Tagarchief: bedrijfsruimte huren in Amsterdam

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

De eigenaar loopt het bedrijfsruimte huren in Amsterdam risico op waardevermindering en heeft de kans op waardevermeerdering op enig moment. In het geval van koop ligt zowel het risico als de kans dus volledig bij de gebruiker. Als er gehuurd wordt, is doorgaans voor een periode van vijf tot tien jaar een periodieke huursom overeengekomen, die jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de kantoorpand te huur in Arnhem consumentenprijsindex. Na afloop van het huurcontract is de huurder vrij om zonder financiële consequenties, dus onafhankelijk van de waardeontwikkeling van het object, het contract te verlengen of op te zeggen. Op het eerste gezicht is de huurder dus volledig gevrijwaard van risico’s en kansen op het gebied van de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed. De nieuwe huurprijs is echter sterk gerelateerd aan de goedkope kantoorruimte huren den haag waardeontwikkeling. Als er in het algemeen sprake is van een positieve waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt en van stijgende huren, zal de huurder bij het afsluiten van een nieuw contract worden geconfronteerd met hogere lasten. Volgens dezelfde redenering heeft een negatieve waardeontwikkeling als consequentie dat een lagere huur zal worden berekend bij een nieuw contract. In deze optiek bestaat er met betrekking tot de kansen en risico’s van waardeontwikkeling een inverse relatie ten opzichte van de eigenaar: de huurder loopt het risico van waardevermeerdering en heeft de kans op waardevermi nderi ng.
Ten opzichte van huur zijn voor operational lease twee verschillen relevant. Ten eerste gaat het om een langere contractduur, waardoor een eventuele

 

VASTGOEDFINANCIERING

tussentijdse waardevermindering of -vermeerdering niet kan worden verwerkt in de leasetermijn. Daarnaast is er sprake van een koopoptie, waarmee de lessee dus recht heeft op het incasseren van een eventuele waardevermeerdering, zonder het risico te lopen op een waardevermindering. Het verkrijgen van kansen en het afwentelen van risico’s heeft echter altijd een prijs. Er zal dus per saldo een winkelpand te huur Tilburg  hogere leaseprijs worden betaald voor een contract met koopoptie dan voor een contract zonder die optie. Onmiddellijk rijst dan de vraag of dit geld niet beter had kunnen worden geïnvesteerd in het primaire proces van de gebruiker…

beleggen in vastgoed

beleggen in vastgoed

Voor de minder vermogende particulieren zijn indirecte beleggingen vaak de enige mogelijkheid om te beleggen in vastgoed. Ook de professionele beleggers die grote hoeveelheden geld beschikbaar hebben voor beleggingen in vastgoed, verschuiven echter hun beleid in toenemende mate van directe naar indirecte beleggingen (zie tabel 1 ). Verschillende ogb’s hebben een specifiek profiel naar locatie en/of naar categorie (kantoren, winkels, woningen, etc.). Hierdoor is het mogelijk om met aandelenparticipaties in verschillende ogb’s te diversifiëren.bedrijfsruimte huren Amsterdam
bedrijfsruimte huren Amsterdam

Directe beleggers in vastgoed kunnen in drie categorieën worden verdeeld. Naast de professionele ogb’s of vastgoedfondsen zijn, qua volume en marktinvloed, de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen belang­ rijk. In totaal hadden deze partijen in 1 998 voor bijna € 60 miljard belegd in vastgoed1 1 • Tot slot spelen de buitenlandse vastgoedbeleggers van bedrijfsruimte huren in Amsterdam een steeds grotere rol op de Nederlandse vastgoedmarkt. Jaarlijks kopen deze drie professionele partijen voor vele miljarden aan Nederlands commercieel vastgoed aan (zie tabel 2).
1 1 Inclusief indirecte beleggingen (bron: CBS Statistiek Institutionele Beleggers).

COMMERCIEEL VASTGOED
1995 1996 1997 1998 1999 2000 • Bedrijfsruimte [] Winkels 0 Kantoren
Figuur 1 . 9: Verdeling vastgoedbeleggingen naar marktsegment Bron: Jones Lang LaSalle
Ondernemingen die vastgoed in eigendom hebben als schil om hun pri­maire proces, de eigenaar-gebruikers, zijn minder gericht op de waarde­ stijging van hun vastgoed en worden in deze optiek niet als belegger beschouwd. Ook projectontwikkelaars bewegen zich feitelijk op de beleg­gingsmarkt zoals kantoor huren te Arnhem. Omdat zij meer een kortetermijndoelstelling hebben, wordt ook deze partij niet als belegger gezien.


Met de toename van indirecte beleggingen in vastgoed is ook het vermo­gen van de gespecialiseerde vastgoedfondsen gestegen. Opmerkelijk is dat deze fondsen voor een belangrijk deel in het buitenland actief zijn: meer dan 80% van het vastgoed in portefeuille is buiten Nederland gelegen. Voor buitenlandse vastgoedbeleggingen zijn de Verenigde Staten het meest populair, op afstand gevolgd door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen beheren anno 2000 een vermogen van bijna € 700 miljard. Primaire doelstelling is het behalen van rendement op ingelegde pensioen- en verzekeringspremies, om aan toekomstige verplichtingen in de vorm van uitkeringen te kunnen voldoen. Hierbij wordt gestreefd naar een langdurig evenwicht tussen de inkomsten uit premies en de uitgaven aan uitkeringen. Om dit te bereiken, kan wor­den gekozen uit een groot aantal verschillende beleggingscategorieën, waaronder vastgoed en bedrijfsruimte te huur te Den Haag.

Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen zijn onderworpen aan de Pensioen- en Spaarfondsenwet. Deze wet verplicht de maatschappijen hun gelden op een ‘solide’ manier te beleggen, met inachtneming van bepaalde eisen van liquiditeit, rendement en soliditeit. Een en ander resulteerde in het verleden in een conservatief beleggingsbeleid met een grote nadruk op d e zogenaamde ‘ vastrentende’ waarde n 1 2 zoals (staats)obligaties. Deze bieden immers, in tegenstelling tot aandelen, een grote mate van zekerheid over de opbrengst op enig moment. Ook vastgoed zoals kantoor huren in Tilburg is in deze optiek aantrekkelijk, vooral door de geïndexeerde huurinkomsten.
Het aandeel van vastgoed in de totale beleggingsmix staat door de sterk gestegen aandeelkoersen en het beperkte