Aanmerkelijke verschillen in toezichthoudende ‘regimes’

Gerelateerde afbeelding

Wat dit betreft bestaan er aanmerkelijke verschillen in toezichthoudende ‘regimes’ als het gaat om de structuur, samenstelling en de taakstelling van daarmee belaste organen. De Angelsaksische landen kennen een gemengd toporgaan, de ‘board of directors’, waarin zowel ‘executives’ als ‘non-executives’ zitting hebben. Dit wordt wel aangeduid als het ‘single’ of ‘one tier’-systeem of het ‘monistisch systeem’. Het is niet ongebruikelijk dal de CEO tevens voorzitter van de ‘board’ is. In dit regime bestaat dus geen strikte scheiding tussen executie en controle. Van de executieve toezichthouders kan geen volstrekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden verwacht bij de beoordeling van de wijze waarop zij hun eigen directietaak vervullen. Teneinde de bezwaren hiervan zoveel mogelijk te beperken is men bij veel ondernemingen tot een zekere scheiding binnen de ‘board’ overgegaan door hel instellen van specifieke co-working space amsterdam commissies (zoals op het terrein van financieel-economisch toezicht, beloning en benoeming), die uitsluitend uit ‘non-executives’ zijn samengesteld. De Britse Cadbury-commissie heeft destijds aanbevolen om het voorzillerschap van de ‘board’ van Engelse beursvennootschappen in handen van een ‘outsider’ le leggen.
In België werkt men eveneens vanuit het ‘one-tier’ -systeem. De Raad van Bestuur bestaat dan veelal uit directieleden, vertegenwoordigers van grootaandeelhouders, en soms ook onafhankelijke derden, waarbij in België voorts tal van kruisverbanden en verstrengelingen in bestuurslidmaatschappen voorkomen. Duitsland en Nederland (het zogenaamde ‘Rijnlandse model’) kennen in beginsel een formele scheiding tussen besturing en toezicht. Dat wordt wel aangeduid als het ‘dual’ of ‘t wo-tier’ -systeem of ‘dualistisch systeem’. De samenstelling en benoemingswijze van het toezichthoudende orgaan is echter verschillend. Bij grote vennootschappen in Duitsland wordt de helft van de leden van de ‘Aufsichtsrat’ benoemd vanwege de factor arbeid en de andere helft vanwege de factor kapitaal. De leden beschikken over plaatsvervangers uit de onderscheiden achterbannen voor het geval zijzelf verstek co-working space eindhoven moeten laten gaan bij een vergadering.
Coöptatie ‘op de helling’ Voor grote vennootschappen in ons land is onder voorwaarden het structuurregime van toepassing, waarbij (nu nog) een uniek systeem van coöptatie van kracht is. Dat stelsel houdt in dat de Raad van Commissarissen bij ontstane vacatures zelf tot benoeming van nieuwe leden of tot herbenoeming bevoegd is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>