Tagarchief: kantoor huren amsterdam grachten

Non-profitvastgoedbedrijf

Non-profitvastgoedbedrijf

Non-profitvastgoedbedrijf

– de bedrijfsgrond huren Arnhem manager vastgoed van een woningcorporatie is primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van visie op het kantoor huren amsterdam grachten gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling. Hij is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van projecten op het gebied van nieuwbouw en onderhoud, en het bijbehorende vastgoedinvesteringsplan. Samen met de manager wonen maakt de vastgoedma- nager de goedkope kantoorruimte huren den haag vertaalslag van het kantoorruimte huren centrum Eindhoven ondernemingsplan naar het portfoliomanagement. De vastgoedmanager maakt deel uit van het managementteam en beschikt over een bestuurlijke antenne.
– Raad van Toezicht: een lid van de Raad van Toezicht beschikt over een werk- en denkniveau op ten minste HBO-niveau, alsmede over kennis en inzicht in de volks- huisvesting/ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft het lid van Raad van Toezicht affiniteit met en inzicht in de maatschappelijke doelstellingen van de woningcor- poratiesector. De woningstichting bevindt zich in de overgang van een beheerorga-

oganisatie naar een ontwikkelingsorganisatie met forse herstructurerings- en nieuw- bouwmogelijkheden. Het lid van de Raad van Toezicht moet de management- of bestuurlijke ervaring hebben om dergelijke processen te kunnen begeleiden.
– het rayonhoofd rapporteert aan de manager woondiensten en is verantwoordelijk – en bevoegd – voor alles wat er in zijn rayon speelt. Hij is een teamspeler en geeft op inspirerende wijze leiding aan meerdere rayonteams, bestaande uit twaalf medewerkers: opzichters, woonconsulenten, medewerkers reparatieverzoeken en klantcontacten en huisbewaarders. Het rayonhoofd zet onderhoudsplanningen en -begrotingen om in sluitende werkafspraken. Met aandacht voor kwaliteit realiseert hij de doelstellingen van de exploitatie met betrekking tot budgetten, dagelijks onderhoud, (sociaal) beheer, verhuur, huuromzet, huurinningen, toewijzing, waardevermeerdering, leefbaarheid en productiviteit. Met een luisterend oor voor alle partijen signaleert hij ontwikkelingen op het werkgebied. Bij het werken aan leefbare wijken en buurten zijn de uitgangspunten schoon, veilig en prettig wonen. Bij het leggen van contacten met bewonersorganisaties, gemeente, welzijns- en hulpverleningsorganisaties, over wonen, leefbaarheid, welzijn en zorg, passen een persoonlijke aanpak en een flexibele houding. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden komen vooral van pas bij voorlichting en complexe overlastsituaties. Het rayonhoofd levert input voor diverse beleidsterreinen. Daarnaast implementeert en bewaakt hij – vanuit de gemeenschappelijke visie – het beleid en zorgt hij voor een doeltreffende afstemming. Een rayonhoofd beschikt verder over kennis van strategisch voorraadbeheer, gecombineerd met een duurzame, realistische en bedrijfsmatige kijk hierop.

ABC-transacties

ABC-transacties

De belangrijkste verschijningsvormen zijn hier de kantoor huren amsterdam grachten ongebruikelijke ABC-transacties, waarin onroerend goed binnen korte tijd herhaaldelijk van eigenaar verwisselt en er sprake is van opmerkelijke waardesprongen, hypotheekfraude en belastingontduiking. De Bedrijfsruimte huren Arnhem zogenoemde vastgoedcarrousels, waarbij panden regelmatig van eigenaar wisselen en via executieveilingen weer op de markt komen, vinden de auteurs in beperkte mate terug in Den Haag en Rotterdam. In de sociale huursector kennen we onder andere de fraude bij toewijzing van huurwoningen. In een uitzending van de bedrijfsruimte te huur te Den Haag regionale omroep RTV West vertelde een woningzoekende hoe ze tegen betaling versneld aan een woning was gekomen. In het corporatiesysteem worden gegevens van woningzoekenden aangepast, zodat deze boven aan de wachtlijst komen te staan. Gesjoemel met bouwwerken is niet nieuw. Fraude, bouwgebreken en materiaalverspiiling waren volgens architectuurhistoricus Geert Medema schering en inslag in het Hollandse bouwbedrijf van de achttiende eeuw (G. Medema, In zo goede order als in eenige stad in Holland, 2008). Problemen waren niet altijd te wijten aan fraude. Vaak was het luiheid, gemakzucht of onvermogen van de betrokken partijen. Het oog van de meester maakt het   bedrijfsruimte te huur in tilburg paard vet. Ontbreekt het toezicht, dan leidt dit tot gerommel en uiteindelijk rotzooi en dat is iets van alle tijden. Het is echt noodzakelijk de minachting voor regels te stoppen, maar telkens weer blijkt hoe moeilijk dat is. Steeds krijgen we na een fraudezaak hetzelfde te horen: falende controle, slapende toezichthouders en onethisch gedrag. De goedwillenden in de vastgoedsector hebben daar last van, want door achterbaks gedrag wordt een hele branche besmet.

fraudes


Verder lijkt het alsof fraudes eerder bij een crisis aan het licht komen. In een crisissituatie heerst er meer wantrouwen. De financiële resultaten van bedrijven staan dan onder druk en vooral commissarissen willen meer zekerheid over zaken die zich onder hun toezicht afspelen. Ook rijzen er vaker conflicten over contracten, waarbij advocaten hun toevlucht nemen tot financieel onderzoekers om feiten boven water te krijgen. De ontdekking van fraude is daarmee een cyclisch verschijnsel dat optreedt na elke hoogconjunctuur: als de zee zich terugtrekt, zie je de rommel die achterblijft op het strand.

Technische levensduur
De kantoor huren amsterdam grachten technische levensduur is de periode waarin de bouw- en installatie-elementen van het Bedrijfsruimte te huur in Arnhem vastgoed technisch functioneren volgens de kantoor huren in Tilburg  functienormen (PvE). Deze levensduur is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:
– ontwerp;
– zorgvuldigheid van de detaillering;
– duurzaamheid van de toegepaste materialen;
– kwaliteit van de constructie;
– kwaliteit van de bouw/installatie;
– veroudering van materialen en verbindingen;
– slijtage door weersinvloeden;
– intensiteit van het gebruik;
– onderhoud: bescherming, reparatie, vervanging en vernieuwing van elementen.
Rekening houdend met deze factoren zijn de technische kwaliteit, de kantoorruimte huren centrum Eindhoven levensduur en de instandhoudingskosten van bouw- en installatiedelen op de langere termijn redelijk

voorspelbaar en beheersbaar (meerjarenplanning). Bij instandhouding is het de taak van het technisch beheer om de kwaliteit overeenkomstig de functienormen voor het vastgoed op niveau te houden, tegen minimale periodekosten

de REN

de REN

Gebruikers kunnen de kantoor huren amsterdam grachten  REN onder andere inzetten om de wensen en eisen ten aanzien van een nieuwe huisvesting te vergelijken met beschikbare alternatieven. Met behulp van de REN kan dan als eerste de vraag worden geformuleerd. Daarbij wordt het belang van elk aspect aangegeven door te kiezen tussen de letters A, B en C. Daarna geeft de  bedrijfsgrond huren Arnhem eindgebruiker per aspect aan welk kwaliteitsniveau gewenst is, waarbij gekozen wordt uit de vijf kwaliteitsniveaus die de REN formuleert. Het resultaat is het zogenaamde vraagprofiel. Potentiële nieuwe huisvesting, het aanbod, wordt op eenzelfde wijze beoordeeld. Dit levert per object het zogenaamde aanbodprofiel op. Door het vraagprofiel te confronteren met het aanbodprofiel (matchen), ontstaat een beeld van te weinig kwaliteit (onderprestaties) en te veel geboden kwaliteit (overprestaties). Dit noemt men het matchprofiel. Dit profiel kan dan beoordeeld worden op de technische en kantoorruimte huren centrum Eindhoven  financiële consequenties. Als onderprestaties onacceptabel zijn, zal het betreffende aangeboden gebouw vervallen als optie. Vooral door de uitgebreide aspectenlijst heeft de REN bewezen een handig instrument te zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van gebouwen en het in kaart brengen van de eigen behoeften. De methode kent echter nog steeds een aantal beperkingen. Zo is flexibiliteit niet eenduidig gedefinieerd en is de  Bedrijfsruimte huren Haarlem beoordeling daarvan zeer afhankelijk van de omstandigheden. Zowel bij de REN als bij vergelijkbare beoordelingsmethodes is het mogelijk om het kwaliteitsniveau aan de hand van een score te vertalen in een cijfer. Door de cijfers op te tellen, ontstaat een gemiddelde. Om recht te doen aan de belangen, wordt dan nog een wegingsfactor geïntroduceerd. Het gebruik van zo’n systematiek heeft twee belangrijke nadelen.
Het eerste is dat de wegingsfactoren die een verband aanbrengen tussen de scores onderling, vaak worden ingegeven door een subjectieve waarneming en dit leidt dikwijls tot een overgenuanceerd beeld. Een gevolg hiervan is schijnnauwkeurigheid van het eindcijfer of het gemiddelde. Het tweede nadeel is de compensatie van goede en slechte scores. Vaak blijken de eindcijfers bij een groep gebouwen allemaal uit te komen op een 6,5, met andere woorden, de verschillen vallen weg.

het BAR en de markthuur

het BAR en de markthuur

 

 

 

 

Wanneer het BAR en de markthuur bekend zijn, kan de maximale investering worden berekend waarbij dit rendement kan worden behaald. Als het gaat om een   klein kantoor huren arnhem aankoopbeslissing, kan de marktprijs worden vergeleken met de maximale investering die van het BAR is afgeleid. Als de te betalen prijs, inclusief alle bijkomende kosten, lager is dan de maximale investering, is de aanschaf in beginsel rationeel. Volgens dezelfde redenering kan de residuele grondwaarde van een uit te geven terrein voor vastgoedont- wikkeling worden bepaald.
Voorbeeld
Stel, een kantoor huren amsterdam grachten  object dat in gebruik is geweest in de gezondheidszorg, wordt te koop aangeboden. Een projectontwikkelaar is geïnteresseerd in de herontwikkeling van het object tot hoogwaardige kantoorruimte. Onderzoek wijst uit dat in het bestaande casco voor € 1,5 miljoen moet worden verbouwd om 1.000 m2 direct verhuurbare kantoorruimte te creëren. Voor kantoorobjecten in de omgeving die qua ligging en uitvoering vergelijkbaar zijn, wordt een    goedkope kantoorruimte huren den haag huurprijsniveau van circa € 250,- per m2 vvo gehaald. De ontwikkelaar vereist een BAR van (minimaal) 8%. Wat is de prijs die de ontwikkelaar maximaal zal betalen voor het object? €250,- De maximale investering bedraagt:  ———– = €3.125,- per m2 vvo. 8% De aanpassingskosten bedragen € 1,5 miljoen voor 1.000 m2 – € 1.500,- per m2 vvo. De maximale aanschafprijs bedraagt de maximale investering min de aanpassingskosten, dat wil zeggen € 3.125,- – /- € 1.500,- – € 1.625,-perm2. Als de prijs onder de € 1.625.000,- ligt, zal de ontwikkelaar het project verwerven.

BEOORDELINGSMETHODES VASTGOED

Als het BAR gebruikt wordt om de maximale investering te berekenen, wordt ook wel gesproken over de (huur)kapitalisatiefactor. De kapitalisa- tiefactor en het BAR zijn reciproque getallen: een BAR van 8% komt overeen met een factor van 12,5. Bij een markthuur van € 250,- bedraagt de maximale investering € 250,- x 12,5 = € 3.125,-. De kapitalisatiefactor geeft dus aan hoeveel maal de jaarhuur moet worden betaald of ontvangen bij aan- of verkoop.
Wanneer de totale investeringen van een nieuwbouwobject bekend zijn, kan met behulp van het BAR worden berekend wat de huurprijs zou moeten worden om het aanvangsrendement te halen. Als de   goedkoop kantoor huren tilburg  investering en de huurprijs bekend zijn, kan het BAR zelf worden berekend. In vastgoedpe- riodieken wordt soms een BAR van een object weergegeven, dat is afgeleid van openbaar gemaakte gegevens over het investeringsniveau en de huurprijs