Tagarchief: kantoorpand te huur in Arnhem

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

RISICO’S EN KANSEN OP HET GEBIED VAN WAARDEONTWIKKELING

De eigenaar loopt het bedrijfsruimte huren in Amsterdam risico op waardevermindering en heeft de kans op waardevermeerdering op enig moment. In het geval van koop ligt zowel het risico als de kans dus volledig bij de gebruiker. Als er gehuurd wordt, is doorgaans voor een periode van vijf tot tien jaar een periodieke huursom overeengekomen, die jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van de kantoorpand te huur in Arnhem consumentenprijsindex. Na afloop van het huurcontract is de huurder vrij om zonder financiële consequenties, dus onafhankelijk van de waardeontwikkeling van het object, het contract te verlengen of op te zeggen. Op het eerste gezicht is de huurder dus volledig gevrijwaard van risico’s en kansen op het gebied van de ontwikkeling van de waarde van het onroerend goed. De nieuwe huurprijs is echter sterk gerelateerd aan de goedkope kantoorruimte huren den haag waardeontwikkeling. Als er in het algemeen sprake is van een positieve waardeontwikkeling op de vastgoedmarkt en van stijgende huren, zal de huurder bij het afsluiten van een nieuw contract worden geconfronteerd met hogere lasten. Volgens dezelfde redenering heeft een negatieve waardeontwikkeling als consequentie dat een lagere huur zal worden berekend bij een nieuw contract. In deze optiek bestaat er met betrekking tot de kansen en risico’s van waardeontwikkeling een inverse relatie ten opzichte van de eigenaar: de huurder loopt het risico van waardevermeerdering en heeft de kans op waardevermi nderi ng.
Ten opzichte van huur zijn voor operational lease twee verschillen relevant. Ten eerste gaat het om een langere contractduur, waardoor een eventuele

 

VASTGOEDFINANCIERING

tussentijdse waardevermindering of -vermeerdering niet kan worden verwerkt in de leasetermijn. Daarnaast is er sprake van een koopoptie, waarmee de lessee dus recht heeft op het incasseren van een eventuele waardevermeerdering, zonder het risico te lopen op een waardevermindering. Het verkrijgen van kansen en het afwentelen van risico’s heeft echter altijd een prijs. Er zal dus per saldo een winkelpand te huur Tilburg  hogere leaseprijs worden betaald voor een contract met koopoptie dan voor een contract zonder die optie. Onmiddellijk rijst dan de vraag of dit geld niet beter had kunnen worden geïnvesteerd in het primaire proces van de gebruiker…

Verhuur en/of verkoop

Verhuur en/of verkoop

bedrijfspand huren Arnhem

De verhuur en/of verkoop van het project start vaak voordat de bouw van het project begint. In veel gevallen met bijvoorbeeld bedrijfspand huren Arnhem is verhuur of verkoop van een zeker gedeelte van het project zelfs het criterium op grond waarvan tot daadwerkelijke realisatie wordt overgegaan. In het verleden werd door gemeenten nog wel eens een bouwplicht vastgelegd in een grond- of ontwikkelingscontract om te voorkomen dat grond braak bleef liggen.

ONTWIKKELEN, BOUWEN EN GEBRUIKEN

goedrecessie van beginjaren ’90 stelden gemeenten juist eisen aan het percentage voorverhuur (meestal 60%) voordat een ontwikkeling kon worden gestart. Eenmaal gerealiseerd zijn de volgende stappen mogelijk:
• Overdracht van het gebouwde object door de ontwikkelaar aan de eige- naar-bewoner of eigenaar-gebruiker. • Overdracht van het gebouwde object door de ontwikkelaar aan de belegger. De belegger verhuurt het gebouw aan de gebruiker. • De bedrijfsruimte huren amsterdam ontwikkelaar houdt het project zelf in portefeuille, en treedt in dit geval op als verhuurder en beheerder.
Voor een belegger is het belang van goede verhuur duidelijk. Ook voor de ontwikkelaar en de bouwondernemer is dat belangrijk. Een volledig verhuurd project betekent immers minder risico voor de potentiële koper. Hierdoor wordt de kantoorpand te huur in Arnhem  marktwaarde van het ontwikkelde project groter. Bij de verkoop van een project zijn veelal makelaars of vastgoedadviseurs betrokken. In de uiteindelijke transactie tussen ontwikkelaar en eigenaar kunnen allerlei garanties gegeven zijn, niet alleen ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteit, maar ook huurgaranties.
De makelaar
De makelaar is een onafhankelijk adviseur die bemiddelt bij vastgoedtransacties. Sinds 2000 is de beschermde titel en de beëdiging van de makelaar verdwenen. In totaal zijn er meer dan 5.300 ‘vastgoedbemiddelaars’ actief op de Nederlandse markt. Het merendeel is kleinschalig en richt zich vooral op de woningmarkt. Een makelaar in onroerende zaken behartigt de belangen van één partij, die van de aanbieder van het vastgoed (verkoper/verhuurder) of die van de vragende partij (koper/huurder). Daarnaast treedt de makelaar op als taxateur van onroerende zaken. Voor al deze taken ontvangt de makelaar traditioneel ‘courtage een percentage van de huur- of koopsom of de (getaxeerde) waarde. Steeds vaker is dit percentage onderhandelbaar. Een grote toegevoegde waarde van de makelaar is, dat hij kennis heeft van veelal zeer lokaal bepaalde marktomstandigheden. Grotere makelaarskantoren zijn steeds minder transactiegericht en treden vaker op als adviseur. Zo wordt een potentiële klant vroeger in
COMMERCIEEL VASTGOED

het proces bereikt, en kan beter worden ingespeeld op specifieke behoeften. Een kanttekening kan worden geplaatst bij het samengaan van de adviesfunctie en de bemiddelingsfunctie bij één partij. Grotere makelaarskantoren hebben aparte onderzoeksafdelingen, die de kennis over de markt vastleggen in een hoeveelheid jaarlijkse rapporten. Een tweede ontwikkeling is, dat de makelaar ook als beheerder optreedt. Een eerste reden hiervoor is, dat beheeractiviteiten een continue omzet genereren die een goede combinatie vormt met de kantoorruimte te huur Den Haag andere disciplines zoals bemiddeling bij transacties. Een tweede reden hiervoor is dat uit beheeractiviteiten belangrijke strategische en commerciële informatie verkregen, aan de hand waarvan nieuwe gebruiksconcepten kunnen worden ontwikkeld.