Tagarchief: Kantoorruimte huren in Amsterdam

Dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten

Dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten

Als gevolg van de dalende kwaliteit van de Bedrijfsruimte te huur in Arnhem vastgoeddiensten gaan huurders op zoek naar alternatieve huisvesting. Met andere woorden: hun mobiliteit neemt toe. Dit uit zich in een grote verhuisgeneigdheid, toenemende mutatiegraad, leegstand en uiteenlopende weigeringsmotieven van potentiële huurders. Uiteindelijk resulteert dit in een instroom van sociaal en financieel zwakkere huurders. Als dit proces bij meerdere vastgoedobjecten in de bedrijfsruimte te huur in tilburg buurt optreedt, leidt dit al gauw tot een daling van de sociale kwaliteit van de omgeving. Hierdoor neemt de mutatiegraad verder toe en treedt er leegstand op. Door de dalende sociale kwaliteit krijgen vandalisme en verpaupering een kans, zodat het vastgoedobject een slechte reputatie krijgt. Dit kan een negatieve uitstraling op de algemene voorzieningen in de kantoorpand huren centrum zwolle omgeving van het vastgoedobject hebben. En dit leidt weer tot een verdere verslechtering van de prijs-kwaliteitverhouding voor bestaande en zittende huurders. Door de dalende kwaliteit van het vastgoed krijgt de sociaal-fysieke vervalspiraal een nieuwe impuls.
De financieel-sociale vervalspiraal is in onderstaand schema weergegeven. Financieel-sociale vervalspiraal.
De financieel-sociale vervalspiraal maakt de Kantoorruimte huren in Amsterdam financiële consequenties van het hierboven beschreven sociaal-fysieke verval inzichtelijk op de exploitatierekening van de verhuurder. Wanneer de vraag naar het vastgoed daalt – als gevolg van de dalende kwaliteit van de vastgoeddiensten – treedt de sociale vervalspiraal in werking, die leidt tot een toenemende mobiliteit en leegstand. Dit resulteert in lagere huuropbrengsten, waardoor de exploitatie financieel onrendabel wordt. Om toch maar huuropbrengsten binnen te krijgen verlaagt de verhuurder zijn selectienorm, zodat financieel zwakkere huurders kunnen instromen.

 

 

Belaste levering op verzoek

Belaste levering op verzoek


De verkoop van een gebouw twee jaar na het  kantoorruimte huren in Amsterdam tijdstip van eerste ingebruikname is vrijgesteld van BTW. Verkoper en koper hebben echter, binnen nader te bespreken voorwaarden, de mogelijkheid deze vrijstelling niet te gebruiken en op verzoek gebruik te maken van een met BTW belaste levering. De  reden om hiervoor te opteren, is gelegen in de  Bedrijfsruimte te huur in Arnhem verrekening van de BTW die de verkoper bij de verwerving van het betreffende gebouw in aftrek heeft gebracht. Als bij de aankoop of oplevering van het onroerend goed BTW in rekening is gebracht bij een ondernemer, kan hij deze verrekenen met de fiscus. Vanaf dit moment gaat de zogenaamde herzieningsperiode van tien jaar van start1. Bij een vrijgestelde levering binnen deze termijn moet de  goedkope kantoorruimte huren den haag betreffende ondernemer een gedeelte, naar rato van het verstrijken van de termijn, van de BTW die bij de bouw of aankoop in aftrek is gebracht, terugbetalen aan de fiscus.
Voorbeeld
Eigenaar A koopt op 1 januari 1998 een kantoor voor € 1 miljoen exclusief BTW. De in rekening gebrachte BTW van € 190.000,- verrekent hij met de  winkelpand te huur Tilburg fiscus. Op 31 december 2002 verkoopt A het kantoor aan B. A heeft dus gedurende vier jaren van het pand gebruikgemaakt. De tweejaarstermijn is verstreken, waardoor van rechtswege geen

Ruimtelijke bescherming

Ruimtelijke bescherming

ruimte is in veel mindere mate beschermd. Zo eindigt de  Kantoorruimte huren in Amsterdam huurovereenkomst door opzegging of, in het geval van huur voor een bepaalde tijd, door het verstrijken van de overeengekomen periode. Daarnaast heeft de verhuurder in beginsel het recht om de huurder binnen een termijn van twee maanden na afloop van het huurcontract te dwingen tot ontruiming. Binnen deze termijn kan de Bedrijfsruimte te huur in Arnhem(gewezen) huurder zich wenden tot de kantonrechter om de ontruimingstermijn te verlengen. Deze ontruimingsbe- scherming is echter beperkt tot maximaal driejaar.
Naast de vaste wettelijke kaders wordt de kantoorpand huren centrum zwolle Nederlandse huurmarkt ook gekenmerkt door een aantal vaste conventies. Zo is de meest gebruikelijke huurtermijn vijf jaar en heeft de huurder een optie om het contract na deze periode nog eens met vijf jaar te verlengen (de ‘5 + 5 jaar’-termijn). Huurder en verhuurder kiezen meestal voor een met BTW belaste huur, huren worden in de regel per kwartaal vooraf betaald en eenmaal per jaar aangepast aan de inflatie. De basis voor deze huurprijsaanpassing is meestal de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI)6. Deze index, die door het CBS berekend wordt, wordt maandelijks gepubliceerd in een aantal vastgoedperiodieken. De aangepaste huurprijs wordt berekend met behulp van de volgende formule.
nieuw oud X ^ nieuw ^ ^ oud
HP nieuw: huurprijs die is aangepast aan de inflatie in de afgelopen periode HP oud : huurprijs voorafgaand aan huurprijsaanpassing I nieuw : waarde van de index op het moment van huurprijsaanpassing I oud : index op het moment van vaststelling van de huidige huurprijs
De huurder en verhuurder zijn vrij om een huurprijs af te spreken, in de wet is hieromtrent niets geregeld. De bedrijfsruimte te huur in tilburg huurprijs wordt uitgedrukt in m2 verhuurbaar vloeroppervlak (vvo)7 of als totaalbedrag voor het gehele object. Bij bestaande bedrijfsruimte treedt marktwerking op: door vraag en aanbod komt een (markt)prijs tot stand. Bij nieuwbouw voor een vooraf bekende huurder is dit minder het geval. Indien specifiek voor een huurder wordt ontwikkeld, worden afspraken gemaakt over de investeringskosten