Algemene definiëring van de kwaliteitsklassen

Algemene definiëring van de kwaliteitsklassen 1. Maximaal haal baar kwal iteitsniveau. 2. Zeer hoog kwal iteitsniveau: representatief, aanpasbaar en gebrui ksvriendelijk afwerkings- en voorzieningenniveau. 3. Hoog kwa l iteitsniveau: aanpasbaar en gebruiksvriendelijk afwerkings- en voorzieningenniveau. 4. Normaal of basiskwaliteit: het afwerkings- en voorzieningenniveau is a lgemeen geaccepteerd. 5. Minimaal wettelijke kwa l iteit vormt het u itgangspunt: bedrijfsruimte huren amsterdam het afwerkings- en voorzieningenniveau wordt minimaal verhoogd. 6. Minimaal wettelijke kwal iteit. 5 Techniek: mate van uitvoerbaarheid, de technische kwaliteit. Per technisch aspect kan er een algemene omschrijving aan worden gekoppeld. Ook is een aantal materiaaltechnische aspecten in de omschrijving opgenomen: bedrijfspand huren Arnhem Mechanische eigenschappen (o.a. sterkte en stabiliteit), Brand, Explosie (o.a. brandbaarheid, brandvoortplanting), Gassen, Vloeistoffen, Vaste stoffen (o.a. waterdichtheid), Thermische eigenschappen (o.a. isolatie), Optische eigenschappen (o.a. kleurechtheid), Akoestische eigenschappen (o.a. geluidsisolatie), Elektrisch magnetisme, Straling (o.a. aarding), Energie, Verbruik (o.a. capaciteit), Toepassing kantoorruimte huren centrum Eindhoven (o.a. maatvoering), Verwerking, Uitvoering (o.a. transport) en Bediening en Onderhoud. 6 Intern: de eisen die de gebruiker/eigenaar zelf aan zijn producten stelt. Hieraan liggen verschillende interne notities ten grondslag, zoals huishoudelijk reglement, strategisch voorraadbeleid, producten boek en bedrijfshandboek. 213 7.2. 1 VASTGOEDMANAGEMENT Definities kwaliteitsklassen hoofdgroepen Elke hoofdgroep wordt nader toegelicht aan de hand van een korte definitie per kwaliteitsklasse. De bedrijfsruimte te huur te Den Haag definitie geeft een referentiekader en kan worden gebruikt voor de beschrijving van het kwaliteitsniveau per (sub )aspect. Figuur 7-5 Kwaliteitsomschrijving/ definiëring van een aspect Omschrijving kwaliteitsklassen: Klasse 1: Zeer luxe en bereikbaar toilet Klasse 2: L uxe en bereikbaar toilet Klasse 3: Redelijk luxe en bereikbaar toilet Klasse 4: Bereikbaar toilet KI asse 5: Eenvoudig toilet Klasse 6: Conform wet- en regelgeving L— —————- — Beeldverwachting Bij de beeldverwachting wordt bepaald in welke mate een gebouw representatief of herkenbaar is en in welk type omgeving het gebouw zich bevindt. Tabel 7-2 geeft een indicatie van de definities van de kwaliteitsklasse voor de beeldverwachtingsaspecten. Tabel 7-2 Algemene definitie kwaliteitsscores beeldverwachting Kwal iteitsklasse Definitie 2 3 4 5 6 214 Het gebouw staat in een zeer verzorgde omgeving, is erg herkenbaar en op alle fronten representatief. Het gebouw staat in een verzorgde omgeving, is erg herkenbaar en op alle fronten representatief. Het gebouw staat in een verzorgde omgeving, valt niet op in zijn omgeving en is representatief. Het gebouw staat in een verzorgde omgeving, is nauwelijks herkenbaar en representatief. Het gebouw staat in een onverzorgde omgeving, is n iet herkenbaar en niet representatief. Het gebouw en de omgeving voldoen aan het wettel ijk gestelde minimum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>