Tagarchief: goedkope kantoorruimte huren den haag

Het toekennen van een beoordelingscijfer

Het toekennen van een beoordelingscijfer aan een gegadigde op grond van de gestelde vragen bij de selectieprocedure is in een aantal gevallen de meest objectieve manier. Hierbij worden de cijfers van alle aannemers in een categorie samengenomen. De hoogste 1 0% en de laagste 1 0% worden bedrijfsruimte huren amsterdam buiten beschouwing gelaten. Van de overige getallen wordt het gemiddelde bepaald. Dit gemiddelde levert de hoogste score op en naarmate de afwijking tot dat gemiddelde groter wordt, wordt de score lager. Bij de overige rubrieken moet de beoordeling plaatsvinden op basis van eigen inzichten en vakkennis van de beoordelaar. Dit is dus min of meer subjectief. Op basis van deze subjectiviteit komt vervolgens het beoordelingscijfer tot stand. Deze subjectiviteit wordt gedeeltelijk bedrijfsgrond huren Arnhem ondervangen door: – elke beoordelaar alle aannemers te laten beoordelen, zodat de onderlinge vergelijking van de aannemers toch op grond van gelijke criteria plaatsvindt; – de beoordeling door meerdere beoordelaars te laten plaatsvinden, zodat door middeling van de beoordelingscijfers eventuele verschillen tussen de beoordelaars en persoonlijke voorkeuren van de beoordelaars worden genivelleerd. De indeling van de aannemers in categorieën geschiedt op grond van de omzet in onderhoud en kantoorruimte huren centrum Eindhoven renovatie, dus los van de totale omzet van een aannemer. De te onderscheiden categorieën zijn: 1. € 0-5 miljoen; 2. € 5-20 miljoen; 3. > € 20 miljoen. Aan de geselecteerde aannemers worden bestek en de activiteitenlijst of hoeveelhedenlijst ter beschikking gesteld. Het is hierbij van belang dat aanbesteder de inschrijvende partij oplegt gebruik te maken van het zogenaamde uitvoeringspakket (activiteiten- of hoeveelhedenlijst), aangezien die qua indeling en opzet vergelijkbaar is met de voorcalculatie van het projectteam van de opdrachtgever, en het hierdoor goed mogelijk is voorcalculatie en inschrijvingsbegroting met elkaar te vergelijken. Om een goede greep te hebben en te houden op de inschrijvingsbegroting zal de opdrachtgever trachten een aantal zaken met betrekking tot de opgestelde begroting duidelijk in beeld te krijgen. Ten eerste zal hij te weten moeten komen welk gewogen, gemiddeld uurtarief wordt gehanteerd. Ten tweede zal de opdrachtgever trachten te achterhalen of de visie van 315 9.3.5 VASTGOEDMANAGEMENT het uitvoerende bedrijf aangaande de te behalen kwaliteiten overeenkomt met wat hijzelf voor ogen heeft. Anders gezegd: is in deze het bestek duidelijk? Ten derde, mocht het tot verschuiving komen naar aanleiding van de goedkope kantoorruimte huren den haag hoeveelheden, dan is het belangrijk voor alle onderdelen een prijs per eenheid af te spreken, de verrekenprijzen. Daarnaast kan het wenselijk zijn per activiteit het aantal manuren per eenheid, en de materiaalprijzen per eenheid vast te leggen. Ten slotte zal de opbouw van de staart van de begroting onderwerp van onderhandeling zijn (de bouwplaatskosten, algemene kosten, en de opslagpercentages winst- en risico).

Een energiezuiniger kantoorgebouw

Bovendien wordt een energiezuiniger kantoorgebouw – met corresponderende 301 9.1.2 VASTGOEDMANAGEMENT lagere servicekosten – sterk gewaardeerd door kantoorgebruikers. Hoewel investeringen in duurzame oplossingen voor kantoorgebouwen pas op de lange termijn zullen worden terugverdiend, nemen eigenaren steeds vaker het initiatief bedrijfsruimte huren amsterdam tot energiebesparende maatregelen. Dat vereist een flinke investering, maar het resultaat van die investering is dat het energieverbruik vermindert, zodat de energierekening en de servicekosten dalen. De energiebesparing komt daarmee vooral ten goede aan de huurder. Wanneer de eigenaar zelf ook profiteert van zijn investering neemt de bereidheid om te investeren toe. De resultaten uit het onderzoek geven aan dat energiezuinigheid een belangrijke rol speelt in de huisvestingskeuze van kantoorgebruikers. Doorgaans blijken deze bereid om voor een energiezuiniger pand extra huur te betalen. Ook zijn er aanwijzingen dat de verhuurbaarheid toeneemt. Een bedrijfspand huren Arnhem verbetering van de energieprestatie vermindert daarmee het leegstandsrisico voor de eigenaar. Dat is een stimulans voor eigenaren om in energiezuinige maatregelen te investeren. Klanttevredenheid De klanttevredenheid kan worden gemeten door enquêtes naar de huisvestingssatisfactie (zie hoofdstuk 6). De huisvestingssatisfactie kan worden gemeten bij verhuur en bij vertrek van de huurder – de zogenoemde exit-interviews – en levert belangrijke informatie voor beleidsvorming. Ruimtebeheer Ruimtebeheer is een belangrijk onderdeel van de relatiebeheerder. Ruimtebeheer moet hier niet in de technische zin van het woord worden opgevat, maar kantorruimte huren centrum Eindhoven in de commerciële zin van het woord. De huurder is namelijk niet zozeer geïnteresseerd in de bouwkundige opbouw van de ruimte, maar veel meer in de indeling van het totale gebouw in ruimten en de eigenschappen van de ruimten. Om deze reden is het van belang dat de relatiebeheerder de ruimte-indeling en ruimtefuncties op een efficiënte manier kan monitoren. Het resultaat zal veelal de berekeningsgrondslag van tal van doorbelastingen bepalen en als basis fungeren voor het opstellen van facilitaire contracten. Dergelijke overzichten zijn van grote goedkope kantoorruimte huren den haag waarde voor de relatiebeheerder bij de analyse van wat de bestaande of potentiële huurder precies wil en wat de relatiebeheerder kan aanbieden. Tekeningen en overzichtsfoto’s verduidelijken het geheel. Bij de vaststelling van de huur- of verkoopprijs van het vastgoedobject speelt het verhuurbare vloeroppervlak een belangrijke rol. De bepaling van dergelijke oppervlakten is aan vastomlijnde regels gebonden die zijn beschreven in de norm NEN 2580 voor het eenduidig bepalen van oppervlakten.

De maakbare samenleving

De maakbare samenleving heeft haar congé gekregen. Het ideaalbeeld, waarbij bestuurders in Den Haag en gemeentelijke instellingen de maatschappij op hun manier handen en voeten trachtten te geven, is achterhaald. De samenleving bepaalt namelijk zélf wel hoe dat samenleven gestalte moet krijgen. Volgens Bijdendijk zijn er drie oorzaken die in de vorige eeuw hebben geleid bedrijfsruimte huren amsterdam tot een uitermate onwenselijke scheiding van maatschappelijke functies: een te analytische benadering van de stedenbouw, de drang om bouwkosten te besparen en de sturingsdrift van hogerhand. Vooruitstrevende architecten en stedenbouwers zijn op een gegeven moment gaan analyseren. Ze hebben een bedrijfspand huren Arnhem aantal functies uit de samenleving gelicht, die op de ideale manier geprobeerd vorm te geven, en deze vervolgens naast elkaar in ‘de ideale stad’ geplant. Men had bedacht dat de Nederlandse huishoudens bestonden uit een werkende man, een kokende vrouw en twee kinderen die graag ruim wilden wonen in het groen. Dus zette men 1 3.000 ruime en identieke fiats in het groen neer. Productietechnisch een enorme besparing, zo zagen de bouwers al snel in. En de overheid dacht: hé, dat is kantoorruimte huren centrum Eindhoven een mooi besturingsinstrument! Wij kunnen lekker hier blijven zitten en precies vertellen hoe het moet. De maakbare samenleving. Ziedaar de redenen voor de populariteit van de scheiding van functies. Het meest duidelijke voorbeeld is de Bijlmer: wonen, parkeren, werken, winkelen, fietsen, wandelen; werkelijk alle functies zijn uit elkaar gehaald. De vormgevers meenden het ideaal te hebben gevonden, maar het effect was dat niemand het leuk vond om daar te wonen. Vergelijk dat eens met een traditioneel stukje stad, zoals de Utrechtsestraat in Amsterdam. Iedereen zit bovenop elkaar, je wordt van je sokken gereden door de tram, er zijn nauwelijks parkeermogelijkheden, en de straatjes zijn smal. En toch wordt het als één van de allerleukste gebieden van de stad ervaren. (. .. ) Gebouwen hebben een goedkope kantoorruimte huren den haag langere levensduur dan opvattingen, en dus moeten we structuren maken en gebouwen neerzetten die alle mogelijke functies kunnen herbergen. ( Bron: Frank Bijdendijk, Building Business, mei 2003) 283 8.3 VASTGOEDMANAGEMENT Basiscyclus ontwerpproces Ontwerpen is in feite een vorm van deductief redeneren (afleiding vanuit het algemene naar het bijzondere) en soms een vorm van inductief denken (poneren van een algemene stelling vanuit een aantal bijzondere gevallen). Met name inductief denken is gebaseerd op (praktijk)ervaringen, waarbij specifieke ervaringen leiden tot algemene stellingen. Hier hebben we het over ervaringen die tot inzicht dan wel kennis hebben geleid. Die kennis komt tot uiting in vuistregels (X stenen per vierkante meter metselwerk, halfsteensverband), richtlijnen (brandweervoorschriften, handleidingen, enz.), normen (NEN-bladen), enz.

Rapportage op bedrijfsniveau

Rapportage op bedrijfsniveau Een meerjarenbeheerplan op bedrijfsniveau geeft de kernpunten weer uit de meerjarenonderhoudsrapportage op gebouwniveau. Gegevens over het totale bezit worden kernachtig weergegeven en de belangrijkste analyses worden uitgevoerd. Te denken valt aan onderverdelingen naar: – bouwtype; plaats; wijk; bouwjaar klasse. Daarnaast verwacht bedrijfsruimte huren amsterdam men hier overzichten van de meest voorkomende gebreken, portfolioanalyses, benchmarking, enz. 7.5 Financiële plantoetsing Op basis van het Programma van Eisen voor Instandhouding ( PvE-1) is een meerjarenbeheerplan opgesteld. In dit meerjarenbeheerplan zijn noodzakelijke activiteiten in de tijd gepland bedrijfspand huren Arnhem en is daarbij aangegeven wat de kosten daarvan zijn. Omdat bij het 261 7.5.l VASTGOED MANAGEMENT opstellen van het PvE-I rekening is gehouden met de wensen van de klant en van de exploitant van het vastgoed en het meerjarenbeheerplan hierop is gebaseerd kunnen we ervan uitgaan dat de klant na uitvoering van het kantorruimte huren centrum Eindhoven  meerjarenbeheerplan tevreden zal zijn en dat het vastgoed de gewenste kwaliteit heeft. Of het financieel verantwoord is alle kosten zoals opgenomen in het meerjarenbeheerplan uit te geven is nog de vraag. Figuur 7-23 De kunst van het wankele evenwicht tussen: goed is goed genoeg tegen gewenst goedkope kantoorruimte huren den haag rendement De kunst van het wankele evenwicht tussen: goed is goed genoeg tegen minimale kosten Het spreekwoord ‘de kosten gaan voor de baat’ gaat ook hier op. De kosten zijn bekend, maar hoe staat het met de baten? In hoeverre de exploitant in financiële zin baat heeft wordt onder andere uitgedrukt in rendement. Te onderscheiden zijn: direct rendement en indirect rendement. 7.5. 1 Rendement In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de berekening van direct rendement, indirect rendement en van het totale rendement.

Een aantal risicogroepen

Aan de hand van figuur 6- 19 kan een aantal risicogroepen worden onderscheiden: – kleine kans – klein gevolg: het onderkennen bedrijfsruimte huren amsterdam van deze risico’s is meestal al voldoende, omdat maatregelen om de risico’s te vermijden of te reduceren vaak niet rendabel zijn; kleine kans – groot gevolg: het optreden van deze risico’s is onvoorspelbaar door de lage frequentie van optreden (bijvoorbeeld een aardbeving). Zich verzekeren tegen de gevolgen is bedrijfspand huren Arnhem meestal de beste oplossing; grote kans – klein gevolg: door de hoge frequentie zijn deze risico’s gemakkelijk te voorspellen. Met de juiste beheersmaatregelen kunnen ze worden gereduceerd of voorkomen; grote kans – groot gevolg: deze risico’s zijn erg groot en zullen zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Risico’s bij het beheer van vastgoed Wat zijn de risico’s die een onderneming tegenkomt bij het kantoorruimte huren centrum Eindhoven ontwikkelen en beheren van vastgoed? Over het algemeen kent vastgoedontwikkeling een hoger risico dan het beheer van onroerend goed. De hieronder beschreven risico’s zijn het product van het risicomanagement van diverse beursgenoteerde vastgoedfondsenorganisaties: Wereldhave, B&S Vastgoed Nederland NV en VastNed Offices/Industrial. Wereldhave belegt 192 VASTGOEDMANAGEMENT OP DELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.5 in kantoren, winkelcentra en bedrijfs- en woonruimte in België, Finland, Frankrijk, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wereldhave beschikt over een geïntegreerde organisatie voor de ontwikkeling van, investeringen in en het beheren van haar vastgoed met eigen goedkope kantoorruimte huren den haag dochterorganisaties in deze landen. B&S Vastgoed Nederland NV belegt in soortgelijk vastgoed als Wereldhave, maar dan expliciet in Nederlands vastgoed. VastNed belegt daarentegen alleen in kantoren en semi-industrieel vastgoed in Nederland, België en Duitsland. Zoals we eerder zagen zijn deze beursgenoteerde vastgoedfondsen verplicht de Corporate Governance Code na te leven. Niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen die lid zijn van de VVF (Vereniging Vastgoedfondsen) zijn verplicht hun prospectus te laten toetsen door de STV (Stichting Transparantie Vastgoedfondsen). De STV ontwikkelt en onderhoudt een gedragscode en standaarden voor informatieverstrekking, waarin in ook risicofactoren worden opgenomen. De STV wil de professionaliteit, de transparantie en het vertrouwen in de markt van beleggingen in deze fondsen vergroten. De uitkomsten van onderzoeken door het STV zijn openbaar. Dit betekent dat risicomanagement ook voor niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen steeds belangrijker wordt. Het in kaart brengen van de verschillende risico’s gebeurt aan de hand een aantal categorieën: A. Organisatierisico’s: – bedrijfsrisico’s; – strategische risico’s. B. Operationele risico’s: – commerciële risico’s; technische risico’s; financiële, administratieve en juridische risico’s.

De kasstroom

De huurder brengt de kasstroom vanuit het vastgoedobject naar de eigenaar tot stand. Het is belangrijk dat het beleid is gericht op het tevreden houden van de huurder, nu en in de toekomst. Via de metingen vanuit het bedrijfsruimte huren amsterdam klantperspectief in de Balanced ScoreCard wordt de kwal iteit gemeten die de organisatie aan de huurder biedt. Zo wordt bekeken of het aantal klachten van huurders, het planmatig en correctief onderhoud, de kwa l iteit van de vastgoedobjecten bedrijfspand huren Arnhem en de hu isvestingssatisfactie aan de normen voldoen. Zie hoofdstuk 1 0. 1 .7 over de Balanced ScoreCard voor een concrete invulling van het klantperspectief. Beschrijving van het bezit Alvorens een oordeel te kunnen vormen over een vastgoedbedrijf is het nodig een helder beeld te hebben van de opbouw van het bezit, dan wel van de vastgoedobjecten die het vastgoedbedrijf in beheer heeft. Het beeld dat men zich zal vormen van een 1 70 VASTGOEDMANAGEMENT OP BELEIDSVLAK/STRATEGISCH NIVEAU 6.2 vastgoedbedrijf met een ‘oud’ vastgoedbezit, waarvan de objecten gesitueerd zijn op slechte locaties en verhuurd zijn aan zwakke huurders, zal sterk verschillen met dat van een vastgoedbedrijf dat het beheer voert over een gevarieerd bezit naar leeftijd, type, huurders en geografische spreiding. Het vastgoedbedrijf dat een gevarieerd bezit heeft loopt een minder groot risico, mocht één bepaald type niet goed renderen. Daarnaast kantoorruimte huren centrum Eindhoven is het nodig inzicht te hebben in de opbouw van het vastgoed om beter in staat te zijn het vastgoedbedrijf te spiegelen aan andere vastgoedbedrijven. Belangrijke karakteristieken van het bezit zijn: – bouwjaar; – locatie: – geografische ligging (bijvoorbeeld o.b. v. CBS-wijkindeling); – kwaliteit locatie (bijvoorbeeld ABC-classificatie kantoorgebouwen). – bouwmethode; – verhuurbaar oppervlak; – type vastgoed (woningen, kantoren, bedrijfsruimten of winkels), goedkope kantoorruimte huren den haag subklasse en functie (bijvoorbeeld woningen in topsegment of sociale huursector, een sporthal voor sportbeoefening, enz.); – gemiddelde huurprijs per vierkante meter of eenheid; – technische kwaliteit; – functionele kwaliteit; – ruimtelijke kwaliteit; – monumentale status. Om snel inzicht te krijgen in de karakteristieken van het vastgoedbezit op portefeuilleniveau kan men bij de presentatie van de gegevens het beste gebruikmaken van grafieken en tabellen.

Waardecreatie

Waarde creatie

Waarde creatie van de kantoorpand te huur Amsterdam vastgoedmanager
In het Bedrijfsruimte te huur in Arnhem woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen -biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de rode draad in de bedrijfs voering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van unifo rmiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
83
2.6 VASTGOEDMANAGEMENT
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden dáár te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de  goedkope kantoorruimte huren den haag klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Waardecreatie van de vastgoedmanager
In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen -biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de rode draad in de bedrijfs voering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van unifo rmiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
83
2.6 VASTGOEDMANAGEMENT
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden dáár te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de  goedkope kantoorruimte huren den haag klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De bedrijfsruimte huren in Tilburg waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Waardecreatie van de vastgoedmanager
In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen -biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de rode draad in de bedrijfs voering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van unifo rmiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
83
2.6 VASTGOEDMANAGEMENT
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden dáár te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Waardecreatie van de vastgoedmanager
In het woord ‘management’ zijn twee Latijnse woorden te herkennen: manus (hand) en agere (handelen). Management heeft dus te maken met iets naar je hand zetten. Het naar je hand zetten van processen en vooral van mensen, die betrokken zijn bij het managen van vastgoed en het vastgoedbedrijf.
Een voorbeeld. WoonbronMaasoevers – met 35.000 woningen -biedt aan een brede klantengroep een thuis. Hart voor de klant en voor de stad is de rode draad in de bedrijfs voering. WoonbronMaasoevers zet zich in voor een sterke stad waar mensen goed kunnen wonen, werken en hun vrije tijd beleven. Bovendien wil WoonbronMaasoevers voor haar klanten woonarrangementen en woonmilieus ontwikkelen waarin zij zich thuis voelen. Door onderscheid, in plaats van unifo rmiteit. Daarbij is WoonbronMaasoevers zeer maatschappelijk betrokken bij de klanten die het nodig hebben. WoonbronMaasoevers
denkt niet meer in gewoon huren of kopen, maar in wonen volgens het Klant Kiest-model. WoonbronMaasoevers heeft bewust gekozen de verantwoordelijkheden dáár te leggen waar ze horen: in de wijk. Daar zitten de klanten, en de (sociale) partners waar WoonbronMaasoevers mee samenwerkt. In zelfsturende vestigingen en teams wordt de klant veel beter bediend en krijgt zeggenschap meer kans. WoonbronMaasoevers is een lerende organisatie, waarin teams eigen verantwoordelijkheden hebben en resultaatgericht en efficiënt hun werk doen. (Bron: website WoonbronMaasoevers Rotterdam, februari 2005)
De waarde volgens welke de vastgoedmanager werkt is afgeleid van de bedrijfsdoelstelling van het vastgoedbedrijf en gebaseerd op een inventarisatie van wat belanghebbenden zoals klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en omwonenden van het vastgoedbedrijf van belang achten. De vastgoedmanager moet met kennis van zaken activiteiten ondernemen die gericht zijn op het behalen van de bedrijfsdoelstelling. Hiervoor moet hij de vastgoedorganisatie inrichten en de beschikbare middelen toewijzen om het mogelijk te maken noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren.

Non-profitvastgoedbedrijf

Non-profitvastgoedbedrijf

Non-profitvastgoedbedrijf

– de bedrijfsgrond huren Arnhem manager vastgoed van een woningcorporatie is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van visie op het kantoor huren amsterdam grachten gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling. Hij is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van projecten op het gebied van nieuwbouw en onderhoud, en het bijbehorende vastgoedinvesteringsplan. Samen met de manager wonen maakt de vastgoedma- nager de goedkope kantoorruimte huren den haag vertaalslag van het kantoorruimte huren centrum Eindhoven ondernemingsplan naar het portfoliomanagement. De vastgoedmanager maakt deel uit van het managementteam en beschikt over een bestuurlijke antenne.
– Raad van Toezicht: een lid van de Raad van Toezicht beschikt over een werk- en denkniveau op ten minste HBO-niveau, alsmede over kennis en inzicht in de volks- huisvesting/ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft het lid van Raad van Toezicht affiniteit met en inzicht in de maatschappelijke doelstellingen van de woningcor- poratiesector. De woningstichting bevindt zich in de overgang van een beheerorga-

oganisatie naar een ontwikkelingsorganisatie met forse herstructurerings- en nieuw- bouwmogelijkheden. Het lid van de Raad van Toezicht moet de management- of bestuurlijke ervaring hebben om dergelijke processen te kunnen begeleiden.
– het rayonhoofd rapporteert aan de manager woondiensten en is verantwoordelijk – en bevoegd – voor alles wat er in zijn rayon speelt. Hij is een teamspeler en geeft op inspirerende wijze leiding aan meerdere rayonteams, bestaande uit twaalf medewerkers: opzichters, woonconsulenten, medewerkers reparatieverzoeken en klantcontacten en huisbewaarders. Het rayonhoofd zet onderhoudsplanningen en -begrotingen om in sluitende werkafspraken. Met aandacht voor kwaliteit realiseert hij de doelstellingen van de exploitatie met betrekking tot budgetten, dagelijks onderhoud, (sociaal) beheer, verhuur, huuromzet, huurinningen, toewijzing, waardevermeerdering, leefbaarheid en productiviteit. Met een luisterend oor voor alle partijen signaleert hij ontwikkelingen op het werkgebied. Bij het werken aan leefbare wijken en buurten zijn de uitgangspunten schoon, veilig en prettig wonen. Bij het leggen van contacten met bewonersorganisaties, gemeente, welzijns- en hulpverleningsorganisaties, over wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg, passen een persoonlijke aanpak en een flexibele houding. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden komen vooral van pas bij voorlichting en complexe overlastsituaties. Het rayonhoofd levert input voor diverse beleidsterreinen. Daarnaast implementeert en bewaakt hij – vanuit de gemeenschappelijke visie – het beleid en zorgt hij voor een doeltreffende afstemming. Een rayonhoofd beschikt verder over kennis van strategisch voorraadbeheer, gecombineerd met een duurzame, realistische en bedrijfsmatige kijk hierop.

Belaste levering op verzoek

Belaste levering op verzoek


De verkoop van een gebouw twee jaar na het  kantoorruimte huren in Amsterdam tijdstip van eerste ingebruikname is vrijgesteld van BTW. Verkoper en koper hebben echter, binnen nader te bespreken voorwaarden, de mogelijkheid deze vrijstelling niet te gebruiken en op verzoek gebruik te maken van een met BTW belaste levering. De  reden om hiervoor te opteren, is gelegen in de  Bedrijfsruimte te huur in Arnhem verrekening van de BTW die de verkoper bij de verwerving van het betreffende gebouw in aftrek heeft gebracht. Als bij de aankoop of oplevering van het onroerend goed BTW in rekening is gebracht bij een ondernemer, kan hij deze verrekenen met de fiscus. Vanaf dit moment gaat de zogenaamde herzieningsperiode van tien jaar van start1. Bij een vrijgestelde levering binnen deze termijn moet de  goedkope kantoorruimte huren den haag betreffende ondernemer een gedeelte, naar rato van het verstrijken van de termijn, van de BTW die bij de bouw of aankoop in aftrek is gebracht, terugbetalen aan de fiscus.
Voorbeeld
Eigenaar A koopt op 1 januari 1998 een kantoor voor € 1 miljoen exclusief BTW. De in rekening gebrachte BTW van € 190.000,- verrekent hij met de  winkelpand te huur Tilburg fiscus. Op 31 december 2002 verkoopt A het kantoor aan B. A heeft dus gedurende vier jaren van het pand gebruikgemaakt. De tweejaarstermijn is verstreken, waardoor van rechtswege geen

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

De eigenaar loopt het bedrijfsruimte huren in Amsterdam risico op waardevermindering en heeft de kans op waardevermeerdering op enig moment. In het geval van koop ligt zowel het risico als de kans dus volledig bij de gebruiker. Als er gehuurd wordt, is doorgaans voor een periode van vijf tot tien jaar een periodieke huursom overeengekomen, die jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de kantoorpand te huur in Arnhem consumentenprijsindex. Na afloop van het huurcontract is de huurder vrij om zonder financiële consequenties, dus onafhankelijk van de waardeontwikkeling van het object, het contract te verlengen of op te zeggen. Op het eerste gezicht is de huurder dus volledig gevrijwaard van risico’s en kansen op het gebied van de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed. De nieuwe huurprijs is echter sterk gerelateerd aan de goedkope kantoorruimte huren den haag waardeontwikkeling. Als er in het algemeen sprake is van een positieve waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt en van stijgende huren, zal de huurder bij het afsluiten van een nieuw contract worden geconfronteerd met hogere lasten. Volgens dezelfde redenering heeft een negatieve waardeontwikkeling als consequentie dat een lagere huur zal worden berekend bij een nieuw contract. In deze optiek bestaat er met betrekking tot de kansen en risico’s van waardeontwikkeling een inverse relatie ten opzichte van de eigenaar: de huurder loopt het risico van waardevermeerdering en heeft de kans op waardevermi nderi ng.
Ten opzichte van huur zijn voor operational lease twee verschillen relevant. Ten eerste gaat het om een langere contractduur, waardoor een eventuele

 

VASTGOEDFINANCIERING

tussentijdse waardevermindering of -vermeerdering niet kan worden verwerkt in de leasetermijn. Daarnaast is er sprake van een koopoptie, waarmee de lessee dus recht heeft op het incasseren van een eventuele waardevermeerdering, zonder het risico te lopen op een waardevermindering. Het verkrijgen van kansen en het afwentelen van risico’s heeft echter altijd een prijs. Er zal dus per saldo een winkelpand te huur Tilburg  hogere leaseprijs worden betaald voor een contract met koopoptie dan voor een contract zonder die optie. Onmiddellijk rijst dan de vraag of dit geld niet beter had kunnen worden geïnvesteerd in het primaire proces van de gebruiker…