Tagarchief: bedrijfsruimt te huur in Tilburg

pacht rechten

pacht  rechten

Eigendom en andere zakelijke rechten Een ondernemer die een terrein nodig heeft voor zijn bedrijf of  kantoorruimte huren in Amsterdam een bewoner die een stuk grond nodig heeft voor zijn woning, zal deze grond meestal in eigendom verwerven. Als grond echter door een gemeente wordt uitgegeven, wordt naast uitgifte in eigendom ook vaak uitgifte in erfpacht gehanteerd. Hierna wordt aandacht besteed aan beide vormen. Daarnaast wordt ook ingegaan op mede-eigendom, mandeligheid, appartementsrech- ten en het Bedrijfsruimte huren Arnhemrecht van opstal.

Eigendom wordt in het Burgerlijk Wetboek letterlijk omschreven als ‘het  kantoorruimte huren in den haag meestomvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’. De eigenaar mag in beginsel alles doen en laten met zijn eigendom wat hem goeddunkt. Meestomvattend is niet gelijk aan allesomvattend: het eigendomsrecht heeft een grens daar waar anderen door het uitoefenen van het eigendomsrecht worden getroffen. Een eigenaar kan in zijn eigendomsrecht worden beperkt door : • aan anderen verleende rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, hypotheek, vruchtgebruik, huur of pacht en wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld het burenrecht of de Wet op de bedrijfsruimte te huur in Tilburg  ruimtelijke ordening en de Monumentenwet • regels van ongeschreven recht, zoals het verbod om een eigendomsrecht te gebruiken indien een ander daardoor onevenredige schade zal lijden. De eigendom van de grond omvat, voorzover de wet niet anders bepaalt, de bovengrond en aardlagen, grondwater aan de oppervlakte, water op de grond, gebouwen en werken en beplantingen. De eigenaar van de grond is tevens eigenaar van alle gebouwen, werken en beplantingen die op de grond staan en bestemd zijn om daarmee langdurig verbonden te blijven. Dit wordt het zogenaamde natrekkingsbeginsel genoemd