Tagarchief: Bedrijfsruimte huren Arnhem

ABC-transacties

ABC-transacties

De belangrijkste verschijningsvormen zijn hier de kantoor huren amsterdam grachten ongebruikelijke ABC-transacties, waarin onroerend goed binnen korte tijd herhaaldelijk van eigenaar verwisselt en er sprake is van opmerkelijke waardesprongen, hypotheekfraude en belastingontduiking. De Bedrijfsruimte huren Arnhem zogenoemde vastgoedcarrousels, waarbij panden regelmatig van eigenaar wisselen en via executieveilingen weer op de markt komen, vinden de auteurs in beperkte mate terug in Den Haag en Rotterdam. In de sociale huursector kennen we onder andere de fraude bij toewijzing van huurwoningen. In een uitzending van de bedrijfsruimte te huur te Den Haag regionale omroep RTV West vertelde een woningzoekende hoe ze tegen betaling versneld aan een woning was gekomen. In het corporatiesysteem worden gegevens van woningzoekenden aangepast, zodat deze boven aan de wachtlijst komen te staan. Gesjoemel met bouwwerken is niet nieuw. Fraude, bouwgebreken en materiaalverspiiling waren volgens architectuurhistoricus Geert Medema schering en inslag in het Hollandse bouwbedrijf van de achttiende eeuw (G. Medema, In zo goede order als in eenige stad in Holland, 2008). Problemen waren niet altijd te wijten aan fraude. Vaak was het luiheid, gemakzucht of onvermogen van de betrokken partijen. Het oog van de meester maakt het   bedrijfsruimte te huur in tilburg paard vet. Ontbreekt het toezicht, dan leidt dit tot gerommel en uiteindelijk rotzooi en dat is iets van alle tijden. Het is echt noodzakelijk de minachting voor regels te stoppen, maar telkens weer blijkt hoe moeilijk dat is. Steeds krijgen we na een fraudezaak hetzelfde te horen: falende controle, slapende toezichthouders en onethisch gedrag. De goedwillenden in de vastgoedsector hebben daar last van, want door achterbaks gedrag wordt een hele branche besmet.

fraudes


Verder lijkt het alsof fraudes eerder bij een crisis aan het licht komen. In een crisissituatie heerst er meer wantrouwen. De financiële resultaten van bedrijven staan dan onder druk en vooral commissarissen willen meer zekerheid over zaken die zich onder hun toezicht afspelen. Ook rijzen er vaker conflicten over contracten, waarbij advocaten hun toevlucht nemen tot financieel onderzoekers om feiten boven water te krijgen. De ontdekking van fraude is daarmee een cyclisch verschijnsel dat optreedt na elke hoogconjunctuur: als de zee zich terugtrekt, zie je de rommel die achterblijft op het strand.

pacht rechten

pacht  rechten

Eigendom en andere zakelijke rechten Een ondernemer die een terrein nodig heeft voor zijn bedrijf of  kantoorruimte huren in Amsterdam een bewoner die een stuk grond nodig heeft voor zijn woning, zal deze grond meestal in eigendom verwerven. Als grond echter door een gemeente wordt uitgegeven, wordt naast uitgifte in eigendom ook vaak uitgifte in erfpacht gehanteerd. Hierna wordt aandacht besteed aan beide vormen. Daarnaast wordt ook ingegaan op mede-eigendom, mandeligheid, appartementsrech- ten en het Bedrijfsruimte huren Arnhemrecht van opstal.

Eigendom wordt in het Burgerlijk Wetboek letterlijk omschreven als ‘het  kantoorruimte huren in den haag meestomvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben’. De eigenaar mag in beginsel alles doen en laten met zijn eigendom wat hem goeddunkt. Meestomvattend is niet gelijk aan allesomvattend: het eigendomsrecht heeft een grens daar waar anderen door het uitoefenen van het eigendomsrecht worden getroffen. Een eigenaar kan in zijn eigendomsrecht worden beperkt door : • aan anderen verleende rechten, zoals erfpacht, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, hypotheek, vruchtgebruik, huur of pacht en wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld het burenrecht of de Wet op de bedrijfsruimte te huur in Tilburg  ruimtelijke ordening en de Monumentenwet • regels van ongeschreven recht, zoals het verbod om een eigendomsrecht te gebruiken indien een ander daardoor onevenredige schade zal lijden. De eigendom van de grond omvat, voorzover de wet niet anders bepaalt, de bovengrond en aardlagen, grondwater aan de oppervlakte, water op de grond, gebouwen en werken en beplantingen. De eigenaar van de grond is tevens eigenaar van alle gebouwen, werken en beplantingen die op de grond staan en bestemd zijn om daarmee langdurig verbonden te blijven. Dit wordt het zogenaamde natrekkingsbeginsel genoemd

Bouw- en aanbestedingsrecht

Bouw- en aanbestedingsrecht

Bij het realiseren van vastgoed zijn veel partijen betrokken. De relaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer die hieruit voortvloeien, worden in het  Kantoor huren Amsterdam algemeen vastgelegd in overeenkomsten1. In het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn verschillende algemene wettelijke kaders opgenomen met betrekking tot overeenkomsten, waaronder een aantal bepalingen die gelden voor de zogenaamde “aanneming van werk”. Binnen afzienbare termijn zullen deze bepalingen worden vernieuwd (titel 7.12 BW). Zowel de huidige als de toekomstige regeling gaat echter niet specifiek in op de aanneming van bouwwerken. Dit vindt waarschijnlijk zijn oorzaak in de standaarden die de markt specifiek voor de bouw heeft ontwikkeld en breed toepast. In dit hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij de voorwaarden die veelal worden gehanteerd bij de architectenovereenkomst en bij de uniforme voorwaarden die veelal worden gehanteerd bij aannemingsovereenkomsten. Vervolgens wordt het aanbesteden van werken, leveringen en diensten beschreven, waarbij aandacht wordt geschonken aan het zogenaamde “Europees aanbesteden” door de overheid. Het hoofdstuk gaat tot slot in op enkele verzekeringen die specifiek tijdens het ontwerp- en bouwproces afgesloten kunnen worden en er wordt een paragraaf gewijd aan de manier waarop partijen kunnen omgaan met een geschil. 6.2 Bouwcontracten 6.2.1 Architectenovereenkomst De belangrijkste architectenvoorwaarden zijn de Standaardvoorwaarden 1997 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect (SR 1997). Deze zijn vastgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). Hoofdverplichtingen van de architect In de overeenkomst dienen de exacte werkzaamheden, de hoofdverplichtingen, die aan de architect worden opgedragen, te worden vastgelegd. Deze hoofdverplichtingen kunnen worden ondergebracht in een of meer van de volgende fasen.
1 Overeenkomst is een synoniem van contract.

COMMERCIEEL VASTGOED
1. Ontwerpfase 2. Aanbestedingsfase 3. Directievoeringsfase In de ontwerpfase zijn de Bedrijfsruimte huren Arnhem werkzaamheden van de architect erop gericht een bouwplan op te stellen dat technisch deugdelijk, financieel haalbaar en juridisch uitvoerbaar is. De eis van technisch deugdelijk houdt in dat de architect bij het maken van de ontwerpen rekening houdt met de “state of the art” op dat moment. Een technisch volmaakt ontwerp is niettemin voor de opdrachtgever zonder waarde indien de uitvoering ervan voor hem financieel niet haalbaar is. De architect moet zich daarom eerst op de hoogte stellen van het bedrag dat de opdrachtgever voor de bouw beschikbaar heeft. Vervolgens dient hij een ontwerp te maken dat ongeveer voor dat bedrag gerealiseerd zal kunnen worden. Tot slot mag van de architect verwacht worden dat hij  rekening houdt met de kantoorpand te huur in Den Haag  juridische voorschriften die voor zijn ontwerp relevant zijn. Bij de beoordeling van het feit of een architect zijn opdracht juist heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van het ontwerp buiten beschouwing. Uiteraard dient het ontwerp wel te voldoen aan redelijke eisen, bijvoorbeeld de eisen van de welstandscommissie. Dit laatste vloeit voort uit de eis dat het ontwerp juridisch uitvoerbaar moet zijn. De esthetische waarde kan evenmin buiten beschouwing blijven wanneer de opdrachtgever uitdrukkelijk bepaalde eisen heeft gesteld aan de uiterlijke verschijningsvorm. De esthetische waarde wordt op deze manier een onderdeel van het contract. De architect kan de opdrachtgever assisteren tijdens de aanbestedingsfase bij het tot stand brengen van een uitvoeringscontract met een aannemer. De architect adviseert in dat geval de opdrachtgever over de te volgen aanbestedingsprocedure, dc keuze van de gegadigden die uitgenodigd gaan worden voor deelneming aan de aanbesteding en de uiteindelijke gunning van de opdracht. In de directievoeringsfase dient de architect erop toe te zien dat het werk wordt uigevoerd naar de eisen van het bestek en binnen de uitvoeringstermijn die met de aannemer overeengekomen is. Daarnaast dient hij in te grijpen als de aannemer zijn werk niet goed doet of als zich andersoortige problemen voordoen. Bij de uitoefening van zijn taken behoeft de architect een zekere mate van vertegenwoordigingsbevoegdheid. De SR gaat niet verder dan het aangeven van de mate waarin de directievoerende architect namens de opdrachtgever mag optreden tegenover de aannemer.

BOUW- EN AANBESTEDINGSRECHT
Ook al is het een architect niet toegestaan een opdrachtgever te binden, hij kan het wel. Hij pleegt dan een wanprestatie jegens de opdrachtgever, maar deze is desondanks toch gebonden. Om dit te voorkomen, dient zowel in het contract met de architect als in het contract met de aannemer duidelijk afgesproken te worden in welke mate een architect de opdrachtgever kan binden. Aansprakelijkheidsbeperkingen (exoneraties)
De architect is aansprakelijk voor schade die een rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare fout. Als maatstaf hiervoor geldt een normaal zorgvuldig en deskundig architect. Voor alle andere schade is de architect niet aansprakelijk. Bij schade waarvoor de architect aansprakelijk kan worden gesteld, wordt voorts de vergoedingsplicht gelimiteerd. De schadeloosstelling wordt beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het honorarium van de architect, met een maximum van € 680.670,- (ƒ 1,5 miljoen). Daarnaast wordt de aansprakelijkheidsduur beperkt tot vijf jaar na de dag van oplevering. Naast de algemene aansprakelijkheidsbeperking bevat de SR voorts speciale aansprakelijkheidsregelingen voor rechtstreekse schade die het gevolg is van een bevoegdheidsoverschrijding en voor verwijtbare overschrijding van de overeengekomen bouwkosten. De bedrijfsruimte huren in Tilburg   besproken aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen gemakkelijk leiden tot een wanverhouding tussen de schade die de opdrachtgever lijdt en de mate waarin de opdrachtgever deze kan verhalen op de architect. Dit soort exoneratiebedingen kunnen, gelet op de omstandigheden van het geval, onredelijk bezwarend zijn voor de opdrachtgever en daarom op grond van de wet (artikel 6:233 BW) vernietigbaar zijn. Aangezien in de SR het ArbitrageInstituut Bouwkunst als rechterlijke instantie is aangewezen, is het