de gemeente om er een gebouw op te bouwen, dan is op de koopovereenkomst het burgerlijk recht van toepassing en dient de gemeente zich te houden aan de wettelijke verplichtingen die op een verkoper rusten.
• Voorbeeld In art. 7:9 BW is geregeld dat de verkoper van een zaak verplicht is de verkochte zaak met toebehoren in eigendom over te dragen en af te leveren. In art. 3:32 BW is geregeld dat iedere natuurlijke vergaderruimte amsterdam persoon bekwaam is tot het verrichten van rechtshandelingen, voor zover de wet niet anders bepaalt.
Publiek- en privaatrecht zijn niet altijd scherp te scheiden. Overeenkomsten tussen een huurder en een verhuurder of tussen een werknemer en een werkgever zijn kwesties van burgers onder elkaar, maar de overheid mengt zich nadrukkelijk in die verhouding. Bij een huurovereenkomst gelden veel wettelijke bepalingen dwingend, bijvoorbeeld over opzegging van de huur en de opzegtermijn, ook als partijen daarover niets hebben afgesproken. Deze wettelijke bepalingen gelden zelfs indien partijen uitdrukkelijk iets anders hebben afgesproken dan in de wet staat. Bij een arbeidsovereenkomst zijn regels over loonbetaling, vakantie en ontslag precies voorgeschreven, ongeacht of partijen daarover iets hebben afgesproken. De publiekrechtelijke invloed is te verklaren uit het feit dat huurders en werknemers een minder sterke positie hebben dan verhuurders en werkgevers, en dus bescherming van de overheid nodig hebben.

Temple Church

Gerelateerde afbeelding

De Japanse vrouw komt binnen om nogmaals thee bij te schenken en Akihito praat honderduit over het genootschap. Hij vertelt over de mores die binnen Terra Nova gelden. Ik maak samen met Akihito plannen om Terra Nova in Nederland op te zetten en hij geeft me goede en bruikbare tips. De belangrijkste aanwijzing die ik deze middag oppik, is om over mijn verhaal een boek te schrijven om zo mensen in Nederland mee te nemen in het gedachtegoed van Terra Nova. Mensen moeten gaan begrijpen dat we niet verder kunnen gaan op de ingeslagen weg en dat verandering noodzakelijk is. Er moet een einde komen aan onze consumptiemaatschappij die slechts geënt is op bezit en groei. Het zijn mooie woorden in een rustige en ontspannen omgeving.
Als de groene thee is genuttigd en de theeceremonie is beëindigd, ga ik samen met Akihito naar buiten en lopen we de smalle, donkere steeg uit. Bij een drukkere doorgangsweg houdt de Japanner een taxi aan. Op mijn horloge zie ik dat flexplek eindhoven het inmiddels vier uur in de middag is. “Temple Church,” zegt Akihito tegen de taxichauffeur en hij laat mij instappen. “Ik zie je daar vanavond om klokslag acht uur,” zegt hij. De deur van de taxi wordt dichtgegooid en de chauffeur geeft gas. Wat een bijzondere man is Akihito bedenk ik me. Hij straalt zoveel wijsheid en kracht uit. De taxichauffeur rijdt langzaam door de smalle straatjes van de wijk, totdat hij de snelweg de A 3211 opdraait. Het is aan het vele verkeer te merken dat de avondspits al is aangebroken. We rijden stapvoets in de file, totdat we de ‘Temple Avenue’ opdraaien. “Ik breng u naar de parel van Londen, mijnheer,” zeg de taxichauffeur. “Blijkbaar,” antwoord ik. “Maar ik heb nog tijd om iets te
eten. Weet u een goed restaurant in de buurt van Temple Church?” De chauffeur zet me rond kwart over vijf bij het restaurant Temple Brew House af en wijst me aan hoe ik bij Temple Church kan komen. Ik ben benieuwd wat mij vanavond allemaal staat te wachten.
339

Allesomvattend veld

Gerelateerde afbeelding

Nu nog, jaren later, verlangt William vaak terug naar de tijd waarin hij zon
der dominante ratio door het leven ging, zo vlak na zijn ongeluk. In die tijd was het constante gevoel van werkelijk geluk zijn deel. Mensen die veel mediteren, stimuleren daarmee hun rechterhersenhelft en maken deze dominanter. Ook zij rapporteren veelvuldig dat hun gevoelens van innerlijke rust en geluk toenemen. Door te mediteren krijg je direct toegang tot het universum, dat in wezen een allesomvattend energieveld is.” “Wat bedoelt u precies met het allesomvattende energieveld?” vraag ik. “Begin jaren zestig van de vorige eeuw zat op Harvard University Rupert Sheldrake, een student uit Engeland. Hij was een briljant student en studeerde filosofie. Uiteindelijk is hij in 1961 gepromoveerd in Cambridge. Hij werd celbioloog en stelde dat er een allesomvattend veld bestaat, waarin al Ie wijsheid, ideeën en ingevingen liggen opgeslagen. Daarmee was hij een belangrijke wetenschapper die zich met de vierde dimensie bezighield. In de visie van Rupert Sheldrake houdt ons bewustzijn niet bij onze schedel op, maar ligt dit buiten onszelf in een allesomvattend veld. Zo zijn we in staat om telepathie, ingevingen en gedachtelezen te verklaren. Ons bewustzijn is bedrijfsruimte utrecht onderdeel van het allesomvattende veld en op deze wijze staan alle geesten op deze wereld in direct contact met elkaar.”
Ik denk na over de woorden van professor Markowitz. Er is om ons heen een allesomvattend veld te vinden, waarin alle energie, ideeën en wijsheid liggen opgeslagen. Alleen onze ratio blokkeert het contact met dit veld. Stel je eens voor dat ik mijn linkerhersenhelft minder dominant kan laten worden, zodat ik beter ben aangesloten op dat allesomvattend veld.

“Anders en beter gecontroleerd”

Gerelateerde afbeelding

“Anders en beter gecontroleerd,” antwoord ik. “Door vanuit mijn gevoel te rijden, ben ik rustiger en kost het sturen voor mijn gevoel minder energie. In welke tijd rijden topcoureurs deze ronde?” “Rond de 1 minuut en 5 seconden,” antwoordt Don. Er is nog een lange weg te gaan om topcoureur te worden. Ik stap uit de Ferrari en aai nog even de felrode sportwagen. Ooit stond deze droom op mijn oprit, maar ik mis hem niet. Een auto is maar een auto. In de hoek van de pits staat professor Markowitz toe te kijken en hij roept me bij zich. “Dit was het spectaculairste onderdeel van je opleiding Nick. Kleed je snel om. We gaan vandaag leren om vanuit ons gevoel te opereren. Dat maakt je onwaarschijnlijk veel sterker.” Ik laat me op een foto op mijn smartphone met de Ferrari vereeuwigen en bedank Don en Jack hartelijk voor de onvergetelijke ervaring. Daarna kleed ik me om en loop naar de kantine, waar professor Markowitz al aan een tafel met twee mokken verse koffie zit te wachten. “Wat voel je, Nick?” vraagt de professor als ik naast hem ga zitten. Ik kijk professor Markowitz met gefronste wenkbrauwen aan. Wat is dit nu weer voor een vreemde vraag? “Ik voel me prima en energiek,” antwoord ik. “Daarnet heb ik een fantastische ervaring met een Ferrari achter de rug en ik ben zo opgewonden als een klein kind op Sinterklaasavond. “Je antwoordt precies zoals de meeste mensen dat doen. Ik vroeg niet hoe je jezelf voelt, maar bedrijfsruimte utrecht wat je voelt. De stoel onder je billen, het stromende bloed door je lijf of je hand om de mok met koffie.” Mijn blik moet boekdelen spreken, want ik begrijp niet wat de professor mij probeert te vertellen.
“Ik heb het over het verschil tussen ‘hoe’ en ‘wat’ voelen. Dit verschil klinkt misschien flauw, maar het is precies het probleem waar veel westerse mensen mee kampen. Lichaam en gevoel zijn ondergeschikt aan onze geest en het denken. We geloven dat we alles met ons denken kunnen oplossen en raken het gevoel in ons lijf kwijt. Het lichaam doet niet meer mee en we raken verstrikt in onze gedachten. Dit leidt uiteindelijk tot stress en gezondheidsklachten. Lichaam en geest zijn echter één, Nick en daarbij is de geest leidend. Een ziek lichaam is meestal een signaal dat er op mentaal niveau werk aan de winkel is. Laten we ons tastzintuig eens nader onderzoeken; we hebben een fysiek lichaam dat kan voelen en kan aanraken. Dat doen we vaak zonder ons daarvan bewust te zijn. De tast is het meest onderschatte zintuig van de mens. Aanraken is emotie, beleving, maar vooral contact maken met anderen en met de omgeving. Door fysieke aanraking komen we in gebieden waar ons verstand niet bij kan. In het huidige informatietijdperk is de aandacht te veel op het verstand en op ons denken gericht. Het oog en het oor zijn de belangrijkste zintuigen en het tastzintuig is weggedrukt. We denken alles te kunnen oplossen met onze ratio. Ik sprak pas geleden een bevriende haptonoom in Boston die veel zakenmensen behandelt. Sommigen van deze mensen zijn zo verhard en verstrikt geraakt in hun gedachten dat ze met hun ogen dicht letterlijk het verschil tussen een hand of een stofzuigerslang niet eens meer kunnen voelen. Een geblokkeerd gevoel en een onontwikkelde tastzin maken de mens ziek. Het is wetenschappelijk aangetoond dat mensen die niet genoeg worden aangeraakt, last krijgen van spanningen, onzekerheid, verkilling en eenzaamheid. Uiteindelijk kan het onvoldoende prikkelen van onze tastzin leiden tot allerlei psychische problemen.

De kennis van de geheime leer

Gerelateerde afbeelding

Ondanks zijn gebrekkige gezondheid, maar gewapend met de kennis van de geheime leer van de Tempeliers, lukte het John F. Kennedy om in 1952 met overmacht tot senator van de staat Massachusetts gekozen te worden. Een nieuwe politieke carrière was geboren. In 1960 stelde John F. Kennedy zich verkiesbaar voor het presidentschap van Amerika, waarna hij in een nek-aan-nek race zijn opponent, president Nixon, wist te verslaan. Daarbij maakte hij slim gebruik van zijn verschijning in een televisiedebat, waarbij hij er jong, ambitieus en vitaal uitzag, terwijl president Nixon na vier jaar presidentschap was afgepeigerd en bij hem de energie zichtbaar ontbrak.
Op 22 januari 1961 werd John F. Kennedy geïnaugureerd als de 35ste president van de Verenigde Staten. De missie van zijn vader Joseph was voltooid en werkelijkheid geworden. John F. Kennedy had een onweerstaanbaar charisma waarmee hij zoveel mensen voor zich wist te winnen. Hij was de man die bedrijfsruimte utrecht ervoor zorgde dat de mens voor de eerste keer voet op de maan zette, maar bovenal wist hij mensen in hun ziel te raken. Onze ziel huist in de vierde dimensie en zielscontact is de sterkste verbinding die we kunnen hebben. Dat was het inzicht waarmee hij werkte. John F. Kennedy had de sleutel gevonden om via de vierde dimensie met mensen op zielsniveau contact te maken en het verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Bij mensen gaat het uiteindelijk in hun leven om het contact met hun ziel bewerkstelligen, met zichzelf en met anderen. Dat is de zin van ons leven en daar zijn we naar op zoek. John F. Kennedy was een meester in de ziel van een ander raken. Dat is ook de reden waarom hij nog altijd wordt gezien als een mens met een mythische uitstraling. Zijn vele escapades in zijn liefdesleven getuigen van zijn grote aantrekkingskracht, maar ook de gewone Amerikaan wist hij in zijn ziel te raken, wat hem tot de populairste president ooit heeft gemaakt.”