Tagarchief: kantoor huren den haag

Structuurplan

Structuurplan
In het structuurplan legt de Kantoor huren Amsterdam gemeenteraad zijn toekomstig ruimtelijk beleid vast. Het was in eerste instantie bedoeld als een indicatief plan, als voorloper voor een bestemmingsplan. In de praktijk wordt voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan ook veel gewerkt met nota’s en structuurplannen of-schetsen, maar deze hebben veelal niet de formele status van een structuurplan. Bestemmingsplan
Het bedrijfspand huren Arnhem bestemmingsplan is hét instrument om aan het planologische beleid gestalte te geven, want het is het enige plan dat de burgers rechtstreeks bindt; het plan heeft zogezegd juridische gevolgen. Het belangrijkste juridische gevolg is dat, tenzij vrijstelling is verleend (zie hierna), de aanvraag van een bouwvergunning moet worden geweigerd als deze niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt in het algemeen door de gemeenteraad opgesteld en heeft twee functies: enerzijds die van ruimtelijke ontwikkelings

OVERIGE JURIDISCHE ASPECTEN

richtingen en anderzijds die van gebruik, beheer en handhaving. In het bestemmingsplan wordt de bestemming van het in het plan begrepen gebied aangewezen en worden zo nodig in verband met die bestemming voorschriften gegeven omtrent het kantoor huren den haag  gebruik van de grond en de zich daarop bevindende opstallen. Naast gebruiksvoorschriften bevat het bestemmingsplan voorschriften ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, het bebouwingsoppervlak en de helling van daken, de zogenaamde bouwvoorschriften. Vrijstellingsmogelijkheden van het bestemmingsplan
A. Zelfstandige projectprocedure artikel 19 WRO
De gemeenteraad kan voor de verwezenlijking van een project vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan, mits het plan is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooraf van GS de verklaring is ontvangen dat zij tegen het verlenen van vrijstelling geen bezwaar hebben. Het vrijstellingsbesluit moet een omschrijving van het project bevatten, evenals de ruimtelijke onderbouwing en de afwegingen die aan het verlenen van vrijstelling ten grondslag liggen. Vereisten voor projectvrijstelling:
a. Relatie met toekomstig beleid3. Als een gemeenteraad vrijstelling wil verlenen, dient daarvoor een goede ruimtelijke onderbouwing gegeven te worden. Bij voorkeur wordt hieronder een gemeentelijk structuurplan verstaan. Indien er geen gemeentelijk structuurplan is of wordt opgesteld, moet bij de ruimtelijke onderbouwing in elk geval worden ingegaan op de relatie met het geldende bestemmingsplan, of gemotiveerd worden waarom het te realiseren project past binnen de (toekomstige) bestemming van het betrokken gebied.
b. Verklaring van geen bezwaar. Voordat de gemeenteraad vrijstelling mag verlenen, moet de raad beschikken over een verklaring van geen bezwaar van GS. Als criterium voor de weigering van een verklaring van geen bezwaar noemt de wet: strijd met een goede ruimtelijke ordening.
3 Ten opzichte van het bedrijfspand huren tilburg  oude artikel 19 wordt in het nieuwe artikel 19 (Stb. 1999, 302 in werking getreden per 3 april 2000) de band met het toekomstige bestemmingsplan doorgesneden. De gedachte van anticipatie op een aanstaande bestemmings- planherziening, zoals verwoord in het oude artikel 19, is daarmee verdwenen.
203